Blue Box KAPPAECHOS

4.9/5 — (76 votes) 

Ser­wis Chil­ler Blue Box KAPPA V ECHOS / DC / LN 36.2

Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy zosta­li­śmy popro­sze­ni o usu­nię­cie awa­rii  w agre­ga­cie wody lodo­wej Blue Box

Przegląd zerowy chiller Blue Box KAPPA V ECHOS / DC / LN 36.2 — EKSPERTYZASerwis Chiller Blue Box KAPPA V ECHOS / DC / LN 36.2

 1. Agre­gat jest zablo­ko­wa­ny alar­mem kry­tycz­nym w obwo­dzie pierw­szej sprężarki.
 2. Poprzed­ni ser­wis pozo­sta­wił nie pood­krę­ca­ne wtycz­ki na nie­mal­że wszyst­kich elek­tro­za­wo­rach w tym rów­nież na cew­kach do wy-ste­ro­wa­nia zawo­rów rozprężnych. 
 3. Ten sam ser­wis przy pomo­cy chy­ba młot­ka pukał w czpie­nie na zawo­rach roz­pręż­nych 🙂 w jakim celu?
 4. Uszko­dzo­na cew­ka zawo­ru roz­pręż­ne­go i panel ste­ro­wa­nia tym zaworem.
 5. Sprę­żar­ka numer j nie domknął się.
 6. Chil­ler wyma­ga serwisu

Czynności naprawcze chiller Blue Box KAPPAECHOS

 1. Po dokrę­ca­li­śmy wszel­kie luź­ne wtycz­ki na zawo­rach i na zawo­rach rozprężnych.
 2. Wymie­ni­li­śmy uszko­dzo­ną cew­kę na zawo­rze roz­pręż­nym a tak­że wymie­ni­li­śmy panel ste­row­ni­czy tego zaworu.
 3. Prze­adre­so­wa­li­śmy — wyste­ro­wa­li­śmy popraw­nie panel w sys­te­mie ste­ro­wa­nia CAREL
 4. Przy uży­ciu dodat­ko­wej elek­tro­ni­ki usta­li­li­śmy sta­ny poło­że­nia zawo­ru rozprężnego.
 5. Wyka­so­wa­li­śmy błę­dy i uru­cho­mi­li­śmy chiller.

Serwis chiller Blue Box KAPPAECHOS

 1. Umy­li­śmy cały agre­gat wody lodo­wej w szcze­gól­no­ści skraplacze.
 2. Nie­ste­ty chil­ler ten posia­da wbu­do­wa­ny sys­tem odzy­sku cie­pła — jed­nak sys­tem ten jest nie­spraw­ny ponie­waż nie jest zala­ny wodą a i nie wie­my czy w ogó­le ist­nie­je w sys­te­mie jaki­kol­wiek odbiornik.
 3. Chil­ler ma brud­ny układ wody lodo­wej i nale­ży go wyczy­ścić albo przy­naj­mniej przepłukać.
 4. Sta­ny ole­ju i gazu w nor­mie. Zle­ce­nio­daw­ca został poin­for­mo­wa­ny że olej już ma do wymia­ny — nie­ste­ty puki co nie pod­jął decy­zji o jego wymianie.
 5. Chil­ler szczel­ny i spraw­ny odda­ny do użytku. 

Zapra­sza­my Wszyst­kich z Pań­stwa do korzy­sta­nia z naszych usług w zakre­sie napra­wy i ser­wi­su agre­ga­tów wody lodo­wej Blue Box a także: 

Tra­ne, Len­nox, Fri­gel, Fast, Cli­ma­ve­ne­ta, GWK, Sin­gle, Moret­to, Dar­pin, Hyfra, York, Carier, MTA i wie­le innych marek

Pra­gnie­my rów­nież pole­ciś Pań­stwu fir­mę Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy Ser­wis Chil­le­rów o dowol­ne­go pro­du­cen­ta i o dowol­nej wydaj­no­ści chłod­ni­czej. Nasze fir­my dzia­ła­ją na tere­nie całej Polski

Serwis Chiller Blue Box KAPPA