POMPY HYDRAULICZNE

5/5 — (1 vote) 

POMPY HYDRAULICZNE – Robert Aptacy

Od stu­le­ci ludzie na róż­ny spo­sób sta­ra­li się wyko­rzy­stać pra­wa fizy­ki. Dzi­siaj w wie­lu dzie­dzi­nach życia codzien­ne­go, mamy tego nie­mal nama­cal­ny dowód. Spe­cy­ficz­ne wła­ści­wo­ści cie­czy, były od zawsze w krę­gu zain­te­re­so­wań sze­ro­kiej rze­szy naukow­ców z całe­go świa­ta. Licz­ne eks­pe­ry­men­ty i pró­by, dały efek­ty w posta­ci wie­lu roz­wią­zań, sto­so­wa­nych w opar­ciu o zja­wi­ska zacho­wa­nia się cie­czy – pra­wa hydro­me­cha­ni­ki. Wła­śnie ta wąska dzie­dzi­na fizy­ki stwo­rzy­ła pod­wa­li­ny, roz­wo­ju tech­no­lo­gii zwią­za­nej z wyko­rzy­sta­niem  ukła­dów hydrau­licz­nych. Krót­ko mówiąc, dzię­ki zasto­so­wa­niu pły­nu pod odpo­wied­nim ciśnie­niem jest moż­li­we pre­cy­zyj­ne ope­ro­wa­ne znacz­ny­mi siła­mi. Napę­dy hydrau­licz­ne są wyko­rzy­sty­wa­ne w wie­lu bran­żach i nie spo­sób sobie wyobra­zić, spraw­ne­go dzia­ła­nia wie­lu gałę­zi prze­my­słu, bez ich udziału. 

Układ hydrau­licz­ny dzia­ła na zasa­dzie pra­wa Pas­ca­la, któ­re mówi, że ciśnie­nie wywie­ra­ne na ciecz, roz­cho­dzi się jed­na­ko­wo we wszyst­kich kie­run­kach. Aby moż­na było wytwo­rzyć odpo­wied­nie ciśnie­nie, potrzeb­ne jest do tego odpo­wied­nie urzą­dze­nie, któ­rym jest pom­pa hydrau­licz­na, dostar­cza ona odpo­wied­nio skom­pre­so­wa­ną ciecz robo­czą do insta­la­cji hydraulicznej.

Wyróż­ni­my kil­ka rodza­jów pomp hydrau­licz­nych. Naj­czę­ściej spo­ty­ka­ne to: pom­py zęba­te, pom­py łopat­ko­we, pom­py tłokowe.

Każ­da z wymie­nio­nych pomp dzia­ła na innej zasa­dzie,  i tak:

  1. Pom­pa zęba­ta wypo­sa­żo­na jest w dwa koła zęba­te, któ­re pod wpły­wem zasi­la­nia źró­dłem zewnętrz­nym obra­ca­ją się a następ­nie zacią­ga­ją ciecz z komo­ry ssaw­nej i trans­por­tu­ją ją dalej do komo­ry tłocznej.
  2. Pom­pa łopat­ko­wa zwa­na ina­czej wypo­ro­wą, wypo­sa­żo­na jest w łopat­ki, któ­re są umiej­sco­wio­ne w wir­ni­ku, któ­ry z kolei jest osa­dzo­ny mimo­śro­do­wo. Pod­czas obro­tu wir­ni­ka, łopat­ki dzię­ki zasto­so­wa­niu sprę­żyn, są roz­pie­ra­ne w kie­run­ku powierzch­ni wewnętrz­nej obu­do­wy, dzię­ki temu ciecz z komo­ry ssaw­nej prze­do­sta­je się do komo­ry tłocznej.
  3. Pom­py tło­ko­we, któ­re mają podob­ną zasa­dę dzia­ła­nia jak sil­ni­ki czte­ro­su­wo­we. Tłok zasy­sa ciecz do cylin­dra w momen­cie scho­wa­nia się w cylin­drze, następ­nie wyrzu­ca go w fazie roz­cią­ga­nia. W rezul­ta­cie wypie­racz poru­sza się ruchem posu­wi­sto – zwrot­nym. Ten typ pomp ma zasto­so­wa­nie wysokociśnieniowe.

Podsumowanie

Pom­py hydrau­licz­ne są ele­men­ta­mi, któ­rych zada­niem jest trans­fer mocy przy wyko­rzy­sta­niu cie­czy robo­czej. W zależ­no­ści od roz­wią­zań kon­struk­cyj­nych i zasad dzia­ła­nia, pom­py hydrau­licz­ne posia­da­ją swo­je zale­ty i wady. Wybór rodza­ju pom­py zale­ży od prze­zna­cze­nia a tak­że warun­ków w jakich będzie ona pra­co­wać. Pom­py hydrau­licz­ne może­my spo­tkać w wie­lu gałę­ziach życia codzien­ne­go, począw­szy od roz­bu­do­wa­nych maszyn prze­my­sło­wych skoń­czyw­szy na urzą­dze­niach domo­we­go użytku.