Serwis chiller Carrier 30RB0262

4.7/5 — (48 votes) 

Ser­wis i napra­wa chil­ler Car­rier 30RB0262 | SKiC Robert Apta­cyChłod­nic­two przemysłowe

Usłu­gi dia­gno­stycz­ne mają­ce wpływ na Two­je dzia­ła­nie, a tak­że spraw­ność ener­ge­tycz­ną ukła­du chło­dze­nia. Testy spraw­no­ścio­we wywie­ra­ją­ce wpływ na funk­cjo­no­wa­nie urządzeń/sprzętu z zakre­su utrzy­ma­nia opty­mal­nych warun­ków. Wyso­ka spraw­ność EER lub COP prze­kła­da­ją­ca się na zuży­cie ener­ge­tycz­ne w okre­sie eks­plo­ata­cji. Wspar­cie mają­ce na celu osza­ła­mia­ją­cą efek­tyw­ność, a tak­że zmniej­szo­ne oddzia­ły­wa­nie na Śro­do­wi­sko. Bilans CO2 poprzez, któ­ry może­my zde­fi­nio­wać sto­pień bez­pie­czeń­stwa ukła­du, bądź nawet sza­co­wa­ne kosz­ty ope­ra­cyj­ne (eks­plo­ata­cyj­ne).

Audyt ukła­du chło­dze­nia. Wspar­cie w zakre­sie zarzą­dza­nia i opty­ma­li­za­cji ukła­dów chło­dze­nia. Ana­li­za zuży­cia ele­men­tów mecha­nicz­nych oddzia­łu­ją­cych na drga­nie ele­men­tów wspor­czych (kon­struk­cyj­nych). Nowo­cze­sna apa­ra­tu­ra poprzez, któ­rą mamy moż­li­wość oce­ny zuży­cia czę­ści eks­plo­ata­cyj­nych, w tym m.in. łożysk, wir­ni­ków, czyn­ni­ków chłod­ni­czych i olei sprę­żar­ko­wych. Nowo­cze­sny plan Pre­Vi­sion oddzia­łu­ją­cy na ela­stycz­ność urzą­dze­nia, nawet w bar­dzo trud­nych warun­kach. Misja, któ­rą to jest bez­pie­czeń­stwo Użyt­kow­ni­ka, a co za tym idzie feno­me­nal­ny współ­czyn­nik wydaj­no­ści ener­ge­tycz­nej. Dołącz do SKiC Robert Aptacy!

Usłu­gi w zakre­sie ser­wi­su i napra­wy agre­ga­tów wody lodo­wej na tere­nie całej Pol­ski. Dia­gno­sty­ka nio­są­ca za sobą oce­nę ukła­du pod kątem elek­tro­nicz­nym, a tak­że mecha­nicz­nym. Rze­tel­ne wspar­cie oraz szcze­gó­ło­we pomia­ry umoż­li­wia­ją Nam otrzy­ma­nie wni­kli­wych infor­ma­cji na temat funk­cjo­no­wa­nie ele­men­tów robo­czych, jak i same­go ukła­du fre­ono­we­go. Zyskaj prze­wa­gę nad kon­ku­ren­cyj­ną już dziś!

Serwis chiller Carrier 30RB0262

 1. Urzą­dze­nie jest bar­dzo brud­ne, lame­le skra­pla­cza prak­tycz­nie zatkane
 2. Błąd 62 — awa­ria w komu­ni­ka­cji — uszko­dzo­na pły­ta kon­tro­li jed­nej ze sprę­ża­rek sek­cji B
 3. Brak czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go w ukła­dzie freonowym
 4. Elek­tro­ni­ka ste­row­ni­cza ma błę­dy krą­żą­ce — być może jest brud­na lub mamy do czy­nie­nia z utra­tą styku 

Naprawa chiller Carrier 30RB0262

W pierw­szej kolej­no­ści bar­dzo dokład­nie umy­li­śmy całe urzą­dze­nie w szcze­gól­no­ści skra­pla­cze. W mię­dzy cza­sie ser­wi­san­ci fir­my Chil­ler­Ser­wis zde­mon­to­wa­li całą elek­tro­ni­kę ste­row­ni­czą, prze­my­li wszyst­kie pły­ty ste­row­ni­cze, sty­ki w komu­ni­ka­cji i ponow­nie uru­cho­mi­li chil­ler. O ile błę­dy doty­czą­ce awa­rii komu­ni­ka­cji usta­ły to pły­ta kon­tro­li sprę­żar­ki jest uszkodzona. 

 1. Zaku­pi­li­śmy u pro­du­cen­ta nową płyt­kę ste­ro­wa­nia i kon­tro­li któ­rą odpo­wied­nio przy­go­to­wa­li­śmy — wynik wymia­ny pozytywny
 2. Ser­wi­san­ci Chil­ler­Tech w mię­dzy cza­sie odzy­ska­li i prze­wa­ży­li czyn­nik chłod­ni­czy z oby­dwu sek­cji — bra­ku­je ponad 30% czynnika
 3. Wymie­ni­li wkła­dy fil­trów osu­sza­cza w oby­dwu sekcjach 
 4. Doko­na­li­śmy kon­tro­li i pró­by szczel­no­ści z wyko­rzy­sta­niem Azo­tu Tech­nicz­ne­go — ciśnie­nie 16 Bar, czas pró­by 12 godzin. Wynik układ szczelny.

Serwis chiller Carrier

Po zakoń­cze­niu napra­wy, wymia­nie fil­trów, pró­bie szczel­no­ści, wyko­na­niu bar­dzo dłu­giej próż­ni i wymia­nie czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go na nowy czy­sty. Ser­wi­san­ci Chil­ler­Tech przy­stą­pi­li do peł­ne­go ser­wi­su wytwor­ni­cy wody lodowej.

 1. Po zakoń­cze­niu prac napraw­czych ponow­nie umy­li­śmy agre­gat wody lodo­wej a tak­że plac wokół niego.
 2. Skon­tro­lo­wa­li­śmy insta­la­cję wody lodo­wej, pom­py wymu­sza­ją­ce ruch gli­ko­lu w tak­że wyczy­ści­li­śmy fil­try na instalacji.
 3. Ser­wi­san­ci skon­tro­lo­wa­li pra­cę i zadzia­ła­nie Flow switch
 4. Skon­tro­lo­wa­li­śmy wszel­kie prze­twor­ni­ki ciśnień na insta­la­cji fre­ono­wej w oby­dwu sekcjach.
 5. Pomie­rzy­li­śmy prą­do­wo sprę­żar­ki — sprę­żar­ka dru­ga w sek­cji B już nie­ste­ty się kończy

Ser­wis agre­ga­tów wody lodo­wej i innych urzą­dzeń chłod­ni­czych | SKiC Robert Apta­cy — Chłod­nic­two przemysłowe