Naprawa osuszaczy sprężonego powietrza HIROSS

5/5 — (4 votes) 

Fir­ma SKiC Robert Apta­cy już od roku 2004 napra­wia i ser­wi­su­je urzą­dze­nia chłod­ni­cze i kli­ma­ty­za­cyj­ne w tym rów­nież osu­sza­cze zięb­ni­cze sprę­żo­ne­go powie­trza. Napra­wia­my i ser­wi­su­je­my osu­sza­cze kon­den­sa­cyj­ne więk­szo­ści pro­du­cen­tów i o dowol­nej wydaj­no­ści w tym rów­nież OSUSZACZE HIROSS PGN 050 TIMED.

Naszym zda­niem osu­szacz sprę­żo­ne­go powie­trza fir­my HIROSS model PGN 050 TIMED to jeden z lep­szych urzą­dzeń obec­nym na ryn­ku POLSKIM.

Mocne strony osuszacza HIROSS PGN 050 TIMED

• Bar­dzo solid­na kon­struk­cja, wszel­kie ele­men­ty wewnątrz napraw­dę dobrze przy­twier­dzo­ne, pro­du­cent w odpo­wied­ni spo­sób zabez­pie­czył insta­la­cje przed pęk­nię­cia­mi, zła­ma­nia­mi i tp…
• Agre­gat chłod­ni­czy dosko­na­le dobra­ny do wydaj­no­ści urządzenia.
• Solid­ny i odro­bio­ne prze­wy­mia­ro­wa­ny skra­placz pozwa­la na pra­cę w cięż­kich warunkach.
• Urzą­dze­nia zabez­pie­czo­ne po stro­nie HPLP.
• Solid­ne ruro­wa­nie insta­la­cji freonowej.
• Solid­ny wymien­nik chłodu.
• Brak zbęd­nej elektroniki.Naprawa osuszaczy sprężonego powietrza HIROSS PGN 050 TIMED

Słabe strony osuszacza HIROSS PGN 050 TIMED

• Ten osu­szacz jest prak­tycz­nie nie­znisz­czal­ny i bar­dzo rzad­ko tra­fia do nasze­go serwisu
Każ­de urzą­dze­nie któ­re tra­fia do Nasze­go ser­wi­su w począt­ko­wej fazie pod­le­ga eks­per­ty­zie — dia­gno­zie w któ­rej na pod­sta­wie zebra­nych infor­ma­cji, doko­na­nych czyn­no­ściach kon­tro­l­nych i pomia­ro­wych infor­mu­je­my o uster­kach zagro­że­niach i cenie naprawy.

Najczęściej naprawiane w osuszaczu HIROSS PGN 050 TIMED

1. Wymia­na sprę­żar­ki chłod­ni­czej — uszko­dzo­nej elektrycznie.
2. Wymia­na sprę­żar­ki chłod­ni­czej — brak sprężu.
3. Roz­sz­czel­nie­nie insta­la­cji fre­ono­wej ‑mycie ukła­du wraz z wymia­ną fil­tra osuszacza.
4. Wymia­na ukła­du roz­ru­cho­we­go agre­ga­tu chłodniczego.
5. Wymia­na wymien­ni­ka ciepła.
6. Uszko­dze­nia ele­men­tów zabez­pie­cza­ją­cych PRESOSTATY
7. Wymia­na wen­ty­la­to­ra skra­pla­cza w raz z ele­men­tem odpo­wie­dzial­nym za jego start.

Na wszyst­kie czyn­no­ści i uży­te pod­ze­spo­ły nasz ser­wis udzie­la gwa­ran­cji. Ponad­to ofe­ru­je­my ser­wis i prze­gląd okre­so­wy osu­sza­czy powietrza.

W skład Serwisu osuszacza HIROSS PGN 050 TIMED wchodzi:

• Kon­tro­la obec­no­ści czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go w insta­la­cji, bada­nie jego zakwa­sze­nia i wil­got­no­ści, uzu­peł­nie­nie nie­wiel­kich ubytków.
• Mycie skra­pla­cza i wen­ty­la­to­ra skraplacza.
• Kon­tro­la ukła­du roz­ru­cho­we­go sprę­żar­ki, w przy­pad­ku jakich­kol­wiek nie­pra­wi­dło­wo­ści wymia­na roz­ru­chu na nowy celem ochro­ny sprężarki.
• Mycie wymien­ni­ka cie­pła i oka­mie­nie­nie insta­la­cji skroplin.
• Pomia­ry prą­dów ele­men­tów wyko­naw­czych wraz z pomia­rem prze­bi­cia do masy.
• Doko­na­nie rapor­ty wyko­na­nych czyn­no­ści, pomia­rów a co naj­waż­niej­sze wyszcze­gól­nie­nie zagro­żeń oraz koszt ich eliminacji.

Naprawa osuszaczy sprężonego powietrza HIROSS PGN 050 TIMED

Napra­wa osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza HIROSS PGN 050 TIMED, Napra­wa zięb­ni­czych osu­sza­czy powie­trza HIROSS PGN 050 TIMED, Napra­wa ser­wis osu­sza­czy HIROSS PGN 050 TIMED SKiC Robert Apta­cy, Napra­wa osu­sza­czy powie­trza HIROSS PGN 050 TIMED War­sza­wa POLSKA, Ser­wis osu­sza­czy powie­trza HIROSS PGN 050 TIMED War­sza­wa POLSKA