Naprawa i serwis osuszaczy HITEMA

Zostaw Opi­nię!

SKiC Robert Apta­cy ser­wis osu­sza­czy HITEMA

Naprawa i serwis osuszaczy HITEMA

Zgłoszenie awarii osuszacza sprężonego powietrza HITEMA LB 3.8

Przyczyna zgłoszenia do naprawy | serwisu /opis klienta/

Osu­szacz od dłuż­sze­go cza­su pra­cu­je bez wytra­ca­nia wody z powie­trza. Sprę­żar­ka pra­cu­je przez cały czas strasz­nie się grze­je a insta­la­cji powie­trza jest woda. Nasz elek­tryk stwier­dził że jest spa­lo­na cew­ka elek­tro­za­wo­ru, oraz sprę­żar­ka się grze­je praw­do­po­dob­nie jest spa­lo­na. Pro­si­my o bar­dzo wni­kli­we przej­rze­nie osu­sza­cza i wyce­nę. Zasta­no­wi­my się czy war­to jest go naprawiać.

Ekspertyza | HITEMA LB 3.8:

Osu­szacz jest nie­kom­plet­ny bra­ku­je w nim cew­ki elek­tro­za­wo­ru, insta­la­cja w urzą­dze­niu poroz­łą­cza­na. Układ fre­ono­wy prak­tycz­nie pusty ponad­to filtr lub układ kapi­lar­ny przy­tka­ny co może wska­zy­wać na fakt uszko­dze­nia sprę­żar­ki /sprężarka plu­je ole­jem bądź ma zbyt mały spręż/. Osu­szacz bar­dzo brud­ny i wyma­ga peł­ne­go serwisu.

serwis osuszaczy HITEMACzynności serwisowe| HITEMA LB 3.8:

• Kon­tro­la obec­no­ści fre­onu w ukła­dzie chłodniczym.
• Kon­tro­la zakwa­sze­nia czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go — fre­on nie jest kwa­śny i nada­je się do ponow­ne­go użycia.
• Odzysk i zma­ga­zy­no­wa­nie resz­tek czyn­ni­ka chłodniczego.
• Pró­ba szczel­no­ści ukła­du fre­ono­we­go z wyko­rzy­sta­niem Azo­tu Tech­nicz­ne­go pró­ba ciśnie­nio­wa 12 Bar czas pró­by 4 godziny.
• Zlo­ka­li­zo­wa­li­śmy nie­szczel­ność na spa­wie fil­tra osuszacza.
• Mycie ukła­du kapi­lar­ne­go wraz z wymia­ną fil­tra osuszacza.
• Bar­dzo dłu­ga próż­nia z uży­ciem pom­py o dużej wydaj­no­ści dwustopniowej.
• Nabi­cie urzą­dze­nia nowym czyn­ni­kiem chłodniczym.
STANDARDOWO do insta­la­cji fre­ono­wej urzą­dze­nia został doda­ny barw­nik — kon­trast któ­ry w przy­szło­ści pomo­że nam lub innej fir­mie ser­wi­so­wej w szyb­kim odna­le­zie­niu miej­sca wycie­ku czyn­ni­ka chłodniczego.
• Mycie urzą­dze­nia z zewnątrz wraz z usu­nię­ciem ole­jów, sma­ru i kurzu z lame­li skraplacza.
• Mycie komo­ry parow­ni­ka wymiennika.
• Oczysz­cze­nie fil­tra siat­ko­we­go zawo­ru spustowego.
• Wypo­sa­że­nie zawo­ru spu­sto­we­go w nową cewkę.
• Popraw­ne pod­łą­cze­nie wszyst­kich kabli.
• Uru­cho­mie­nie i kali­bra­cja osuszacza.

Zakończenie prac:

Po doko­na­niu wszel­kich wyżej wymie­nio­nych czyn­no­ści osu­szacz pra­cu­je popraw­nie. Sprę­żar­ka nie grze­je się nad­mier­nie ma popraw­ne sprę­ża­nie a samo urzą­dze­nie szyb­ko uzy­sku­je żąda­ną tem­pe­ra­tu­rę parow­ni­ka. Osu­szacz spusz­cza skro­pli­ny i jest goto­wy do dal­szej pracy.

Zalecenia i uwagi:

Pro­si­my o regu­lar­ne ser­wi­so­wa­nie urzą­dze­nia by nie dopu­ścić do poprzed­niej sytuacji.

SKiC Robert Apta­cy — Zapra­sza­my do korzy­sta­nia z naszych usług.
Ser­wis osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza HITEMA o dowol­nej wydaj­no­ści chłod­ni­czej i o dowol­nym zasto­so­wa­niu. Napra­wia­my i ser­wi­su­je­my prze­my­sło­we osu­sza­cze powie­trza i osu­sza­cze sprę­żo­ne­go powie­trza tere­nie całej Polski
Udzie­la­my gwa­ran­cji na zasto­so­wa­ne czę­ści i wyko­na­ną usługę.

Napra­wa osu­sza­cza HITEMA

Napra­wa i ser­wis osu­sza­czy HITEMA, Napra­wa i ser­wis osu­sza­czy HITEMA, Napra­wa osu­sza­czy HITEMA, Napra­wa osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza HITEMA, Ser­wis osu­sza­czy HITEMA SKiC Robert Apta­cy, Ser­wis prze­my­sło­wych osu­sza­czy HITEMA, Uru­cho­mie­nie i kali­bra­cja HITEMA, Uzu­peł­nia­nie fre­ony w osu­sza­czu HITEMA, Wymia­na sprę­żar­ki w osu­sza­czach HITEMA, Ser­wis osu­sza­czy HITEMA SKiC Robert Apta­cy, Ser­wis HITEMA POLSKA

0/5 (0 Reviews)