Polityka Prywatności strony skic.com.pl

5/5 — (3 votes) 

Polityka Prywatności strony chillertech.pl

1. Wprowadzenie

Niniej­sza Poli­ty­ka Pry­wat­no­ści okre­śla zasa­dy prze­twa­rza­nia i ochro­ny danych oso­bo­wych prze­ka­za­nych przez Użyt­kow­ni­ków w związ­ku z korzy­sta­niem z ser­wi­su skic.com.pl

2. Administrator Danych Osobowych

Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych ser­wi­su skic.com.pl jest SKiC Robert Apta­cy, z sie­dzi­bą w ul Mysz­kow­ska 1/18, 03–553 Warszawa.

3. Zakres przetwarzania danych

Ser­wis zbie­ra infor­ma­cje poda­ne dobro­wol­nie przez użyt­kow­ni­ka oraz infor­ma­cje zapi­sy­wa­ne auto­ma­tycz­nie w pli­kach cookies.

4. Cel przetwarzania danych

Dane zbie­ra­ne przez ser­wis są uży­wa­ne w celu:

  • reali­za­cji zamówień,
  • odpo­wie­dzi na zapy­ta­nia użytkowników,
  • ana­li­zy sta­ty­styk odwie­dzin strony,
  • mar­ke­tin­gu pro­duk­tów i usług ofe­ro­wa­nych przez chillertech.pl.

5. Prawa Użytkownika

Użyt­kow­nik ma pra­wo dostę­pu do swo­ich danych, ich popra­wie­nia, usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia. Może rów­nież wyco­fać zgo­dę na prze­twa­rza­nie danych w dowol­nym momen­cie zgod­nie z RODO.

6. Cookies

Ser­wis skic.com.pl uży­wa pli­ków cookies. Są to nie­wiel­kie pli­ki tek­sto­we wysy­ła­ne przez ser­wer www i prze­cho­wy­wa­ne przez opro­gra­mo­wa­nie kom­pu­te­ra prze­glą­dar­ki. Gdy prze­glą­dar­ka ponow­nie połą­czy się ze stro­ną, stro­na roz­po­zna­je rodzaj urzą­dze­nia, z któ­re­go łączy się użytkownik.

7. Zabezpieczenia

Admi­ni­stra­tor dokła­da wszel­kich sta­rań, aby chro­nić ser­wis i dane użyt­kow­ni­ków przed dzia­ła­nia­mi osób trze­cich. Uży­wa wszel­kich dostęp­nych środ­ków tech­nicz­nych w celu zapo­bie­ga­nia zbie­ra­niu i mody­fi­ka­cji danych oso­bo­wych przez oso­by nieuprawnione.

8. Zmiany w Polityce Prywatności

Admi­ni­stra­tor zastrze­ga sobie pra­wo do wpro­wa­dza­nia zmian w Poli­ty­ce Pry­wat­no­ści. Aktu­al­na Poli­ty­ka Pry­wat­no­ści jest dostęp­na na sta­łe na stro­nie chillertech.pl.

9. Kontakt

Wszel­kie pyta­nia doty­czą­ce Poli­ty­ki Pry­wat­no­ści pro­si­my kie­ro­wać na adres: [info@skic.com.pl].