Nasza oferta

 Kli­ma­ty­za­cja

Systemy Klimatyzacji i Chłodnictwa
Robert Aptacy

Pragniemy zaprosić Państwa do korzystania z naszych usług w zakresie

Klimatyzacja przemysłowa

Chłodnictwo przemysłowe

  • Napra­wa i ser­wis agre­ga­tów chłod­ni­czych i mroź­ni­czych bez wzglę­du na moc czy producenta
  • Napra­wa, ser­wis komór chłod­ni­czych i mroźniczych
  • Napra­wa, ser­wis i nad­zór nad sys­te­ma­mi i cią­ga­mi chłodniczymi
  • Napra­wa lodó­wek niskotemperaturowych

Automatyka i sterowanie

 

SKIC APTACY Robert w tro­sce o pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie urzą­dzeń kli­ma­ty­za­cyj­nych i chłod­ni­czych oferuje:

• napra­wy

• prze­glą­dy

• konserwacje

• ser­wis gwa­ran­cyj­ny i po gwa­ran­cyj­nyarsza­wa, napra­wa lodó­wek TIR, chłod­nic­two warszawa

5/5 (2 Reviews)