Serwis Chiller Trane CVGAM240

5/5 — (118 votes) 

Napra­wa Ser­wis Chil­ler Tra­ne CVGAM240SDAABB0

Nasz ser­wis za pośred­nic­twem fir­my Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy zosta­li­śmy popro­sze­nie o doko­na­nie napra­wy i peł­ne­go ser­wi­su chil­ler Tra­ne CVGAM240 wraz z póź­niej­szym ser­wi­sem sys­te­mu chło­dze­nia rezo­nan­su magnetycznego.

Diagnoza wynik przeglądu zerowego chiller

 1. Agre­gat wody lodo­wej ma uszko­dzo­ny jeden z falow­ni­ków odpo­wie­dzial­nych za pra­cę wen­ty­la­to­ra skraplacza.
 2. Skra­pla­cze dość brud­ne — wyma­ga­ją mycia.
 3. Pom­pa wody ma uszko­dzo­ne łoży­ska — pra­cu­je bar­dzo gło­śno i z pew­no­ścią nie ma 100% wydajności
 4. Brak gli­ko­lu w insta­la­cji wody lodowej.
 5. Brud­ne fil­try na linii glikolu.
 6. Pomia­ry ciśnień fre­onu suge­ru­ją na brak czyn­ni­ka chłodniczego.
 7. Nale­ży wyko­nać pełen Ser­wis Chil­ler Tra­ne CVGAM po zakoń­cze­niu prac naprawczych.Serwis Chiller Trane CVGAM240

Naprawa Chiller Trane CVGAM

 1. Zde­mon­to­wa­li­śmy uszko­dzo­ny falow­nik wraz z prze­twor­ni­kiem ciśnie­nia odpo­wie­dzial­nym za jego popraw­ną pra­cę. Zasto­so­wa­li­śmy miesz­ko­wy pre­so­stat ciśnie­nia i stycz­nik któ­re mają uru­cho­mić wen­ty­la­tor skra­pla­cza już przy ciśnie­niu 14 Bar.
 2. Zde­mon­to­wa­li­śmy pom­pę wody i doko­na­li­śmy jej remon­tu. Wymia­na łożysk wystar­czy­ło by pom­pa ponow­nie pra­co­wa­ła z peł­ną mocą, nie grza­ła się i pra­co­wa­ła cicho.
 3. Dokład­nie umy­li­śmy urzą­dze­nie w szcze­gól­no­ści skraplacz.
 4. Sam parow­nik dzię­ki sto­so­wa­niu gli­ko­lu jest czy­sty i wydajny.
 5. W fil­trach na insta­la­cji wody lodo­wej zale­ga­ły nie­wiel­kie ilo­ści bru­du powsta­łe na wsku­tek budo­wy insta­la­cji wody lodowej.

Po doko­na­niu wszyst­kich wyżej wymie­nio­nych czyn­no­ści przy­stą­pi­li­śmy do 

Serwisu Chiller Trane CVGAM

Czyn­no­ści wcho­dzą­ce w skład usłu­gi + ser­wis insta­la­cji wody lodowej

  1. Kon­tro­la wil­got­no­ści i zakwa­sze­nia czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go i ole­ju sprężarkowego.
  2. Pomia­ry elek­trycz­ne sprę­ża­rek, sil­ni­ków wen­ty­la­to­rów oraz pom­py wody.
  3.  Dokład­nie prze­ana­li­zo­wa­li­śmy usta­wie­nia ste­row­ni­ka oraz nanie­śli­śmy nie­wiel­kie popraw­ki. Naszym zda­niem konieczne.
  4. Uzu­peł­ni­li­śmy gli­kol w insta­la­cji wody lodowej.
  5. Skon­tro­lo­wa­li­śmy wszel­kie inne fil­try wody na insta­la­cji gli­ko­lu, odpo­wie­trzy­li­śmy system.
  6. Prze­te­sto­wa­li­śmy pra­cę chil­le­ra i odbior­ni­ka cie­pła  a mia­no­wi­cie rezo­nan­su magnetycznego.

 Wynik prac

Sys­tem pra­cu­je popraw­nie, wydaj­nie. Sto­sun­ko­wo szyb­ko osią­ga żąda­ną tem­pe­ra­tu­rę. Natych­mia­sto­wy start wen­ty­la­to­ra skra­pla­cza  w żaden spo­sób nie wpły­wa na jego popraw­ną pracę. 

Zapra­sza­my Wszyst­kich Pań­stwa do korzy­sta­nia z naszych usług w zakre­sie napra­wy i ser­wi­su agre­ga­tów wody lodo­wej Tra­ne, Len­nox, Fri­gel, Fast, Cli­ma­ve­ne­ta, GWK, Sin­gle, Moret­to, Dar­pin, Hyfra, York, Carier i innych.

Budu­je­my i uru­cha­mia­my insta­la­cje i sys­te­my chło­dze­nia maszyn i urzą­dzeń w opar­ciu o wodę lodową.