Przegląd inspekcyjny TechnoTrans

Zostaw Opi­nię!

Wio­sen­ny prze­gląd inspek­cyj­ny nawil­ża­czy off­se­to­wych Technotrans

spraw­dze­nie sta­nu tech­nicz­ne­go maszy­ny, okre­śle­nie stop­nia zuży­cia poszcze­gól­nych ele­men­tów oraz ich kompletności

 

Wycho­dząc naprze­ciw naszym sta­łym i nowym klien­tom SKiC Robert Apta­cy zaofe­ro­wa­ła tej wio­sny w bar­dzo atrak­cyj­nych cenach inspek­cyj­ny prze­gląd tech­nicz­ny nawil­ża­czy off­se­to­wych TECHNOTRANS, BALDWIN, Quint itd Calyp­so oraz MGE 

W skład usłu­gi wchodzi

  1. Kon­tro­la ogól­na urządzenia
  2. Mycie ukła­du nawil­ża­nia z wyko­rzy­sta­niem środ­ka myją­ce­go o dużej skuteczności
  3. Kon­tro­la wydaj­no­ści pomp obie­go­wych środ­ka zwil­ża­ją­ce­go oraz pomp w obwo­dzie tem­pe­ra­cji o ile występują
  4. Kon­tro­la popraw­nej pra­cy sprę­żar­ki chłod­ni­czej, sta­nu i ilo­ści fre­onu i ole­ju chłodniczego.
  5. Kon­tro­la prą­dów sprę­żar­ki chłod­ni­czej, wen­ty­la­to­rów pomp i innych waż­nych podzespołów.
  6. Pomiar stę­że­nia alko­ho­lu w ukła­dzie nawil­ża­nia i przy­rów­na­nie go do wska­zań dozow­ni­ka alkoholu.
  7. Pomiar PH wody
  8. Spo­rzą­dze­nie pro­to­ko­łu wyko­na­nych czyn­no­ści wraz z uzy­ska­ny­mi pomia­ra­mi oraz ze wska­za­niem uszko­dzeń, awa­rii czy niebezpieczeństw.

Przegląd TechnoTrans

Dopie­ro po doko­na­niu prze­glą­du inspek­cyj­ne­go moż­na w real­ny spo­sób okre­ślić stan fak­tycz­ny urzą­dze­nia okre­ślić koszt przy­wró­ce­nia go do sta­nu nor­mal­nej bez­a­wa­ryj­nej użyteczności.

Koszt przeglądu inspekcyjnego Technotrans beta.d

Koszt dojaz­du  = 1,9 * każ­dy prze­je­cha­ny kilo­metr liczo­ne w oby­dwie strony

Koszt 1 200,00 zł netto

Koszt przeglądu inspekcyjnego Technotrans beta.c

Koszt dojaz­du  = 1,9 * każ­dy prze­je­cha­ny kilo­metr liczo­ne w oby­dwie strony

Koszt 1 500,00 zł netto

Koszt przeglądu inspekcyjnego Technotrans alpha.d

Koszt dojaz­du  = 1,9 * każ­dy prze­je­cha­ny kilo­metr liczo­ne w oby­dwie strony

Koszt 1 000,00 zł netto

 

Koszt prze­glą­du inspek­cyj­ne­go Tech­no­trans alpha.c

Koszt dojaz­du  = 1,9 * każ­dy prze­je­cha­ny kilo­metr liczo­ne w oby­dwie strony

Koszt 1 200,00 zł netto