Nawilżacz offsetowy Baldwin

5/5 — (1 vote) 

Napra­wa i ser­wis nawil­ża­czy off­se­to­wych BALDWIN — sto­so­wa­nych w poligrafii

Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech zosta­li­śmy popro­sze­ni o napra­wę ser­wis i uru­cho­mie­nie nawil­ża­cza off­se­to­we­go BALDWIN 831–200-100

Chil­ler został zde­mon­to­wa­ny z jed­nej z POLSKICH DRUKARNI i prze leża­ko­wał w maga­zy­nie kil­ka lat. Stan tech­nicz­ny urzą­dze­nia prze naprawą:

  1. Nawil­żacz miał uszko­dzo­ny dozow­nik alkoholu
  2. Uszko­dzo­ny dozow­nik bufora
  3. Nie­wła­ści­wie zbu­do­wa­ną insta­la­cje IPA
  4. W nawil­ża­czu były poła­ma­ne pla­sti­ko­we kształt­ki sys­te­mu wod­ne­go, bra­ko­wał nie­któ­rych kształ­tek i węży.

Odbu­do­wa sys­te­mu wod­ne­go i napra­wa urządzenia.

Na począ­tek odbu­do­wa­li­śmy sys­tem wody lodo­wej IPA, powy­mie­nia­li­śmy poła­ma­ne kształt­ki, spar­cia­łe uszczel­ki i węże. Sys­tem chło­dze­nia szczel­ny nie wyma­gał jakiej­kol­wiek inge­ren­cji nasze­go serwisu.

Naprawa dozownika alkoholu BALDWIN 

Naprawa dozownika alkoholu BALDWIN 

Nawil­żacz off­se­to­wy Bal­dwi­na serii 831–200-100 został wypo­sa­żo­ny w pły­wa­ko­wy dozow­nik alko­ho­lu. Roz­wią­za­nie może i pry­mi­tyw­nie jed­nak spraw­dza się zwłasz­cza wszę­dzie tam gdzie obsłu­ga zbyt­nio nie przy­wią­zu­je wagi do czy­sto­ści ukła­du IPA. Nasz dozow­nik zresz­tą jak więk­szość sta­rych i prze­pra­co­wa­nych dozow­ni­ków utra­cił szczel­ność, ponad­to obsłu­ga tech­nicz­na musia­ła inge­ro­wać w jego budo­wę. W kon­se­kwen­cji nie pobie­rał alko­ho­lu i nie reago­wał na jakie­kol­wiek zmia­ny zawar­to­ści alko­ho­lu w roz­two­rze nawil­ża­ją­cym. Wymie­ni­li­śmy sys­tem oru­ro­wa­nia dozow­ni­ka i elek­tro­za­wór, bar­dzo dokład­nie umy­li­śmy urzą­dze­nie z zale­ga­ją­cych pokła­dów far­by. Sys­tem zwło­ki pobo­ru alko­ho­lu nie dzia­ła a zle­ce­nio­daw­ca nie zle­cił jego napra­wy. Po doko­na­nych czyn­no­ściach i kali­bra­cji dozow­nik ożył i pra­cu­je popraw­nie. Pozo­sta­je dobrać odpo­wied­ni alko­hol /zle­ce­nio­daw­ca korzy­sta z alko­ho­lu jed­nej fir­my jed­nak on kłu­ci się z bufo­rem innej i nie wie­my jakiej far­by uży­wa — war­to pro­duk­ty brać z jed­nej fir­my wte­dy z pew­no­ścią unik­nie­my pro­ble­mów z dru­kiem/. Sys­tem kon­tro­li i dozo­wa­nia alko­ho­lu w 100% sprawny.

Naprawa i kalibracja dozownika buforu BALDWIN

Naprawa i kalibracja dozownika buforu BALDWINOpi­sy­wa­ny tu BALDWIN sys­tem dozo­wa­nia bufo­ra ma opar­ty na dozow­ni­ku wypor­no­ścio­wym, roz­wią­za­nie Naszym zda­niem sła­be. Lepiej było go zastą­pić dozow­ni­kiem prze­pły­wo­wym — wyeli­mi­no­wa­li­by­śmy nie­po­trzeb­ny sil­nik a co za tym idzie nie­po­trzeb­ny prąd i opła­ty. Wróć­my do nasze­go dozow­ni­ka — pod­ze­spół ukła­du wypra­co­wa­ny, bar­dzo brud­ny od far­by nie wia­do­mo dla­cze­go prze­cież przez nie­go nie powi­nien pły­nąć śro­dek zwil­ża­ją­cy. Być może poprzed­ni ser­wis go włą­czył ina­czej w układ może dozo­wa­li nim roz­twór IPA o mak­sy­mal­nym nasy­ce­niu alko­ho­lem do 6%. Sam dozow­nik miał roz­ka­li­bro­wa­ny sys­tem prze­kład­ni i pły­wa­ka, zale­ga­ją­ca far­ba blo­ko­wa­ła krzyw­ki i obcią­ża­ła znacz­nie pły­wa­ki co wpły­wa­ło na pomiar. Bez koń­ca pobie­rał bufor ponie­waż jed­na z krań­có­wek ukła­du zosta­ła nie­po­praw­nie osa­dzo­na. Po napra­wie nasz dozow­nik pra­cu­je poprawnie.

Poprawne podłączenie układu wodnego BALDWIN

Dział tech­nicz­ny poprzed­nie­go wła­ści­cie­la wpro­wa­dził insta­la­to­rów w błąd, zupeł­nie źle kazał połą­czyć podu­kła­dy i zależ­ne w pro­ce­sie mecha­ni­zmy. W kon­se­kwen­cji nawil­żacz nie speł­niał ocze­ki­wa­nych zało­żeń. Roz­pię­li­śmy cały układ  i połą­czy­li­śmy wszyst­ko ponow­nie, po napra­wie i popraw­nym pod­łą­cze­niu sys­te­mu napra­wia­ny nawil­żacz off­se­to­wy BALDWINA pra­cu­je popraw­nie i zapew­nia odpo­wied­ni para­metr IPA

Serwis nawilżaczy offsetowych BALDWIN 

Zapra­sza­my wszyst­kich Pań­stwa w zakre­sie napra­wy, moder­ni­za­cji i ser­wi­su sys­te­mów chło­dze­nia wał­ków i tem­pe­ra­cji maszyn off­se­to­wych. Napra­wia­my i ser­wi­su­je­my nawil­ża­cze off­se­to­we dowol­ne­go pro­du­cen­ta i o dowol­nej mocy chłodniczej.