Naprawa systemu myjącego wałki Baldwin

Zostaw Opi­nię!

Wezwa­nie ser­wi­su do nie­wła­ści­wie dzia­ła­ją­ce­go urządzenia

system mycia wałków Baldwin B 300

Przy­czy­na wezwa­nia ser­wi­su /opis klienta/:

 1. Urzą­dze­nie poda­je che­mie tyl­ko na pierw­szą sek­cje farb, pozo­sta­łe sek­cje nie­ak­tyw­ne lub coś z nimi nie tak.
 2. Urzą­dze­nie poda­je wodę do płu­ka­nia che­mii na sek­cje pierw­szą , dru­gą i szó­stą inne sek­cje nie są płukane.
 3. Podej­rze­wa­my że pom­py są uszko­dzo­ne lub przy­czy­na leży po stro­nie pneumatyki.
 4. Pro­si­my o dojazd eks­per­ty­zę i wyce­ną usu­nię­cia awarii.

Eks­per­ty­za:

 1. Ste­row­nik elek­tro­nicz­ny wszedł w tryb ręcz­ny gdzie miał róż­ne nasta­wy nie­ko­niecz­nie dobre. Nale­ży przy­wró­cić opcjo­nal­ny pro­gram mycia.
 2. Po wni­kli­wiej kon­tro­li ukła­du, pomia­rze ciśnie­nia powie­trza zasi­la­ją­ce­go roz­po­czę­li­śmy pro­ce­du­rę kon­tro­li i mycia dysz rozpylających.
 3. Kon­tro­la ciśnie­nia wody i che­mii wynik pozy­tyw­ny, pom­py spraw­ne i wydajne.
 4. Kon­tro­la insta­la­cji wod­nej i che­mii — stwier­dzo­no zatka­nie lub zała­ma­nie insta­la­cji che­mii na dwóch sekcjach.
 5. Węże do che­mii i wody na maszy­nie dru­ku­ją­cej pozamieniane.

Czyn­no­ści ser­wi­so­we:

 1. Przy­wró­ce­nie pro­gra­mu myją­ce­go /wskazany dla KBA/, wyka­so­wa­nie błę­dów w systemie.
 2. Mycie i udroż­nie­nie dysz spry­ski­wa­czy che­mii i wody do pukania.
 3. Kon­tro­la insta­la­cji wod­nej i che­mii, odna­le­zio­no dwa zała­ma­nia insta­la­cji co było przy­czy­ną niedrożności.
 4. Kon­tro­la ciśnie­nia powie­trza zasi­la­nia ukła­du i odpo­wied­nie usta­wie­nie dozow­ni­ka powietrza.
 5. Kon­tro­la popraw­nej pra­cy pomp tłocz­nych che­mii i wody.
 6. Popraw­ne pod­łą­cze­nie węży do ukła­dów myją­cych w maszy­nie drukującej.
 7. Kon­tro­la elek­trycz­na wszyst­kich elektrozaworów.
 8. Kon­tro­la droż­no­ści i szczel­no­ści elektrozaworów.

Zakoń­cze­nie prac:

Układ pra­cu­je popraw­nie z wyjąt­kiem che­mii na dwóch sek­cjach. Dwa węże dopro­wa­dza­ją­ce roz­twór che­mii gdzieś pod maszy­ną są zagię­te lub zała­ma­ne. Zle­ce­nio­daw­ca w wła­snym zakre­sie wymie­ni węże na nowe.

Zale­ce­nia i uwagi:

 1. Pro­si­my o wymia­nę uszko­dzo­nych węży.
 2. Jed­na z pomp a kon­kret­nie pom­pa che­mii jest już zuży­ta utra­ci­ła 30% swo­jej wydajności.

 

SKiC Robert Apta­cy — Zapra­sza­my do korzy­sta­nia z naszych usług.

Naprawa systemu myjącego wałki Baldwin

Man Roland, Heidel­berg, Tech­no­Trans, Kodak NexPress, Bal­dwin, MGE, Quint itd Calypso.

Napra­wa Bal­dwin, Ser­wis Bal­dwin, Napra­wa sys­te­mów myją­cych Bal­dwin, Napra­wa ukła­du mycia wał­ki Bal­dwin. Ser­wis maszyn poli­gra­ficz­nych, napra­wa maszyn poli­gra­ficz­nych, SKiC Rro­ber Apta­cy, Napra­wa sys­te­mu myją­ce­go wał­ki Baldwin