Airwell CW 35 CO

5/5 — (2 votes) 

Serwis chiller Airwel CW 35 CO SKiC Robert Aptacy

Na zle­ce­nie fir­my Chil­ler­Tech wyko­na­li­śmy pełen ser­wis agre­ga­tu wody lodo­wej Air­wel chło­dzo­ne­go wodą o mocy chłod­ni­czej oko­ło 130 — 140 kW. Chil­ler­Tech odku­pił urzą­dze­nie od fir­my któ­ra mia­ła go wpię­te­go do insta­la­cji chło­dze­nia maszyn prze­my­sło­wych, medium chłod­ni­cze po oby­dwu stro­nach Gli­kol więc wymien­ni­ki pły­to­we czyste.

Przegląd chiller Airwel

  1. Serwis chiller AirellPierw­szą pod­sta­wo­wą czyn­no­ścią któ­rą doko­nu­je­my w zakre­sie prze­glą­du bądź ser­wi­su agre­ga­tów wody lodo­wej i nie tyl­ko jest pomiar prze­bi­cia do masy. Czyn­ność ta pozwa­la na bez­piecz­ną pra­cę przy włą­czo­nym urzą­dze­niu do insta­la­cji zasilania. 
  2. Pró­ba uru­cho­mie­nia wszyst­kich pod­ze­spo­łów pod­wy­ko­naw­czych w tym przy­pad­ku tyl­ko dwie sprę­żar­ki połą­czo­ne w tan­dem z wyrów­na­niem oleju.
  3. Kon­tro­la obec­no­ści czyn­ni­ka w insta­la­cji fre­ono­wej wynik pozy­tyw­ny układ posia­da gaz co praw­da prze­wa­żo­ny zosta­nie w następ­nych kro­kach serwisu.
  4. Kon­tro­la szczel­no­ści ukła­du po stro­nie mokrej w tym przy­pad­ku kon­tro­la skra­pla­cza i kon­tro­la parownika.
  5. Mycie urzą­dze­nia

Rozruch i serwis chiller Airwell

Po wyko­na­niu prze­glą­du zero­we­go /czytaj powyżej/ przy­stą­pi­li­śmy do roz­ru­chu i ser­wi­su agre­ga­tu wody lodo­wej. Nie­ste­ty nie dys­po­no­wa­li­śmy dry coole­rem koniecz­nym do wychło­dze­nia skra­pla­cza więc czas star­tu urzą­dze­nia ogra­ni­cza­li­śmy do nie­zbęd­ne­go minimum.

  1. Chil­ler po stro­nie ukła­du fre­ono­we­go i wody jest w dosko­na­łym sta­nie nie wyma­ga żad­nych popra­wek, napraw.
  2. W ste­ro­wa­niu musie­li­śmy pousu­wać nie­po­trzeb­ne kabel­ki komu­ni­ka­cji koniecz­ne do pra­cy na sta­rym ukła­dzie. Sygnał alar­mu, zewnętrz­ne włą­cza­nie i wyłą­cza­nie chil­le­ra, roz­kaz pra­cy pom­py obiegowej.
  3. Odzy­ska­li­śmy cały wkład fre­onu prze­wa­ży­li­śmy go i przy­rów­na­li­śmy do ilo­ści wska­za­nej w DTR wynik układ szczel­ny brak ubytków.
  4. Uru­cho­mi­li­śmy na bar­dzo krót­ko każ­dą ze sprę­ża­rek pomie­rzy­li­śmy prą­dy star­tu i pra­cy wynik bar­dzo dobry zgod­ny z tablicz­ką znamionową.
  5. Poskrę­ca­li­śmy urzą­dze­nie i uzu­peł­ni­li­śmy bra­ku­ją­ce śrubki.

Chil­ler Air­wel CWP 35 Co jest spraw­ne i goto­we do natych­mia­sto­wej pra­cy, Krót­ki film z ser­wi­su umiesz­cza­my poni­żej nato­miast film z peł­nej pra­cy dośle­my w ter­mi­nie póź­niej­szym jak tyl­ko urzą­dze­nie zosta­nie wpię­te do jakieś insta­la­cji. War­to więc śle­dzić Naszą stronę:)

Firma ChillerTech udostępnia ten produkt do sprzedaży bądź wynajęcia link do strony SKLEP CHILLERTECH

Serwis Airwell