Naprawa i serwis osuszaczy HITEMA

Zostaw Opi­nię!

Serwis osuszacza sprężonego powietrza HITEMA GB962

serwis osuszaczy HITEMAW fir­mie SKiC Robert Apta­cy spe­cja­li­zu­je­my się w ser­wi­sie osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza mar­ki HITEMA. Nie­daw­no otrzy­ma­li­śmy zgło­sze­nie doty­czą­ce osu­sza­cza HITEMA LB 3.8, któ­ry nie dzia­łał poprawnie.

Przyczyna zgłoszenia

Klient zauwa­żył, że osu­szacz od pew­ne­go cza­su nie wytrą­ca wody z powie­trza. Sprę­żar­ka pra­co­wa­ła nie­prze­rwa­nie, grza­ła się, a w insta­la­cji poja­wia­ła się woda. Elek­tryk klien­ta stwier­dził, że cew­ka elek­tro­za­wo­ru jest spa­lo­na, a sprę­żar­ka może być rów­nież uszko­dzo­na. Klient popro­sił o dokład­ne spraw­dze­nie osu­sza­cza i wyce­nę naprawy.

Diagnostyka osuszacza HITEMA LB 3.8

Prze­pro­wa­dzi­li­śmy dokład­ną dia­gno­zę urzą­dze­nia. Stwier­dzi­li­śmy, że osu­szacz jest nie­kom­plet­ny, bra­ku­je w nim cew­ki elek­tro­za­wo­ru, a insta­la­cja wewnątrz jest nie­pra­wi­dło­wo połą­czo­na. Układ fre­ono­wy był pra­wie pusty, co wska­zy­wa­ło na moż­li­we uszko­dze­nie sprężarki.

Realizacja serwisu

Pod­ję­li­śmy się napra­wy osu­sza­cza. Po pierw­sze, dokład­nie spraw­dzi­li­śmy obec­ność fre­onu w ukła­dzie chłod­ni­czym. Następ­nie prze­pro­wa­dzi­li­śmy kon­tro­lę zakwa­sze­nia czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go. Po potwier­dze­niu, że fre­on jest w dobrym sta­nie, przy­stą­pi­li­śmy do odzy­sku i maga­zy­no­wa­nia resz­tek czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go. W trak­cie pró­by szczel­no­ści ukła­du fre­ono­we­go zlo­ka­li­zo­wa­li­śmy nie­szczel­ność na spa­wie fil­tra osu­sza­cza. Po napra­wie nie­szczel­no­ści, prze­pro­wa­dzi­li­śmy dłu­gą próż­nię i nała­do­wa­li­śmy urzą­dze­nie nowym czyn­ni­kiem chłod­ni­czym. Na koniec, dokład­nie umy­li­śmy osu­szacz, oczysz­czo­ne zosta­ły wszyst­kie fil­try, a uszko­dzo­ne czę­ści zosta­ły wymie­nio­ne na nowe.

Podsumowanie

Osu­szacz po napra­wie dzia­ła popraw­nie. Sprę­żar­ka nie grze­je się nad­mier­nie, a urzą­dze­nie szyb­ko osią­ga żąda­ną tem­pe­ra­tu­rę parow­ni­ka. Osu­szacz jest teraz w peł­ni spraw­ny i goto­wy do dal­szej pra­cy. Zale­ca­my regu­lar­ny ser­wis, aby unik­nąć podob­nych pro­ble­mów w przyszłości.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

W SKiC Robert Apta­cy ofe­ru­je­my pro­fe­sjo­nal­ny ser­wis osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza z gwa­ran­cją. Napra­wia­my i ser­wi­su­je­my osu­sza­cze róż­nych marek, takich jak: Ser­wis Han­ki­son, Ser­wis Schulz, Ser­wis KAESER i wie­le innych. Zapra­sza­my do nasze­go oddzia­łu w Wał­snów 22B, 05–26 Wał­snów oraz do zapo­zna­nia się z naszym peł­nym kata­lo­giem usług.