Oil cooler SERWIS

5/5 — (1 vote) 

SKiC Robert Apta­cy już od roku 2005 napra­wia, ser­wi­su­je i moder­ni­zu­je ukła­dy chło­dze­nia prze­zna­czo­ny­mi do chło­dze­nia wody lub innych cie­czy (roz­two­ry gli­ko­lu, chło­dzi­wa, ole­je, mle­ko, soki, piwo, alko­hol …) w pro­ce­sach tech­no­lo­gicz­nych. Napra­wia­my i ser­wi­su­je­my chil­le­ry schła­dza­ją­ce medium do chło­dze­nia obra­bia­rek meta­lu, obra­bia­rek CNC wszyst­kich pro­du­cen­tów i o dowol­nej mocy chłod­ni­czej. Ser­wis Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa Robert Apta­cy dzię­ki wie­lo­let­nie­mu doświad­cze­niu goto­wy jest do napraw i prze­glą­dów nie tyl­ko maszyn mar­ki Aria­na, Loc-Line, Noga, ale i innych producentów.
Zapew­nia­my ser­wis chło­dzia­rek maszyn i obrabiarek 

Opti­mum, Pro­ma, Oil cooler for machi­ne tool, Koike i wie­lu innych…
Naj­częst­sze uszko­dze­nia oil cooler do chło­dze­nia maszyn przemysłowych:
Chil­le­ry bar­dzo czę­sto pra­cu­ją w halach pro­duk­cyj­nych, w prze­strze­ni zamknię­tej w któ­rej wystę­pu­je duże zapy­le­nie oraz wszech­obec­ny tłuszcz. Nie­ste­ty w tym oto­cze­niu lame­le skra­pla­cza bar­dzo szyb­ko się zapy­cha­ją, urzą­dze­nie zaczy­na się nad­mier­nie grzać i co za tym idzie zabu­rzo­ny jest cykl skra­pla­nia czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go. W konsekwencji:Systemy chłodzenia do maszyn i obrabiarek

• chil­ler wyłą­cza się przez zadzia­ła­nie pre­so­sta­tu wyso­kie­go ciśnienia,

• na wsku­tek znacz­nych ciśnień w insta­la­cji docho­dzi do roz­sz­czel­nie­nia ukła­du freonowego,

• uszko­dze­nia sprę­żar­ki chłod­ni­czej w spo­sób mecha­nicz­ny bądź spa­le­nia sil­ni­ka kompresora

• uszko­dze­nia wen­ty­la­to­rów skra­pla­nia z powo­du bru­du lub prze­grza­nia uzwo­jeń silnika.

Agre­ga­ty wody lodo­wej słu­żą do schło­dze­nia dowol­ne­go medium nie­ste­ty czę­sto się zda­rza że zosta­je zatka­ny układ wody. Czuj­nik prze­pły­wu medium powi­nien wyłą­czyć urzą­dze­nie, sygna­li­zo­wać brak prze­pły­wu, widzie­li­śmy jed­nak ukła­dy ste­row­ni­cze w któ­rych inte­li­gent­ny ina­czej ser­wis wor­ko­wał czuj­nik a i zda­rzy­ło się nie raz że sprę­żar­ki włą­cza­ne były na wyka­łacz­kę. Takie dzia­ła­nie jest jed­nak bar­dzo ryzy­kow­ne i gro­zi bar­dzo kosz­tow­ną naprawą:

• uszko­dze­nie wymien­ni­ka cie­płą co za tym idzie utra­ta czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go, wtar­gnię­cie czyn­ni­ka do sprę­żar­ki, trwa­łe uszko­dze­nie sprężarki,

• zamro­że­nie medium spo­wo­du­je brak chło­dze­nia maszyn i urządzeń.

Pra­gnie­my jed­nak zazna­czyć że każ­de uszko­dze­nie jest inne, przy­czyn nie­wła­ści­wej pra­cy lub wystą­pie­nia awa­rii trze­ba szu­kać wni­kli­wie stu­diu­jąc pro­ces stan tech­nicz­ny same­go chil­le­ra, insta­la­cji wody lodo­wej czy odbio­ru ciepła.
Zapra­sza­my do korzy­sta­nia z usług nasze­go serwisu
oferujemy:

przegląd techniczny maszyn i systemów chłodzenia do maszyn i obrabiarek

naprawę i serwis chłodziarek maszyn i obrabiarek

modernizacja chillerów i instalacji chłodzenia

Systemy chłodzenia do maszyn i obrabiarek

chiller oil — oil cooler

chil­le­ry, agre­gat wody lodo­wej, woda lodo­wa, chil­ler wody lodo­wej, wytwor­ni­ca wody lodo­wej, agre­gat wody lodo­wej, chil­ler serwis