GREEN BOX

5/5 — (2 votes) 

Ser­wis chil­ler GREEN BOX TWIN51 | SKiC Robert Apta­cy — Ser­wis i napra­wa agre­ga­tów wody lodowej

Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech i Chil­ler­Ser­wis  zosta­li­śmy wezwa­ni do uru­cho­mie­nia chil­le­ra GREEN BOX TWIN51. Wytwor­ni­ca wody lodo­wej zosta­ła kupio­na z ryn­ku wtór­ne­go, oczy­wi­ście sprze­da­ją­cy jak zwy­kle zapew­niał nabyw­cę że urzą­dze­nie jest w peł­ni spraw­ne, goto­we do natych­mia­sto­wej pra­cy wystar­czy tyl­ko odpo­wied­nio włą­czyć je w układ wody lodo­wej i uru­cho­mić. A tu zong — urzą­dze­nie nie pra­cu­je, sprze­daw­ca prze­stał odbie­rać telefony 🙂Serwis chiller GREEN BOX TWIN51

Przegląd zerowy chiller GREEN BOX TWIN51

Urzą­dze­nie na chwi­lę roz­po­czę­cia Naszych prac mia­ło nastę­pu­ją­ce uszkodzenia:

 1. Uszko­dzo­ny czuj­nik kon­tro­li i popraw­no­ści faz — tym samym blo­ko­wa­ło elek­tro­ni­kę sterującą.
 2. Ste­row­ni­ca chil­le­ra mia­ła podar­tą insta­la­cję kon­tro­l­no — ste­row­ni­czą, luź­ne prze­wo­dy na listwie połączeniowej.
 3. Uszko­dzo­ny czuj­nik prze­pły­wu wody, chil­ler nie reago­wał na zanik prze­pły­wu medium a pra­cu­je na wodzie.
 4. Uszko­dzo­ny stycz­nik wen­ty­la­to­ra skra­pla­cza sek­cja A

Serwis chiller GREEN BOX TWIN51

Po wymia­nie uszko­dzo­nych pod­ze­spo­łów, popraw­nym pod­łą­cze­niu ste­ro­wa­nia agre­gat wody lodo­wej zaczął popraw­nie pra­co­wać, nabyw­ca prze­wy­mia­ro­wał jego wydaj­ność do potrzeb sys­te­mu dzię­ki cze­mu bar­dzo szyb­ko osią­ga zada­ną tem­pe­ra­tu­rę a dość znacz­ny wymien­nik i tym samym bufor pozwa­la mu odpo­cząć pra­wie przez 15 — 20 minut. 

 • Nasi ser­wi­san­ci spraw­dzi­li wszel­kie ele­men­ty kon­tro­l­no — pomia­ro­we chillera.
 • Pomie­rzy­li­śmy prą­dy ele­men­tów wyko­naw­czych — wynik pomia­rów zgod­ny z DTR
 • Usta­wi­li­śmy bypass — chro­niąc chil­ler a tym samym obni­ży­li­śmy ciśnie­nie w ukła­dzie  po stro­nie tłocz­nej medium. W cza­sie roz­ru­chu zdą­żył roz­sa­dzić połą­cze­nie na rurze PP jed­nej z maszyn.
 • Skon­tro­lo­wa­li­śmy ciśnie­nia czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go w oby­dwu sekcjach. 

Pozostałe zagrożenia chiller GREEN BOX TWIN51

 • W sek­cji A sprę­żar­ka ma mini­mal­ny stan ole­ju, śla­dy spa­wa­nia na insta­la­cji — urzą­dze­nie musia­ło się kie­dyś roz­sz­czel­nić ewen­tu­al­nie doszło do uszko­dze­nia sprę­żar­ki. Ser­wis uzu­peł­nił stan fre­onu jed­nak zlek­ce­wa­żył koniecz­ny stan oleju.
 • Pom­pa wody nie­szczel­na pod kapu­je tyl­ko patrzeć jak puści całkiem.
 • Wen­ty­la­to­ry skra­pla­cza zaczy­na­ją bić — przy­pa­dłość wszyst­kich gre­en box, blue box i innych chil­le­rów z wen­ty­la­to­ra­mi tur­bi­no­wy­mi. Drga­nia urzą­dze­nia będą dopro­wa­dzać do pęk­nięć insta­la­cji freonowej.

Nasz ser­wis ofe­ru­je wszyst­kim Pań­stwu pełen ser­wis agre­ga­tów wody lodo­wej GREEN BOX wszyst­kich mode­li o o dowol­nej wydaj­no­ści chłod­ni­czej. Dzia­ła­my na tere­nie całej POLSKI.

Pro­jek­tu­je­my, moder­ni­zu­je­my, budu­je­my i ser­wi­su­je­my sys­te­my chło­dze­nia maszyn i urzą­dzeń. Sprze­da­je­my i wypo­ży­cza­my agre­ga­ty wody lodo­wej, dry coole­ry, pom­py itd.…

Serwis chiller GREEN BOX TWIN51 | SKiC Robert Aptacy — Serwis i naprawa agregatów wody lodowej