Naprawa osuszacza FRAL FD8D62SH

5/5 — (1 vote) 

Napra­wa osu­sza­czy budow­la­nych FRAL | SKiC Robert Aptacy

Dostar­czo­no Nam do napra­wy budow­la­ny osu­szacz zięb­ni­czy fir­my FRAL. Urzą­dze­nie bar­dzo brud­ne jed­nak pra­cu­je cią­gle w budow­nic­twie więc nie może­my mieć o to pretensji.

Przegląd zerowy — ekspertyza osuszacza FRAL FD8D62SH-0752

Osu­szacz ma uszko­dzo­ną sprę­żar­kę chłodniczą

Insta­la­cja zasi­la­nia jest prze­grza­na a sty­ki są przegrzane

Elek­tro­ni­ka ste­ru­ją­ca uszkodzona

Naprawa osuszaczy budowlanych FRAL

Naprawa osuszacza FRAL FD8D62SH-0752

Po akcep­ta­cji kosz­tu napra­wy i wyra­że­niu zgo­dy na napra­wę Nasz ser­wis wyko­nał usłu­gę a mianowicie:

wymie­ni­li­śmy sprę­żar­kę chłodniczą

wymie­ni­li­śmy więk­szość wty­czek na insta­la­cji zasi­la­nia w szcze­gól­no­ści zasi­la­nia agre­ga­tu chłodniczego 

wymie­ni­li­śmy czyn­nik chłod­ni­czy na nowy

już przy eks­per­ty­zie umy­li­śmy dokład­nie osuszacz

uru­cho­mi­li­śmy osu­szacz i doko­na­li­śmy pomia­ry prą­dów i ciśnień w ukła­dzie freonowym

Wynik naprawy osuszacza FRAL

Urzą­dze­nie pra­cu­je popraw­nie, pobór prą­du  w nor­mie, szyb­ko osią­ga żąda­ną tem­pe­ra­tu­rę w odpo­wied­nich odstę­pach cza­su zrzu­ca wodę. 

Nasz ser­wis napra­wia i ser­wi­su­je osu­sza­cze zięb­ni­cze: domo­we, prze­my­sło­we, osu­sza­cze budow­la­ne, osu­sza­cze sprę­żo­ne­go powietrza

Wiel­kość, rodzaj, pro­du­cent i model nie sta­no­wią dla Nas naj­mniej­sze­go problemu

Zapra­sza­my do korzy­sta­nia z naszych usług w zakresie

 Naprawa osuszaczy budowlanych FRAL