Centrale wentylacyjne DOSPEL

4.9/5 — (17 votes) 

Ser­wis cen­tral wen­ty­la­cyj­nych DOSPEL SKiC Robert Aptacy

Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy zosta­li­śmy popro­sze­ni o wyko­na­nie prze­glą­du, napra­wy i peł­ne­go ser­wi­su cen­tral wen­ty­la­cyj­nych DOSPEL

Przegląd central wentylacyjnych DOSPEL

Prze­glą­do­wi zosta­ły odda­ne trzy cen­tra­le wen­ty­la­cyj­ne Dospela 

   • DEIMOS 0/N‑5A/1–1/P
   • ERATO 1/N‑5A/1–1/L
   • DEIMOS 0/N‑5-HW260V/1–1/L

   Urzą­dze­nia są w bar­dzo dobrym sta­nie tech­nicz­nym, przede wszyst­kim z powo­du ich bar­dzo rzad­kie­go stosowania. Serwis central wentylacyjnych DOSPEL SKiC Robert Aptacy

   1. Sil­ni­ki wen­ty­la­to­rów solid­nie przy­twier­dzo­ne do pod­staw urzą­dzeń, tur­bi­ny w bez­piecz­nej odle­gło­ści od obu­do­wy, łoży­ska w ide­al­nym stanie
   2. Fil­try prak­tycz­nie czy­ste — nie nale­ży ich puki co wymieniać
   3. Auto­ma­ty­ka i ste­ro­wa­nie — tu mamy bra­ki a mia­no­wi­cie wszyst­kie z trzech cen­tral nie mają wpię­tych wyłącz­ni­ków krań­co­wych — otwar­te urzą­dze­nie. Jed­na z cen­tral nie posia­da ter­mo­sta­tu prze­ciw za mro­że­nio­we­go chro­nią­ce­go nagrzew­ni­cę, już kie­dyś ją zamro­zi­ło jed­nak ser­wis nie dopo­sa­żył urzą­dze­nia w zabezpieczenie.
   4. Sil­ni­ki wen­ty­la­to­rów ste­ro­wa­ne falow­ni­ka­mi i prze­łącz­ni­kiem zmia­ny pręd­ko­ści — brak zastrzeżeń.

   Serwis central wentylacyjnych DOSPEL

   1. Po wyko­na­nym prze­glą­dzie oczy­ści­li­śmy cen­tra­le wen­ty­la­cyj­ne w wewnątrz i na zewnątrz.
   2. Odgrzy­bi­li­śmy śro­dek cen­tra­li łącz­nie z myciem tur­bin wentylatorów.
   3. Umy­li­śmy i osu­szy­li­śmy fil­try powietrza.
   4. Sko­ry­go­wa­li­śmy nie­któ­re nasta­wy w ste­row­ni­cy, wol­ny roz­bieg silników.
   5. Wyko­na­li­śmy pomia­ry sil­ni­ków wen­ty­la­to­rów — wynik pozytywny.
   6. Poza­kle­ja­li­śmy dziu­ry w ręka­wach ela­stycz­nych przy jed­nej z central.

   Urzą­dze­nia spraw­ne i odda­ne do dal­szej eks­plo­ata­cji. Jed­nak klient został poin­for­mo­wa­ny o zagro­że­niach wyni­ka­ją­cych z bra­ku zabez­pie­cze­nia prze­ciw za mro­że­nio­we­go na jed­nej z nagrzew­nic i wyłącz­ni­ków — otwar­te urzą­dze­nie nie włą­czaj silnika.

   Zapra­sza­my wszyst­kich Pań­stwa do korzy­sta­nia z naszych usług w zakresie 

   napra­wy, ser­wi­su i prze­glą­dów cen­tral wen­ty­la­cyj­nych nie tyl­ko DOSPEL