Naprawa TechnoTrans Beta C 200L

5/5 — (1 vote) 

Zosta­li­śmy popro­sze­ni o usu­nię­cie awa­rii w nawil­ża­czu off­se­to­wym Tech­no­Trans Beta C 200 L Heidel­berg CombiStar 

Przegląd zerowy nawilżacza TechnoTrans Beta C 200 L

Agre­gat chłod­ni­czy nawil­ża­cza pra­cu­je nie­wy­daj­nie ze wzglę­du na brak czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go. We wzier­ni­ku insta­la­cji fre­ono­wej za skra­pla­czem widać dużo gazu zamiast cie­czy. Sprę­żar­ki zaczy­na­ją już pra­co­wać nie rów­no, zaczy­na­ją się nad­mier­nie grzać a sys­tem chło­dze­nia jest już bar­dzo nie wydaj­ny. W wyni­ku nad­mier­nej tem­pe­ra­tu­ry wody w sys­te­mie chło­dze­nia wał­ków nawil­żacz zaczy­na zgła­szać inne błę­dy mię­dzy inny­mi błę­dy na dozow­ni­ku alkoholu.

Naprawa TechnoTrans Beta C 200L

Po pod­pię­ciu mano­me­trów chłod­ni­czych i wyłą­cze­niu agre­ga­tu skra­pla­ją­ce­go odczy­ta­li­śmy wyni­ki pomia­rów, następ­nie uru­cho­mi­li­śmy sprę­żar­ki celem potwier­dze­nia naszej tezy.  Wynik pomia­rów potwier­dzi­ła brak gazu.

 1. Odzy­ska­li­śmy czyn­nik chłod­ni­czy i prze­wa­ży­li­śmy odzy­ska­ną ilość 3,5 /5,5 kg, więzc znacz­ny ubytek.
 2. Skon­tro­lo­wa­li­śmy wypeł­nie­nie sprę­ża­rek w olej sprę­żar­ko­wy wynik w oczku 0 na 3/4 i 0 na 3/4.
 3. Z wyko­rzy­sta­niem Azo­tu Tech­nicz­ne­go odna­leź­li­śmy nie­szczel­ność na linii ole­jo­wej wyrów­na­nia pomię­dzy sprężarkami.
 4. Po wypusz­cze­niu Azo­tu pospa­wa­li­śmy nie­szczel­ność na rur­ce miedzianej.
 5. Ponow­nie wyko­na­li­śmy pró­bę ciśnie­nio­wą na czas 2 godzin / wynik pró­by — układ szczelny.
 6. Z racji duże­go ubyt­ku fre­ony i z racji tego że fre­on R407C nie jest gazem jed­no­rod­nym odzy­ska­ny gaz odda­li­śmy do uty­li­za­cji a układ wypeł­ni­li­śmy nowym, czy­stym i suchym gazem.
 7. Uzu­peł­ni­li­śmy olej w sprę­żar­kach chłod­ni­czych do 90% oczka.

Rozruch i pomiary TechnoTrans Beta C 200L

Po zakoń­cze­niu prac napraw­czych, wypeł­nie­niu ukła­du nowym czyn­ni­kiem chłod­ni­czym uru­cho­mi­li­śmy nawil­żacz oraz maszy­nę dru­ku­ją­cą. Przy­stą­pi­li­śmy do pomia­rów oraz do kon­tro­li i kali­bra­cji nastaw urządzenia.

 1. Przy nor­mal­nej pra­cy ukła­du tem­pe­ra­tu­ra odpa­ro­wa­nia zgod­na z wytycznymi. 
 2. W cza­sie pra­cy sprę­ża­rek stan ole­ju utrzy­mu­je się w gra­ni­cach 3/4 oczka
 3. Pomia­ry prą­dów sprę­ża­rek — odro­bi­nę wyż­sze niż poda­ne w DTR około1‑2%. Zwa­żyw­szy na wiek to nie jest nie­po­ko­ją­cy wynik.
 4. Zawór wyrów­naw­czy w ukła­dzie fre­ono­wym dzia­ła poprawnie

Kontrola dozownika alkoholu w TechnoTrans Beta C 200L

Z racji tego że obsłu­ga zgło­si­ła pro­blem z dozow­ni­kiem co potwier­dza­ły logi błę­dów maszy­ny skon­tro­lo­wa­li­śmy DOZOWNIK AZR 🙂 

Error 08 wyświe­tla­ny na dozow­ni­ku SYGNAŁ ODNIESIENIA ZA WYSOKINie­ste­ty to nie j błąd któ­ry mógł­by wyni­kać ze zbyt wyso­ką tem­pe­ra­tu­rą wody więc dozow­nik jest uszko­dzo­ny. O dzi­wo w pierw­szej godzi­nie pra­cy błąd się nie wyświe­tlił — cza­sa­mi tak bywa że błąd wycho­dzi nawet po kil­ku godzinach.

Zakończenie prac TechnoTrans Beta C 200L

Nawil­żacz pra­cu­je popraw­nie, dość szyb­ko obni­ża tem­pe­ra­tu­rę wody i utrzy­mu­je jej stabilnie.

Pole­ca­my się w napra­wie i ser­wi­sie wszel­kich maszyn prze­my­sło­wych urzą­dzeń chłod­ni­czych, dzia­ła­my na tere­nie całej POLSKI.