OIL MATIC V1500 OKUMA

5/5 — (1 vote) 

Napra­wa i ser­wis chło­dziar­ki ole­ju OIL MATIC V1500 przy Japoń­skiej maszy­nie CNC OKUMA

Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech i Chil­ler­Ser­wis zosta­li­śmy popro­sze­ni do napra­wy i ser­wi­su chil­ler oil a może napra­wy ste­ro­wa­nia w maszy­nie CNC OKUMA

Opis zgłoszenia awarii chiller oil

Urzą­dze­nie po dłu­giej prze­rwie prze­sto­ju oraz w nie­re­gu­lar­nych odstę­pach cza­su wyłą­cza się w alar­mie AL1. Chil­ler potra­fi się wyłą­czyć w dowol­nym momen­cie prze­ry­wa­jąc pro­ces pro­duk­cji pod­ze­spo­łu. Maszy­nę nale­ży zre­star­to­wać i po któ­rymś z kolei razie znów pozwa­la­ła pracować.

Przegląd zerowy i wynik ekspertyzy CHILLER OIL MATIC V1500

Błąd AL1 w przy­pad­ku tego urzą­dze­nia odpo­wia­da za: Wyso­ka tem­pe­ra­tu­ra kom­pre­so­ra lub za wyso­ka tem­pe­ra­tu­ra pom­py obie­go­wej ole­ju. Nasi ser­wi­san­ci z pomo­cą mier­ni­ka cęgo­we­go pomie­rzy­li prą­dy zasi­la­nia sprę­żar­ki chło­dze­nia oraz pom­py obie­go­wej ole­ju. Pomiar prą­du sprę­żar­ki chło­dze­nia zgod­ny z DTR urzą­dze­nia ter­mik stycz­ni­ka usta­lo­ny popraw­nie. Pomiar prą­du ole­ju wska­zał na mini­mal­nie za wyso­ki pobór prą­du nie­mal o 5 może 7 % nasta­wa stycz­ni­ka odro­bi­nę za niska — para­metr został zmie­nio­ny jed­nak błąd się akty­wo­wał ponow­nie po paru minu­tach pra­cy. Auto­ma­tyk Chil­ler­Ser­wis prze­śle­dził i pomie­rzył pły­tę kon­tro­li i ste­ro­wa­nia chil­ler oil. OIL MATIC V1500 OKUMA Chłodzenie maszyn CNC

Naprawa CHILLER OIL MATIC V1500

Auto­ma­tyk dokład­nie umył wszyst­kie trzy pły­ty ste­row­ni­cze, pomie­rzył ele­men­ty w torze zasi­la­nia oraz ele­men­ty elek­tro­nicz­ne w torze zgło­sze­nia błę­du AL1. Oczy­wi­ście odna­lazł uszko­dze­nie w elek­tro­ni­ce oraz je wyeli­mi­no­wał. W mię­dzy cza­sie pra­cow­nik fir­my Chil­ler­Tech skontrolował:

  • stycz­ni­ki i ter­mi­ki pom­py ole­ju i sprę­żar­ki chłodniczej
  • skon­tro­lo­wał ele­men­ty połą­cze­nio­we tych elementów
  • skon­tro­lo­wał popraw­ną pra­cę pom­py ole­jo­wej oraz ele­ment FLOW-SWICH
  • odpo­wie­trzył i uszczel­nił układ olejowy

Po wyko­na­niu wyżej wymie­nio­nych czyn­no­ści ponow­nie poskła­da­li­śmy i uru­cho­mi­li­śmy chil­ler wynik napra­wy CHILLER OIL MATIC V1500 zaczął pra­co­wać popraw­nie. Jed­nak pom­pa obie­go­wa zaczy­na się koń­czyć pobór prą­du nie­wie­le ale jed­nak wzrósł — wła­ści­ciel urzą­dze­nia został poin­for­mo­wa­ny że za jakiś czas pom­pa może się spa­lić ale po 7 latach pra­cy to i tak dobry wynik.

Serwis chłodziarek oleju maszyn i urządzeń.

Zapra­sza­my wszyst­kich Pań­stwa do korzy­sta­nia z usług Nasze­go ser­wi­su w zakre­sie napra­wy, ser­wi­su prze­my­sło­wych urzą­dzeń chłod­ni­czych. Moder­ni­zu­je­my a tak­że budu­je­my urzą­dze­nia i sys­te­my chło­dze­nia maszyn i urządzeń.