Przegląd Central Wentylacyjnych VTS

5/5 — (1 vote) 

Prze­gląd Cen­tral Wen­ty­la­cyj­nych VTS VS-180 SKiC Robert Aptacy

Już od kil­ku­na­stu lat napra­wia­my, doko­nu­je­my prze­glą­dy okre­so­we, a tak­że ser­wi­su­je­my cen­tra­le wen­ty­la­cyj­ne wszyst­kich pro­du­cen­tów w tym tak­że cen­tral VTS

Przegląd okresowy centrali wentylacyjnej VTS

W skład usłu­gi prze­glą­du okre­so­we­go cen­tra­li weszło:

 • Kon­tro­la urzą­dze­nia pod wzglę­dem mecha­nicz­nym — Nasi ser­wi­san­ci spraw­dza­ją  solid­ność moco­wań wen­ty­la­to­rów, pre­so­sta­tów, klap i siłow­ni­ków, pod­pór i wzmocnień.
 • Wymia­na fil­trów powie­trza na nowe dostar­czo­ne przez zleceniodawcę.
 • Mycie urzą­dze­nia wewnątrz, mycie klap, wymien­ni­ka oraz nagrzewnicy.
 • Odgrzy­bia­nie i dezyn­fek­cja cen­tra­li wen­ty­la­cyj­nej spirytusem.
 • Kon­tro­la pasków kli­no­wych oraz korek­ta ich naciągu.
 • Pomia­ry elek­trycz­ne wentylatorów.
 • Kon­tro­la popraw­nej pra­cy auto­ma­ty­ki sterowniczej. Przegląd Central Wentylacyjnych VTS SKiC Robert aptacy

Usterki wykryte w centrali VTS VS-180

 1. Jed­na z rynie­nek ma wyła­ma­ny kró­cieć odpro­wa­dza­ją­cy wodę

Stan centrali wentylacyjnej po dokonaniu przeglądu

 • Cen­tra­la wen­ty­la­cyj­na pra­cu­je popraw­nie, cicho i wydajnie
 • Dzię­ki jej dokład­ne­mu myciu w pomiesz­cze­niach wen­ty­lo­wa­nych cen­tra­lą ponow­nie czuć świe­że powietrze
 • Obsłu­ga popro­si­ła Nas dodat­ko­wo o skon­fi­gu­ro­wa­nie cen­tra­li — lecz to osob­na usłu­ga, ponie­waż nale­ży bar­dzo dokład­nie prze­ana­li­zo­wać struk­tu­rę ste­row­ni­ka i ocze­ki­wa­nia zle­ce­nio­daw­cy. Wen­ty­la­cja stre­fo­wa z funk­cją grza­nie chłodzenie.
 • Zle­ce­nio­daw­ca został poin­for­mo­wa­ny o uszko­dzo­nej rynien­ce i musi zde­cy­do­wać czy zle­cić nam napra­wę, może to wyko­na sam?

Zapraszamy Wszystkich Państwa do korzystania z Naszych usług w zakresie przeglądów, napraw i serwisu central wentylacyjnych VTS