Osuszacz CALOREX DH66A

Zostaw Opi­nię!

Naprawa osuszacza basenowego CALOREX DH66A

Osu­szacz został do nas dostar­czo­ny na prze­gląd okre­so­wy po dłu­go­ter­mi­no­wym wyłą­cze­niu z instalacji.

Po doko­na­niu eks­per­ty­zy wizu­al­nej, pomia­rach ciśnień sta­tycz­nych następ­nie pró­bie uru­cho­mie­nia nasz ser­wis stwierdził:

  • Brak czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go w insta­la­cji fre­ono­wej – wyciek na zawo­rze schledera
  • Zadzia­ła nie pre­so­sta­tu niskie­go ciśnie­nia odcię­ło sprę­żar­kę i nie pozwo­li­ło jej ruszyć tym samym ura­to­wa­ło jej życie.
  • Lame­le parow­ni­ka i skra­pla­cza brud­ne – chłod­ni­ce nie przewiewne
  • Spraw­ność i wydaj­ność sprę­żar­ki oce­nić będzie­my mogli po usu­nię­ciu awa­rii oraz umy­ciu urządzenia.
  • Pozo­sta­łe ele­men­ty urzą­dze­nia wyda­ją się być sprawne.

Zle­ce­nio­daw­ca zgo­dził się na wyko­na­nie nie­zbęd­nych czyn­no­ści napraw­czych oraz umy­cie i odgrzy­bie­nie osuszacza.Naprawa Osuszacz CALOREX DH66A

            Wykonane czynności naprawcze:

  1. Pró­ba szczel­no­ści urzą­dze­nia z wyko­rzy­sta­niem AZOTU TECHNICZNEGO ciśnie­nie pró­by 10 BAR czas pró­by 24 godzi­ny. Po tym cza­sie nie stwier­dzi­li­śmy ubyt­ku detek­tor gazu oraz pia­na rów­nież nic nie ska­za­ły – Potwier­dzi­ło tyl­ko uszko­dze­nie zawo­ru Schre­de­ra Wymie­ni­li­śmy wkład na nowy sam zawór został po napra­wie zaplombowany.
  2. Po usu­nię­ciu Azo­tu Tech­nicz­ne­go oraz po doko­na­niu dłu­go­trwa­łej próż­ni wypeł­ni­li­śmy układ nowym, czy­stym i suchym fre­onem. Układ goto­wy do uruchomienia.
  3. Mycie i oka­mie­nie­nie lame­li skra­pla­cza i parownika
  4. Start urzą­dze­nia. Po doko­na­niu wszyst­kich wyżej wymie­nio­nych czyn­no­ści, po osu­sza­niu urzą­dze­nia byli­śmy goto­wi do uru­cho­mie­nia osu­sza­cza jed­nak spraw­dzi­li­śmy dla pew­no­ści układ roz­ru­cho­wy sprę­żar­ki / kon­den­sa­to­ry prak­tycz­nie w ide­al­nym sta­nie nie widzi­my zagrożeń /
  5. Po uru­cho­mie­niu stwier­dzi­li­śmy, że jeden z ter­mo­sta­tów ma złą nasta­wę, przez co nasz osu­szacz zbyt czę­sto się wyłą­cza. Prze­sta­wi­li­śmy go lecz zasy­gna­li­zo­wa­li­śmy wła­ści­cie­lo­wi że rur­ka kapi­lar­na ter­mo­sta­tu jest bar­dzo moc­no sko­ro­do­wa­na i nie­ba­wem może dojść do uszkodzenia.

Zakończenie prac Osuszacz CALOREX:

Po kil­ku­go­dzin­nej pra­cy osu­sza­cza doko­na­li­śmy kolej­nej pró­by szu­ka­nia nie­szcel­no­śći tym razem tyl­ko z uży­ciem detek­to­ra gazy wynik – urzą­dze­nie na chwi­lę obec­ną nie ma wycie­ków. Poko­na­li­śmy pró­by wszyst­kich ele­men­tów zabez­pie­cza­ją­cych pomie­rzy­li­śmy prą­dy sprę­żar­ki i wen­ty­la­to­ra wszyst­ko zgod­nie z DTR osu­sza­cza. Urzą­dze­nie goto­we do dal­szej pracy.

Serwis osuszaczy CALOREX

napra­wa osu­sza­czy powie­trza, ser­wis osu­sza­czy powie­trza, osu­sza­cze base­no­we, napra­wa osu­sza­czy base­no­wych, ser­wis osu­sza­czy base­no­wych, napra­wa osu­sza­czy CALOREX DH66A, ser­wis osu­sza­czy CALOREX DH66A, osu­szacz base­no­wy CALOREX DH66A