Serwis central wentylacyjnych VTS

5/5 — (1 vote) 

Nasz ser­wis wen­ty­la­cji od ponad 10 lat zapew­nia sku­tecz­ny i kon­ku­ren­cyj­ny ceno­wo ser­wis cen­tral wen­ty­la­cyj­nych VTS.
Cen­tra­le wen­ty­la­cyj­ne VTS to naszym zda­niem jed­ne z lep­szych pro­duk­tów tej gru­py mate­ria­łów obec­nych na naszym ryn­ku, z pośród resz­ty wyróż­nia je kil­ka czynników.
Solid­ność wyko­na­nia — fir­ma VTS posta­wi­ła na solid­ność a przy jej pro­jek­to­wa­niu pro­du­cent nie zapo­mniał o estetyce.
Cen­tra­le wen­ty­la­cyj­ne VTS wypo­sa­żo­ne są w stan­dar­do­we pod­ze­spo­ły auto­ma­ty­ki, obec­ne na naszym ryn­ku. Czę­ści /automatykę wykonawczą/ do nich moż­na kupić w każ­dej lepiej zaopa­trzo­nej hur­tow­ni wentylacyjnej.
serwis central wentylacyjnych VTS WarszawaOprócz napraw­dę solid­nej kon­struk­cji fir­ma VTS posta­wi­ła na Ste­row­ni­ce. Ste­row­ni­ki VTS i uży­te algo­ryt­my dla cen­tral mniej lub bar­dziej skom­pli­ko­wa­nych zapew­nia­ją popraw­ną i zada­wa­la­ją­cą pra­cę sys­te­mu nawiew­ne­go, nawiew­no — wycią­go­we­go, wen­ty­la­cji z reku­pe­ra­cją i innych konfiguracjach.
Nasz ser­wis cen­tral wen­ty­la­cyj­nych VTS na począt­ku pra­cy z cen­tra­la­mi VTS i inny­mi mniej lub bar­dziej zna­ny­mi mar­ka­mi, zaczął od napra­wy i moder­ni­za­cji ste­row­nic cen­tral wen­ty­la­cyj­nych. Z cza­sem zosta­li­śmy popro­sze­ni o uru­cho­mie­nie nowych sys­te­mów, wpię­cie ste­row­nic i insta­la­cje auto­ma­ty­ki wyko­naw­czej i uru­cho­mie­nie systemu.

Na dzień dzi­siej­szy wykonujemy

Dobór systemu wentylacji

Dzię­ki wspar­ciu pro­jek­tan­tów oraz pro­fe­sjo­nal­ne­mu podej­ściu fir­my VTS Pol­ska jeste­śmy wsta­nie dobrać dla Pań­stwa dowol­ny sys­tem o dowol­nej kon­fi­gu­ra­cji. Doświad­czo­ny i solid­ny dział wspar­cia tech­nicz­ne­go fir­my VTS każ­do­ra­zo­wo spraw­dza i ewen­tu­al­nie kory­gu­je wszyst­kie usta­le­nia, dobór i rozwiązania.

Sprzedaż i montaż central wentylacji VTS

Dzię­ki solid­no­ści fir­my VTS Pol­ska jeste­śmy w sta­nie zapew­nić nowe urzą­dze­nia w nie­dłu­gim cza­sie od dnia zle­ce­nia. Nale­ży pamię­tać że tyl­ko nie­wiel­ka gru­pa cen­tral wen­ty­la­cyj­nych jest goto­wa na już więk­szość budo­wa­na jest indy­wi­du­al­nie pod okre­ślo­ne para­me­try spo­sób mon­ta­żu. VTS Pol­ska zawsze zapew­nia nam dostęp do czę­ści i pod­ze­spo­łów sto­so­wa­nych w ich cen­tra­lach wen­ty­la­cyj­nych w odróż­nie­niu od nie­któ­rych pro­du­cen­tów nie ukry­wa jakich­kol­wiek infor­ma­cji na temat dostar­cza­ne­go produktu.

Uruchamianie central wentylacji VTS

Nasz Ser­wis VTS VENTUS ofe­ru­je Pań­stwu usłu­gę mon­ta­żu i uru­cho­mie­nia sys­te­mu cen­tral wen­ty­la­cyj­nych VTS o dowol­nym stop­niu trud­no­ści. Skrę­ca­my cen­tra­le na miej­scu usa­da­wia­my je w żąda­nym miej­scu wraz z wpię­ciem w układ kana­łów, czerp­ni i wyrzut­ni powie­trza. Budu­je­my linie ste­row­ni­czą cen­tral i pod­ze­spo­łów współ­pra­cu­ją­cych takich jak kla­py prze­ciw poża­ro­we, prze­pust­ni­ce wen­ty­la­to­ry wspo­ma­ga­ją­ce i inne pod­ze­spo­ły auto­ma­ty­ki insta­lo­wa­ne z dala od cen­tra­li. Insta­lu­je­my pod­ze­spo­ły kon­tro­l­no pomia­ro­we, ele­men­ty wyko­naw­cze i pod­pi­na­my je do ste­row­ni­cy. Po doko­na­niu kon­tro­li wszyst­kich kabli ich pomia­rze pod wzglę­dem cią­gło­ści linii, prze­bi­ciu do masy oraz kon­tro­li czy aby ten kabel jest odpo­wie­dzial­ny za dany pod­ze­spół pod­łą­cza­my urzą­dze­nie. Po zakoń­cze­niu prac insta­la­cyj­nych uru­cha­mia­my cen­tra­lę kon­tro­lu­je­my wszyst­kie moż­li­we zabez­pie­cze­nia takie jak pre­so­sta­ty, wyłącz­ni­ki krań­co­we, czuj­ni­ki prze­ciw zamro­że­nio­we, ter­mi­ki sil­ni­ków itd.… wykonanie wentylacji mechanicznej Warszawa i okoliceNastęp­nie kon­tro­lu­je­my kom­plet­ność i popraw­ność sys­te­mu grza­nia elek­trycz­ne­go bądź grza­nia z wyko­rzy­sta­niem cie­pła tech­no­lo­gicz­ne­go. Po zakoń­cze­niu prac insta­la­cyj­nych uru­cha­mia­my układ na czas pró­by 72 godzi­ny, po zakoń­cze­niu tego cza­su pod­pi­su­je­my pro­to­kół zakoń­cze­nia i odbio­ru prac.

Budowa i montaż kanałów wentylacji

Nasz ser­wis na pod­sta­wie pro­jek­tu budu­je i moder­ni­zu­je sys­te­my wentylacji.

Ofe­ru­je­my wyko­na­nie kana­łów o dowol­nym kształ­cie spi­ro, kwa­drat, pro­sto­kąt dowol­ny kształt kształ­tek i reduk­cji. Roz­kła­da­nie kana­łów wen­ty­la­cyj­nych ich mon­taż w prze­strze­ni pod­su­fi­to­wej, pod stro­po­wej lub w dowol­nym miej­scu wska­za­nym przez pro­jek­tan­ta czy dyrek­to­ra budo­wy. Izo­lu­je­my kana­ły ter­micz­nie obsa­dza­my rewi­zje kana­łów wen­ty­la­cyj­nych. Dosta­wa i mon­taż reku­pe­ra­to­ra, nawiew­ni­ków, ste­row­ni­ków i wykoń­cze­nie insta­la­cji wen­ty­la­cji. Dobu­do­wu­je­my i uzu­peł­nia­my ubyt­ki w ist­nie­ją­cych sys­te­mach wen­ty­la­cji, odtwa­rza­my izo­la­cje na sta­rych kanałach.

Wracając do central wentylacyjnych VTS

Pra­gnie­my przed­sta­wić opis czyn­no­ści któ­re wcho­dzą w skład naszych usług.

ZAKRES PRZEGLĄDU CENTRALI WENTYLACYJNEJ VTS

 • spraw­dze­nie sta­nu powierzch­ni obu­do­wy centrali,
 • czysz­cze­nie i mycie powierzch­ni wewnętrz­nych i zewnętrznych,
 • spraw­dze­nie i regu­la­cja wypo­zio­mo­wa­nia centrali,
 • oczysz­cze­nie i spraw­dze­nie droż­no­ści oraz dzia­ła­nia ukła­du odpro­wa­dze­nia skroplin,
 • spraw­dze­nie zamo­co­wa­nia cen­tra­li do ramy i śrub fun­da­men­to­wych o ile istnieją,
 • spraw­dze­nie i regu­la­cja dzia­ła­nia prze­pust­nic wielopłaszczyznowych,
 • spraw­dze­nie osa­dze­nia fil­tra workowego,
 •  spraw­dze­nie osa­dze­nia fil­tra kasetowego,
 • spraw­dze­nie sta­nu włók­ni­ny filtracyjnej,
 • wymia­na filtrów,
 • spraw­dze­nie i kon­ser­wa­cja sil­ni­ków elek­trycz­nych, ewen­tu­al­na wymia­na łożysk w przy­pad­ku stwier­dze­nia nad­mier­ne­go ich zużycia,
 • spraw­dze­nie usta­wie­nia i zamo­co­wa­nia sil­ni­ka elektrycznego,
 • spraw­dze­nie i regu­la­cja płasz­czy­zny kół pasowych,
 • spraw­dze­nie dzia­ła­nia prze­kład­ni pasowej,
 • spraw­dze­nie i regu­la­cja nacią­gu pasków klinowych,
 • wymia­na pasków kli­no­wych o ile jest taka konieczność,
 • czysz­cze­nie i mycie powierzch­ni wymien­ni­ków cie­pła, skra­pla­czy czy nagrzewnicy,
 • odpo­wie­trze­nie nagrzewnicy,
 • sma­ro­wa­nie punk­tów smarowniczych,
 • uru­cho­mie­nie cen­tra­li wen­ty­la­cyj­nej VTS,
 • kon­tro­la pra­cy ukła­du wentylacyjnego,
 • wyko­na­nie pomia­ru kon­tro­l­ne­go ilo­ści powie­trza prze­pły­wa­ją­ce­go przez centralę.

Ponad­to pra­gnie­my zaofe­ro­wać nasze inne usłu­gi w zakre­sie wentylacji 

PRZEGLĄD KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH

PRZEGLĄD CZERPNI DACHOWYCH LUB ŚCIENNYCH

PRZEGLĄD WYRZUTNI DACHOWYCH LUB ŚCIENNYCH

PRZEGLĄDAPARATÓW GRZEWCZOWENTYLACYJNYCH

PRZEGLĄD STEROWANIA CENTRAL WENTYLACYJNYCH VTS i innych