Naprawa lodówek samochodowych – usługa drzwi w drzwi

Zostaw Opi­nię!

Naprawa lodówek samochodowych Polanów k. Koszalina

tel: 794 777 508

Naprawa lodówek samochodowych z całej Polski

odbiór i dostawa lodówki “drzwi w drzwi”

Lodów­ki z tere­nu całej Pol­ski odbie­ra­my od klien­ta i po napra­wie dostar­cza­my z powro­tem lub pod wska­za­ny adres na tere­nie Polski.

Wystar­czy zgło­sić uszko­dzo­ną lodów­kę samo­cho­do­wą i zamó­wić usłu­gę w naszym For­mu­la­rzu Zgłoszeniowym

Pra­gnie­my zazna­czyć że ter­min reali­za­cji usłu­gi zale­ży od pozio­mu skom­pli­ko­wa­nia uster­ki, rodza­ju czę­ści zamien­nych i dostęp­no­ści tych części.

Kon­takt z ser­wi­sem reali­zu­ją­cym usłu­gę drzwi w drzwi: 

Naprawa lodówek samochodowych Polanów k. Koszalina

tel: 794 777 508

Koszt usługi “drzwi w drzwi” w przypadku lodówek samochodowych to jedyne 50,00 zł netto

UWAGA!

Za EKSPERTYZĘ czy­li — czyn­no­ści ser­wi­so­we któ­rych celem jest dia­gno­za i eks­per­ty­za lodów­ki oraz okre­śle­nie kosz­tu napra­wy zle­ce­nio­daw­ca zosta­nie obcią­żo­ny kwo­tą 150,00 zł net­to. Po eks­per­ty­zie klient zosta­nie poin­for­mo­wa­ny o kosz­cie napra­wy jeśli jed­nak zaak­cep­tu­je koszt napra­wy kwo­ta ta nie zosta­nie doli­czo­na do war­to­ści usłu­gi jed­nym sło­wem koszt eks­per­ty­zy leży po stro­nie Nasze­go serwisu.

Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych SCANIA, Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych MAN, Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych MERCEDES, Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych VOLVO, Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych IVECO, Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych DAF, Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych RENAULT, Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych WAECO, Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych INDEL B, Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych usłu­ga drzwi w drzwi, Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych cała Polska

0/5 (0 Reviews)