Serwis central wentylacyjnych

5/5 — (94 votes) 

Ser­wis cen­tral wentylacyjnych

Każ­de urzą­dze­nie, wyma­ga cyklicz­nych prze­glą­dów a w szcze­gól­no­ści to, któ­re nara­żo­ne jest na pra­cę w bar­dzo trud­nych warun­kach. W związ­ku z powyż­szym wykwa­li­fi­ko­wa­ny ser­wis powi­nien w ramach czyn­no­ści kon­ser­wa­cyj­nych prze­pro­wa­dzić szcze­gó­ło­wą kon­tro­lę mecha­ni­zmu, doko­nać wymia­ny zuży­tych pod­ze­spo­łów i napra­wić powsta­łe uszko­dze­nia, któ­re nie­rzad­ko są skut­kiem zanie­dbań zwią­za­nych z bra­kiem regu­lar­nej kon­ser­wa­cji jak i rów­nież eks­plo­ata­cji nie­zgod­nej z zale­ce­nia­mi pro­du­cen­ta. Odpo­wied­nio dobra­ny Ser­wis pozwo­li Nam na bez­a­wa­ryj­ną i wydaj­ną pracę.

Wycho­dząc naprze­ciw potrze­bom klien­tów fir­ma SKIC Robert Apta­cy posze­rzy­ła swój zakres usług o grun­tow­ny ser­wis cen­tral wen­ty­la­cyj­no-kli­ma­ty­za­cyj­nych

Ofe­ru­je­my Państwu:

 1. Kom­plek­so­wy, a tak­że naj­wyż­szej jako­ści ser­wis urzą­dzeń wen­ty­la­cyj­nych oraz wen­ty­la­cji przemysłowej.
 2. Dezyn­fek­cja insta­la­cji wentylacji.
 3. Prze­glą­dy okre­so­we, jak rów­nież tech­nicz­ne wen­ty­la­cji dowol­nej mocy oraz producenta.
 4. Napra­wy urzą­dzeń wen­ty­la­cyj­nych oraz usu­wa­nie wszel­kie­go rodza­ju usterek.
 5. Opie­kę ser­wi­so­wą, któ­ra pozwo­li klien­to­wi na zmi­ni­ma­li­zo­wa­nie kosz­tów ser­wi­su oraz napraw urzą­dzeń wen­ty­la­cyj­nych. Wybie­ra­jąc opie­kę ser­wi­so­wą od Fir­my SKiC Robert Apta­cy masz pew­ność wydaj­nej, bez­piecz­nej i bez­a­wa­ryj­nej pra­cy wentylacji.

Funk­cjo­nu­je­my na ryn­ku kli­ma­ty­za­cji i chłod­nic­twa od wie­lu lat przez co gwa­ran­tu­je­my Pań­stwu usłu­gi na naj­wyż­szym pozio­mie. Chce­my aby Nasi Klien­ci mie­li pew­ność, że urzą­dze­nia obję­te przez Nasz kom­plek­so­wy ser­wis będą funk­cjo­no­wać spraw­nie i efek­tyw­nie, a przez to zapew­ni­my im dłuż­szą żywot­ność. Zdo­by­te przez Nas doświad­cze­nie spra­wia, że jeste­śmy jed­nym z wio­dą­cych ser­wi­sów dzia­ła­ją­cych na tere­nie całe­go kra­ju. 

Wysoki poziom jakości

Serwis central wentylacyjnych
Ser­wis cen­tral wentylacyjnych

Pomi­mo tego, że pro­du­cen­ci sta­ra­ją się wytwa­rzać sprzęt z myślą o jak naj­dłuż­szym i nie­za­wod­nym funk­cjo­no­wa­niu to bez odpo­wied­nie­go wspar­cia tech­nicz­ne­go trze­ba się liczyć z dia­me­tral­nym skró­ce­niem żywot­no­ści nie­któ­rych pod­ze­spo­łów. Nale­ży pamię­tać o tym, że poszcze­gól­ne czę­ści, np. mecha­nicz­ne mają swój okre­ślo­ny czas eks­plo­ata­cji i rze­czą natu­ral­ną jest, że w trak­cie tysią­ca godzin pra­cy ule­ga­ją powol­ne­mu zuży­ciu. Wdra­ża­nie coraz to nowych roz­wią­zań i tech­no­lo­gii powo­du­je, że urzą­dze­nia sta­ją się jesz­cze bar­dziej roz­bu­do­wa­ne, przy­by­wa pod­ze­spo­łów i mecha­ni­zmów, któ­re wyma­ga­ją okre­so­we­go serwisu.

Aby mieć pew­ność, że pra­ce kon­ser­wa­cyj­ne oraz napraw­cze sto­ją na wyso­kim pozio­mie, w Naszej dzia­łal­no­ści sta­ra­my się uży­wać mate­ria­łów uzna­nych pro­du­cen­tów aby mieć pew­ność, że wymie­nio­ne pod­ze­spo­ły zapew­nią sku­tecz­ną i nie­za­wod­ną pracę. 

W zakres naszych usług wchodzi m.in.:

 • Spraw­dze­nie szczel­no­ści i cią­gło­ści obudowy,
 • Kon­tro­la her­me­tycz­no­ści insta­la­cji chłodniczej,
 • Wery­fi­ka­cja pozio­mu zanie­czysz­cze­nia wen­ty­la­to­rów a tak­że stop­nia zuży­cia napę­du, szcze­gól­nie łożysk,
 • Kon­tro­la insta­la­cji gli­ko­lo­wej oraz sta­nu mie­sza­ni­ny glikolowej,
 • Spraw­dze­nie pozio­mu ole­ju w sprężarkach,
 • Wery­fi­ka­cja ele­men­tów tłumiących,
 • Spraw­dze­nie wymien­ni­ków obro­to­wych oraz krzyżowych,
 • Wymia­na filtrów.

Gwa­ran­tu­je­my Pań­stwu naj­wyż­szej jako­ści usłu­gi ser­wi­su, kon­ser­wa­cji i napra­wy cen­tral wen­ty­la­cyj­nych. Nasze dłu­go­let­nie doświad­cze­nie, zdo­by­ta wie­dza, jak rów­nież cer­ty­fi­ka­ty czy­nią Naszą Fir­mę lide­rem na ryn­ku chłod­nic­twa i kli­ma­ty­za­cji. Zaufaj Pro­fe­sjo­na­li­stą!

Serwis central wentylacyjnych | SKiC Robert Aptacy