Oil cooler Point

Zostaw Opi­nię!

Naprawa oil cooler point CO-12PS

            Do nasze­go ser­wi­su został dostar­czo­ny do napra­wy, moder­ni­za­cji oraz ser­wi­su oil cooler point CO-12PS. Elek­tro­ni­ka ste­ru­ją­ca chil­le­rem ule­gła awa­rii nie­ste­ty popsuł się pro­ce­sor pro­gra­mo­wal­ny – nie dys­po­nu­je­my pro­gra­mem by zapro­gra­mo­wać i wsta­wić nowy. Za zgo­dą klien­ta zde­cy­do­wa­li­śmy się na zastą­pie­nie ist­nie­ją­cej pły­ty ste­ru­ją­cej nowym ukła­dem. Zwy­kły ste­row­nik DANFOSS wraz z pod­pię­ty­mi dodat­ko­wy­mi czuj­ni­ka­mi zabez­pie­cza­ją­cy­mi powi­nien zapew­nić dal­szą i nie­za­wod­ną pra­cę chiller‑a.

Zabez­pie­cze­nia, w któ­re wypo­sa­ży­li­śmy układ chłodniczy

oil cooler point CO-12PS

  1. Czuj­nik ciśnie­nia fre­onu po stro­nie niskie­go ciśnienia
  2. Pre­so­stat wyso­kie­go ciśnienia
  3. Ist­nie­ją­cy czuj­nik prze­pły­wu medium flow switch
  4. Czuj­nik kon­tro­li i zani­ku faz
  5. Prze­kaź­nik czasowy

Oil cooler PointPo odpo­wied­nim pod­łą­cze­niu ukła­du ze ste­row­ni­kiem tem­pe­ra­tu­ry uru­cho­mi­li­śmy chil­ler. Nie­ste­ty oka­za­ło się że układ nie ma odpo­wied­niej ilo­ści czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go. W związ­ku z powyż­szym rosz­czel­ni­li­śmy układ odzy­ska­li­śmy sta­ry fre­on R22 oraz doko­na­li­śmy pró­by ciśnie­nio­wej ukła­du w poszu­ki­wa­niu nie­szczel­no­ści. Pró­ba szczel­no­ści, poszu­ki­wa­nie nie­szczel­no­ści detek­to­rem fre­onu oraz poszu­ki­wa­nie wycie­ku z pomo­cą pian­ki nie wyka­za­ły miej­sca nie­szczel­no­ści. Po upły­wie dwu­na­stu godzin testu osu­szy­li­śmy układ i wymie­ni­li­śmy filtr / osu­szacz. Po wie­lo­go­dzin­nej próż­ni napeł­ni­li­śmy układ fre­ono­wy nowym czyn­ni­kiem chłodniczym.

Po doko­na­niu wszel­kich wyżej wymie­nio­nych prac urzą­dze­nie zosta­ło wstęp­nie umy­te i uru­cho­mio­ne do testów. W mię­dzy cza­sie doko­na­li­śmy pomia­ry prą­dów sprę­żar­ki, pom­py obie­go­wej spraw­dzi­li­śmy dzia­ła­nie ele­men­tów zabez­pie­cza­ją­cych. Sprę­żar­ka na wsku­tek dłu­go­let­niej pra­cy utra­ci­ła 5% wydaj­no­ści jed­nak pra­cu­je popraw­nie nie plu­je ole­jem a jej pobór prą­du mie­ści się w nor­mie – zgod­ny z DTR urzą­dze­nia. Jed­nak utra­ty spraw­no­ści nasze­go oil cho­ler doszu­ki­wać się moż­na w brud­nym wymien­ni­ku płasz­czo­wo ruro­wym / doty­czy to naga­ru, któ­ry osa­dził się na jego rur­kach, nie chce­my uży­wać żad­nych agre­syw­nych środ­ków myją­cych ponie­waż w przy­szło­ści może to wpły­nąć na szczel­ność obie­gu. Sama pom­pa obie­go­wa rów­nież może już mieć mini­mal­ny spa­dek wydajności.

Oil cho­ler Point po napra­wie pra­co­wał popraw­nie w teście przez 8 robo­czo godzin. Nie stwier­dzi­li­śmy żad­nych wycie­ków ole­ju ani innych zakłóceń.

Chil­ler oil goto­wy do oddania.