Przewaga rurociągów z tworzyw sztucznych nad stalowymi

5/5 — (1 vote) 

Prze­wa­ga Ruro­cią­gów z Two­rzyw Sztucz­nych nad Stalowymi

Ruro­cią­gi z two­rzyw sztucz­nych, takich jak PVC i PE, zysku­ją na popu­lar­no­ści w wie­lu bran­żach, ofe­ru­jąc sze­reg korzy­ści w porów­na­niu do tra­dy­cyj­nych ruro­cią­gów sta­lo­wych. W tym arty­ku­le przyj­rzy­my się, dla­cze­go ruro­cią­gi wyko­na­ne z mate­ria­łów poli­me­ro­wych mogą być lep­szym wybo­rem dla wie­lu zastosowań.

Lekkość i Łatwość Montażu

Jed­ną z głów­nych zalet ruro­cią­gów z two­rzyw sztucz­nych jest ich lek­kość. Są znacz­nie lżej­sze niż rury sta­lo­we, co uła­twia ich trans­port, mani­pu­la­cję i mon­taż. To prze­kła­da się na niż­sze kosz­ty pra­cy oraz szyb­szą i łatwiej­szą instalację.

Odporność na Korozję

Rury z two­rzyw sztucz­nych są natu­ral­nie odpor­ne na koro­zję, co jest dużą prze­wa­gą nad sta­lą, szcze­gól­nie w śro­do­wi­skach wil­got­nych lub agre­syw­nych che­micz­nie. Dzię­ki temu mają dłuż­szą żywot­ność i rza­dziej wyma­ga­ją kon­ser­wa­cji lub wymiany.

Wszechstronność Zastosowań

Ruro­cią­gi z two­rzyw sztucz­nych są ela­stycz­ne i mogą być sto­so­wa­ne w róż­no­rod­nych śro­do­wi­skach, od prze­my­słu che­micz­ne­go po trans­port wody pit­nej. Ich wszech­stron­ność spra­wia, że są ide­al­ne do wie­lu zasto­so­wań, gdzie sta­lo­we rury mogły­by zawieść.

Wydajność Termiczna i Chemiczna

Two­rzy­wa sztucz­ne mają lep­sze wła­ści­wo­ści izo­la­cyj­ne niż stal, co jest korzyst­ne w sys­te­mach wyma­ga­ją­cych utrzy­ma­nia sta­łej tem­pe­ra­tu­ry medium. Ponad­to, są odpor­ne na wie­le sub­stan­cji che­micz­nych, co zwięk­sza ich przy­dat­ność w przemyśle.

system instalacji ze stali nierdzewnej wykonany przez SKiC R. Aptacy
sys­tem insta­la­cji ze sta­li nierdzewnej

Ekologiczny Wybór

Ruro­cią­gi z two­rzyw sztucz­nych są czę­sto bar­dziej eko­lo­gicz­ne niż sta­lo­we. Ich pro­duk­cja zazwy­czaj wyma­ga mniej ener­gii, a same mate­ria­ły czę­sto pocho­dzą z recy­klin­gu, co przy­czy­nia się do zmniej­sze­nia śla­du węglowego.

Rurociągi PVC i PE – Oszczędność Czasu i Pieniędzy

Poli­ety­len (PE) i poli­chlo­rek winy­lu (PVC) to dwa popu­lar­ne rodza­je two­rzyw sztucz­nych uży­wa­ne w pro­duk­cji ruro­cią­gów. PE cha­rak­te­ry­zu­je się wyso­ką wytrzy­ma­ło­ścią mecha­nicz­ną, odpor­no­ścią che­micz­ną i trwa­ło­ścią, pod­czas gdy PVC wyróż­nia się dużą wytrzy­ma­ło­ścią mecha­nicz­ną i odpor­no­ścią na sub­stan­cje che­micz­nie aktyw­ne. W porów­na­niu z ele­men­ta­mi ze sta­li, ruro­cią­gi z tych mate­ria­łów są tań­sze i lżej­sze, co prze­kła­da się na niż­sze kosz­ty mon­ta­żu i trans­por­tu, a tak­że na cał­ko­wi­ty koszt wyko­na­nia insta­la­cji. Dzię­ki temu insta­la­cje z PVC i PE powsta­ją nawet dwa razy szyb­ciej niż stalowe.

Instalacje PVC i PE Prostsze w Eksploatacji

Zarów­no PVC, jak i PE nie zara­sta­ją osa­da­mi oraz są odpor­ne na che­mię w zakre­sie pH 2÷12. Nie wpły­wa­ją na zmia­nę sma­ku i zapa­chu wody, co czy­ni je ide­al­ny­mi do insta­la­cji wody pit­nej, potwier­dzo­nym ate­sta­mi. Są odpor­ne na dzia­ła­nie roz­two­rów kwa­sów, zasad i soli oraz niską tem­pe­ra­tu­rę. Ich pro­sto­ta eks­plo­ata­cji spra­wia, że insta­la­cje z PVC i PE są uwa­ża­ne za bez­a­wa­ryj­ne. W prze­ci­wień­stwie do rur sta­lo­wych, któ­re szyb­ko tra­cą gład­kość ścia­nek z powo­du osa­dza­nia się jonów, co ogra­ni­cza prze­pływ wody i pogar­sza jej jakość, a tak­że zmniej­sza wydaj­ność insta­la­cji. W kon­se­kwen­cji, insta­la­cje sta­lo­we mogą wyma­gać wymia­ny co kil­ka, kil­ka­na­ście lat.

Przewaga rurociągów z tworzyw sztucznych nad stalowymi — Podsumowanie

Pod­su­mo­wu­jąc, ruro­cią­gi z two­rzyw sztucz­nych, w tym PVC i PE, ofe­ru­ją wie­le korzy­ści w porów­na­niu do rur sta­lo­wych. Są lek­kie, odpor­ne na koro­zję, wszech­stron­ne, wydaj­ne ter­micz­nie i che­micz­nie, a tak­że bar­dziej przy­ja­zne dla śro­do­wi­ska. Te cechy spra­wia­ją, że są one coraz czę­ściej wybie­ra­ne w wie­lu branżach.

Najważniejsze Zalety Instalacji z Tworzyw Sztucznych w Porównaniu do Stalowych

 • Żywot­ność: Ocze­ki­wa­na trwa­łość insta­la­cji może prze­kra­czać 100 lat.
 • Wyso­ka odpor­ność chemiczna.
 • Niż­sza cena w porów­na­niu do mate­ria­łów stalowych.
 • Łatwość i szyb­kość montażu.
 • Brak koniecz­no­ści wyko­ny­wa­nia zabez­pie­czeń antykorozyjnych.
 • Mniej­sza masa, co uła­twia trans­port i instalację.
 • Moż­li­wość mon­ta­żu bez wyso­ko wykwa­li­fi­ko­wa­nej kadry.
 • Mniej­sza gru­bość potrzeb­nej izo­la­cji ter­micz­nej w insta­la­cjach chłodniczych.
 • Więk­sza dostęp­ność i róż­no­rod­ność elementów.
 • Lżej­sza armatura.
 • Znacz­nie mniej­sze pro­ble­my z rosze­niem insta­la­cji (skra­pla­nie wilgoci).
 • Este­tycz­ny wygląd instalacji.

Zastosowanie PVC

Ele­men­ty z PVC są powszech­nie sto­so­wa­ne w instalacjach:

 • Do prze­sy­łu wody pitnej.
 • W sys­te­mach chłodniczych.
 • W insta­la­cjach chemicznych.
 • Do prze­sy­łu ścieków.

Zastosowanie PE

Ele­men­ty z poli­ety­le­nu (PE), dzię­ki swo­im wła­ści­wo­ściom, znaj­du­ją zasto­so­wa­nie w instalacjach:

 • Do prze­sy­łu wody pitnej.
 • W insta­la­cjach chemicznych.
 • W sys­te­mach chłodniczych.
 • Do nawad­nia­nia.
 • Do prze­sy­ła­nia gazów.
 • W insta­la­cjach kanalizacyjnych.