Naprawa osuszaczy powietrza

5/5 — (68 votes) 

Fir­ma SKiC Robert Apta­cy od roku 2004 napra­wia i ser­wi­su­je osu­sza­cze powie­trza o dowol­nej wydaj­no­ści chłod­ni­czej bez wzglę­du na producenta.Naprawa osuszaczy powietrza

Naprawiamy i serwisujemy: przemysłowe osuszacze powietrza, osuszacze budowlane oraz ziębnicze osuszacze sprężonego powietrza

W skład przeglądu technicznego osuszacza powietrza wchodzi:

 1. Kon­tro­la sta­nu tech­nicz­ne­go urzą­dze­nia, dokrę­ce­nie luź­nych moco­wań uzu­peł­nie­nie bra­ku­ją­cych śrub itd…
 2. Kon­tro­la wydaj­no­ści chłod­ni­czej sprężarki.
 3. Kon­tro­la ilo­ści, zakwa­sze­nia i wil­got­no­ści czyn­ni­ka chłodniczego.
 4. Kon­tro­la czy­sto­ści wymien­ni­ków cie­pła skra­pla­cza i parownika.
 5. Kon­tro­la i mycie fil­trów powietrza.
 6. Pomia­ry elek­trycz­ne naj­waż­niej­szych pod­ze­spo­łów wyko­naw­czych takich jak sprę­żar­ka i wentylatory.
 7. Spo­rzą­dze­nie pro­to­ko­łu wyko­na­nych prac. W pro­to­ko­le infor­mu­je­my użyt­kow­ni­kach o zagro­że­niach, awa­riach i koniecz­nych czyn­no­ściach któ­re nale­ży wyko­nać w celu popraw­nej pracy

W skład ser­wi­su osu­sza­cza wchodzi:

 1. Doko­na­nie wszyst­kich wyżej wymie­nio­nych czyn­no­ści wcho­dzą­cych w skład prze­glą­du osu­sza­cza powietrza
 2. Mycie skra­pla­cza i kon­tro­la sil­ni­ka wentylatora.
 3. Mycie parow­ni­ka /dotyczy osu­sza­czy powie­trza. W przy­pad­ku osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza mycie wymien­ni­ka płasz­czo­wo rurowego.
 4. Kon­tro­la ele­men­tów roz­ru­cho­wych sprę­żar­ki w przy­pad­ku zasi­la­nia 240 VAC.
 5. Kon­tro­la droż­no­ści osu­sza­cza freonowego.
 6. Kon­tro­la elek­tro­za­wo­rów odci­na­ją­cych po stro­nie chłod­ni­czej jak i elek­tro­za­wo­ru odpły­wu skroplin.
 7. Spo­rzą­dze­nie pro­to­ko­łu zakoń­cze­nia ser­wi­su. W pro­to­ko­le infor­mu­je­my użyt­kow­ni­kach o zagro­że­niach, awa­riach i koniecz­nych czyn­no­ściach któ­re nale­ży wyko­nać w celu popraw­nej pracy.

Naprawa osuszaczy powietrza Naprawa osuszaczy sprężonego powietrza

 1. Każ­dą napra­wę lub jed­no­ra­zo­we usu­nię­cie awa­rii osu­szacz powie­trza poprze­dza eks­per­ty­za ina­czej prze­gląd zero­wy w skład tej usłu­gi wcho­dzą wszyst­kie czyn­no­ści nor­mal­ne­go prze­glą­du osu­szacz powietrza.

Najczęstsze awarie osuszacze powietrza:

 • Utra­ta wydaj­no­ści chłod­ni­czej sprę­żar­ki lub jej trwa­łe uszkodzenie.
 • Nie­szczel­ność w ukła­dzie chłod­ni­czym czy­li uby­tek lub cał­ko­wi­ty brak freonu.
 • Brud­ne urzą­dze­nie w szcze­gól­no­ści brud­ne wymien­ni­ki ciepła.
 • Uszko­dze­nie wen­ty­la­to­ra skraplacza.
 • Uszko­dze­nie auto­ma­ty­ki ste­row­ni­czej i ele­men­tów ste­row­ni­czych takich jak elek­tro­za­wo­ry, zawór rewer­syj­ny itd…
 • Uszko­dze­nie elek­tro­ni­ki sterowniczej.

Sza­now­ni Państwo

            Nasz ser­wis napra­wia i ser­wi­su­je osu­sza­cze powie­trza domo­we, budow­la­ne i nie­wiel­kie osu­sza­cze prze­my­sło­we tyl­ko i wyłącz­nie w sie­dzi­bie naszej firmy.

W prze­pad­ku prze­my­sło­wych osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza Nasz Ser­wis świad­czy usłu­gi bez­po­śred­nio w miej­scu pra­cy na tere­nie całej POLSKI.

Napra­wa osu­sza­czy powie­trza. Pro­fe­sjo­nal­ny ser­wis osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza. Pro­fe­sjo­nal­ny ser­wis chłod­ni­czy Gwa­ran­tu­je­my solid­ność naszych usług, dzia­ła­my na tere­nie całej POLSKI