Naprawa osuszacza basenowego DRY 500

Zostaw Opi­nię!

Jed­nym z czę­ściej spo­ty­ka­nych na naszym ryn­ku osu­sza­czem base­no­wym jest SŁOWACKI osu­szacz MICROWELL DRY 500. Urzą­dze­nia te są bar­dzo solid­nie wyko­na­ne, gru­be ścian­ki insta­la­cji fre­ono­wej zabez­pie­czo­ne far­bą, solid­ny filtr powie­trza, pre­cy­zyj­nie dobra­na sprę­żar­ka gwa­ran­tu­ją dłu­go­let­nią bez­a­wa­ryj­ną pracę. 

W tym przy­pad­ku uszko­dze­niu uległ parow­nik. Całe szczę­cie, że pro­du­cent prze­wi­dział tą uster­kę i zain­sta­lo­wał zabez­pie­cze­nie ciśnie­nia po stro­nie LP. Sprę­żar­ka zosta­ła natych­miast rozłączona. Naprawa osuszacza basenowego

Do poprawnej naprawy należało wykonać:

 • Mycie ukła­du freonowego
 • Wymia­na fil­tra osuszacza
 • Pró­ba ciśnie­nio­wa z uży­ciem gazu Technicznego
 • Spa­wa­nie insta­la­cji w osło­nie azotu
 • Ponow­na pró­ba ciśnie­nio­wa z uży­ciem gazu Technicznego
 • Bar­dzo dłu­ga próżnia
 • Nabi­cie urzą­dze­nia nowym czynnikiem
 • Uru­cho­mie­nie i kali­bra­cja osuszacza
 • Pomia­ry ciśnień oraz prą­dy sprę­żar­ki i wentylatora

Po doko­na­niu wszyst­kich tych czyn­no­ści urzą­dze­nie ponow­nie zaczę­ło pra­co­wać popraw­nie i z całą pew­no­ścią będzie słu­żyć jesz­cze kil­ka lat.

            Mocne strony osuszacza MICROWELL DRY 500

 • solid­ne i este­tycz­ne wykonanie
 • insta­la­cja fre­ono­wa o wystar­cza­ją­cej grubości
 • sprę­żar­ka odpo­wied­nio dobra­na i reno­mo­wa­nej firmy
 • brak nad­mia­ru elek­tro­ni­ki pro­ste roz­wią­za­nia są najlepsze
 • zabez­pie­cze­nie po stro­nie niskie­go ciśnienia

Słabe strony osuszacza MICROWELL DRY 500

 • rzad­ko się psują:)

Fir­ma SKiC Robert Apta­cy już od roku 2005 napra­wia i ser­wi­su­je urzą­dze­nia chłod­ni­cze i kli­ma­ty­za­cje nie­stan­dar­do­wą. W tym cza­sie napra­wia­li­śmy i wy-ser­wi­so­wa­li­śmy set­ki osu­sza­czy base­no­wych, osu­sza­czy powie­trza oraz osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powietrza.

Z racji tego, że każ­dy osu­szacz powie­trza to nic inne­go jak kli­ma­ty­za­cja to jego napra­wa nie sta­no­wi dla nasze­go ser­wi­su naj­mniej­sze­go pro­ble­mu. Zapra­sza­my do korzy­sta­nia z naszych usług w zakre­sie napra­wy i ser­wi­su osu­sza­czy powie­trza MICROWELL DRY 500 i nie tylko

napra­wa osu­sza­czy basen, ser­wis osu­sza­czy base­no­wych, ser­wis osu­sza­czy MICROWELL, ser­wis osu­sza­czy DRY 500, ser­wis osu­sza­czy na basen, osu­szacz basenowy