Osuszacz HITEMA GB962

5/5 — (1 vote) 

Napra­wa i ser­wis zięb­ni­czych osu­sza­czy powie­trza HITEMA typ GB962

Otrzy­ma­li­śmy do napra­wy chłod­ni­czy — prze­my­sło­wy osu­szacz sprę­żo­ne­go powie­trza fir­my HITEMA. Jak zwy­kle urzą­dze­nie tra­fi­ło do Nas bar­dzo brud­ne co przy­czy­ni­ło się do jego awa­rii. Dzi­wi Nas jed­no prak­tycz­nie każ­dy klient wyma­ga by urzą­dze­nie któ­re zwra­ca­my po napra­wie było czy­ste, dla­cze­go więc we wła­snym zakre­sie nie dba o pożą­dek:).  Nad­miar w osu­sza­czu ktoś grze­bał, insta­la­cja elek­trycz­na podar­ta prze­wo­dy żół­te ochron­ne porozpinane. 

Ekspertyza osuszacz sprężonego powietrza HITEMA GB962

 1. Z powo­du bra­ku ser­wi­su a tak­że pod­sta­wo­wych czyn­no­ści ser­wi­so­wych takich jak regu­lar­ne czysz­cze­nie choć­by tyl­ko skra­pla­cza. W agre­ga­cie chłod­ni­czym zatarł się wen­ty­la­tor, jed­nak przy­czy­nił się do tego rów­nież źle ska­li­bro­wa­ny pre­so­stat wyso­kie­go ciśnienia.
 2. W kon­se­kwen­cji utra­ty odpo­wied­nie­go skra­pla­nia czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go doszło do uszko­dze­nia sprężarki.
 3. Spa­lo­na sprę­żar­ka zakwa­si­ła układ fre­ono­wy i nale­ży wypo­sa­żyć linie fre­ono­wą w filtr z funk­cją odkwaszania.
 4. Po napra­wie nale­ży umyć całe urzą­dze­nie i uzu­peł­nić bra­ku­ją­ce śrub­ki i podkładki.
 5. Nale­ży popra­wić insta­la­cję zasi­la­nia i sterowania.

serwis osuszaczy ziębniczych HITEMANaprawa osuszacza HITEMA GB962

 • Na począ­tek bar­dzo dokład­nie umy­li­śmy całe urządzenie
 • Poroz­pi­na­li­śmy wszel­kie pają­ki na insta­la­cji ste­ro­wa­nia i dopro­wa­dzi­li­śmy je do kultury.
 • Odzy­ska­li­śmy i przy­go­to­wa­li­śmy do uty­li­za­cji sta­ry i kwa­śny czyn­nik chłodniczy.
 • Zde­mon­to­wa­li­śmy spa­lo­ną sprę­żar­kę i zastą­pi­li­śmy ją Nową o odro­bi­nę więk­szych parametrach.
 • Zde­mon­to­wa­li­śmy i wymie­ni­li­śmy na nowy wen­ty­la­tor skraplacza.
 • Wsta­wi­li­śmy nowy filtr z funk­cją odkwaszania.
 • Spa­wa­nie insta­la­cji, dłu­ga próż­nia ponad 2 godziny. 
 • Uzu­peł­ni­li­śmy osu­szacz nowym czyn­ni­kiem chłodniczym.
 • Uru­cho­mi­li­śmy osu­szacz i wyko­na­li­śmy testy.

Wynik naprawy osuszacza HITEMA GB962

Urzą­dze­nie pra­cu­je bar­dzo dobrze, pomia­ry prą­dów sprę­żar­ki, wen­ty­la­to­ra oraz elek­tro­za­wo­ru do spusz­cza­nia kon­den­sa­tu w nor­mie zgod­nie z DTR. Osu­szacz wykra­pla wodę, sys­tem i urzą­dze­nie spraw­ne goto­we do dal­szej pracy.

Zapra­sza­my wszyst­kich Pań­stwa do korzy­sta­nia z Naszych usług w zakre­sie napra­wy, moder­ni­za­cji i ser­wi­su chłod­ni­czych osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza. Napra­wia­my prze­my­sło­we osu­sza­cze sprę­żo­ne­go powie­trza dowol­ne­go pro­du­cen­ta, dowol­ne­go typu oraz osu­sza­cze o dowol­nej wydaj­no­ści. Nasz ser­wis dzia­ła na tere­nie całe­go kra­ju jed­nak z osu­sza­cza­mi nie­wiel­ki­mi zapra­sza­my do nasze­go oddzia­łu w War­sza­wa ul. Rzecz­na 6.

0/5 (0 Reviews)