O Nas

O Nas | SKiC Robert Apta­cy — Poznaj Nasze możliwości!

Cią­głą chęć roz­wi­ja­nia się w bez­po­śred­ni spo­sób wpły­wa na Nasze refe­ren­cje, roz­po­zna­wal­ność, a nawet i pozy­cję w bran­ży HVAC/R. Kom­pe­ten­cje poprze­dzo­ne bli­sko 20 let­nim doświad­cze­niem, a tak­że cią­głym samo­roz­wo­jem z zakre­su chło­dze­nia oraz sta­bi­li­za­cji ter­micz­nej. Doradz­two i adap­ta­cja ukła­dów chło­dze­nia z moż­li­wo­ścią płyn­nej regu­la­cji obro­to­wej 0–10 V poprzez któ­rą jeste­śmy w sta­nie zmniej­szyć obcią­że­nie ele­men­tów mecha­nicz­nych. Dzia­ła­nia pre­wen­cyj­ne i pre­dyk­cyj­ne wpły­wa­ją­ce na Two­je dzia­ła­nie oraz zwią­za­ne z nim korzy­ści. War­to­ści będą­ce kro­kiem do sukcesu.

Podstawowe wartości

War­to­ści, któ­re dla każ­de­go z Nas są wyjąt­ko­we! Dba­łość o szcze­gó­ły, któ­ra wyróż­nia się na tle innych kon­ku­ren­cyj­nych marek, bądź i przed­się­biorstw otwie­ra przed Nami nowe moż­li­wo­ści. Osza­ła­mia­ją­ca dokład­ność pomia­ro­wa wpły­wa­ją­ca na rze­tel­ność oraz bez­pie­czeń­stwo Użyt­kow­ni­ka. Nowo­cze­snej kla­sy apa­ra­tu­ra prze­kła­da­ją­ca się na dzia­ła­nia pre­wen­cyj­ne, jak rów­nież kosz­ty eksploatacyjne.

  1. Dosko­na­łość. Cel, któ­rym to m.in. jest mia­no lide­ra w bran­ży HVAC/R wpły­wa na Nasze codzien­ne dzia­ła­nie oraz zwią­za­ne z nim wyzwa­nia. Skru­pu­lat­ne dzia­ła­nie, a tak­że facho­we wspar­cie na każ­dym z eta­pów inwe­sty­cyj­nych utwier­dza Nas w tym, że jeste­śmy tu wła­śnie dla Cie­bie. Rze­tel­ność, uczci­wość i sza­cu­nek któ­rym się kie­ru­je­my każ­de­go dnia!
  2. Rze­tel­ność. Dzia­ła­nia pre­wen­cyj­ne i pre­dyk­cyj­ne wpły­wa­ją­ce na sta­łą efek­tyw­ność ener­ge­tycz­ną EER lub COP oraz ślad węglo­wy. Obsłu­ga i wspar­cie tech­nicz­ne 24/7 poprzez któ­re jeste­śmy w sta­nie zacho­wać płyn­ność, a tak­że bez­pie­czeń­stwo. Pomia­ry wyko­ny­wa­ne z try­bie rze­czy­wi­stym z nie­wia­ry­god­ną dokład­no­ścią spro­wa­dza­ją się do płyn­nej regu­la­cji obro­to­wej, zmi­ni­ma­li­zo­wa­nia obcią­że­nia ciepl­ne­go ele­men­tów robo­czych, a co naj­waż­niej­sze zmniej­szo­ne zuży­cie ener­ge­tycz­ne przedsiębiorstwa. 
  3. Inno­wa­cyj­ność. Kre­atyw­ność i wytrwa­łość w dąże­niu do zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wa­nia ryn­ku HVAC/R. Szko­le­nia z zakre­su struk­tu­ry, jak rów­nież funk­cjo­no­wa­nia urzą­dzeń chłod­ni­czych i/lub kli­ma­ty­za­cyj­nych wpły­wa na Nasze myśle­nie. Wie­dza, będą­ce pod­sta­wą do suk­ce­su SKiC Robert Apta­cy. Pomy­sło­wość poprze­dzo­na facho­wą i spe­cja­li­stycz­ną wie­dzą z zakre­su sys­te­mów HVAC&R. 
  4. Uczci­wość. War­to­ści moral­ne i huma­ni­tar­ne będą­ce ponad wszystkim!
  5. Inno­wa­cyj­ność. Cią­głe samo­do­sko­na­le­nie oraz posze­rza­nie wie­dzy z zakre­su chłod­nic­twa i kli­ma­ty­za­cji. Oprzy­rzą­do­wa­nie mają­ce bez­po­śred­ni wpły­wa na wyni­ki, kom­pe­ten­cje, jak rów­nież przed­wcze­sne dzia­ła­nie w wyni­ku jakich­kol­wiek nie­pra­wi­dło­wo­ści. Ulep­sze­nia oraz usłu­gi w zakre­sie optymalizacji/adaptacji wyróż­nia­ją Nas na każ­dym eta­pie. Zrów­no­wa­żo­ny roz­wój poprze­dzo­ny bli­ską współ­pra­cą i zdro­wą relacją. 

Dołącz do zespo­łu SKiC Robert Apta­cy i poznaj Nasze wartości!

Agre­ga­ty wody lodo­wej, któ­rych funk­cjo­nal­ność zdu­mie­wa, a rów­no­cze­śnie zachwy­ca. Pro­eko­lo­gicz­ne dzia­ła­nia mają­ce na celu utrzy­ma­nie opty­mal­nych warun­ków nie­za­leż­nie od obcią­że­nia ciepl­ne­go, bądź tem­pe­ra­tu­ry zewnętrznej. 

Pragniemy zaprosić Państwa do korzystania z Naszych usług w zakresie:

Klimatyzacja przemysłowa

Chłodnictwo przemysłowe

  • Ser­wis i napra­wa agre­ga­tów chłod­ni­czych i mroź­ni­czych bez wzglę­du na moc czy producenta
  • Napra­wa, ser­wis komór chłod­ni­czych i mroźniczych
  • Ser­wis, napra­wa i nad­zór nad sys­te­ma­mi i cią­ga­mi chłodniczymi

Automatyka i sterowanie

SKIC APTACY Robert w tro­sce o pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie urzą­dzeń kli­ma­ty­za­cyj­nych i chłod­ni­czych oferuje:

• napra­wy

• prze­glą­dy

• konserwacje

• ser­wis gwa­ran­cyj­ny i po gwa­ran­cyj­ny urzą­dzeń z zakre­su chłodzenia