Carrier 30RBS-1200092-PEE

4.8/5 — (83 votes) 

Ser­wis chil­ler Car­rier 30RBS-1200092-PEE SKiC Robert Aptacy

Wraz z Naszym part­ne­rem fir­mą Chil­ler­Tech oraz Chil­ler­Ser­wis zosta­li­śmy popro­sze­ni o napra­wę i ser­wis prze­my­sło­wej wytwor­ni­cy wody lodo­wej Car­rier 30RBS-1200092-PEE.

Przegląd zerowy — ekspertyza chiller Carrier 30RBS-1200092-PEE

Agre­gat zgła­sza całą masę błę­dów nawet tych któ­re się na wza­jem wyklu­cza­ją — za wyso­kie ciśnie­nie HP a zara­zem za niskie ciśnie­nie LPUszko­dzo­na pły­ta sterownicza.

Wyciek czyn­ni­ka na insta­la­cji freonowej.

Brak gli­ko­lu w insta­la­cji wody lodowej.

Nie­szczel­na jed­na z pomp na instalacji.

Po zakoń­cze­niu eks­per­ty­zy przed­sta­wie­niu zle­ce­nio­daw­cy pro­to­ko­łu z prze­glą­du zero­we­go, zapro­po­no­wa­li­śmy napra­wę w okre­ślo­nej cenie — zle­ce­nio­daw­ca zaak­cep­to­wał koszt i popro­sił jak zwy­kle o szyb­kie usu­nię­cie awarii. 🙂 Serwis chiller Carrier 30RBS-120-0092-PEE

Naprawa Carrier 30RBS-1200092-PEE

Na począ­tek zde­mon­to­wa­li­śmy uszko­dzo­ną pły­tę ste­row­ni­czą i dostar­czy­li­śmy ją do nasze­go elek­tro­ni­ka celem pró­by napra­wy. W mię­dzy cza­sie jeden z Naszych ser­wi­san­tów ode­ssał cały czyn­nik z nie­szczel­ne­go urzą­dze­nia /niestety uby­tek czyn­ni­ka powy­żej 40%zmusił Nas do wymia­ny czyn­ni­ka na Nowy — czyn­nik nie­jed­no­rod­ny/. Zakoń­cze­nie prac na ten dzień.

Kolej­ne­go dnia:

Przy­wieź­li­śmy napra­wio­ną elek­tro­ni­kę, skon­tro­lo­wa­li­śmy wszyst­kie czuj­ni­ki i prze­twor­ni­ki w chil­le­rze, jeden z prze­twor­ni­ków zwarł i uszko­dził płytę.

Zde­mon­to­wa­li­śmy sta­ry filtr — osu­szacz i wsta­wi­li­śmy nowy.

Pospa­wa­li­śmy insta­la­cję fre­ono­wą i wyko­na­li­śmy pró­bę szczel­no­ści z wyko­rzy­sta­niem Azo­tu Tech­nicz­ne­go [ciśnie­nie pró­by 16 Bar, czas pró­by 4 godzi­ny]. Układ szczelny.

Osu­szy­li­śmy układ z pomo­cą próż­ni czas próż­ni 1 godzina

Wpu­ści­li­śmy do chil­le­ra nowy czyn­nik chłod­ni­czy w ilo­ści dekla­ro­wa­nej w DTR.

Serwis chiller Carrier 30RBS-1200092-PEE

W mię­dzy cza­sie trwa­nia prac napraw­czych jeden z ser­wi­san­tów fir­my Chil­ler­Tech wyko­nał pełen ser­wis chil­le­ra, zakres czynności:

Bar­dzo dokład­ne mycie skra­pla­czy i całe­go urządzenia.

Kon­tro­la wszyst­kich wen­ty­li na zawo­rach ser­wi­so­wych, wymia­na uszczel­nień na gwin­tach i śrubunkach.

Kon­tro­la popraw­nej pra­cy i pomia­ry elek­trycz­ne pod­ze­spo­łów wyko­naw­czych, pom­py, sprę­żar­ki, wen­ty­la­to­ry, zawo­ry roz­pręż­ne, itd…

Następ­nie przy­stą­pił do roz­ru­chu remon­to­wa­nej wytwor­ni­cy wody lodowej

Pomi­mo że urzą­dze­nie od razu zaczę­ło pra­co­wać popraw­nie wni­kli­wie spraw­dził wszyst­kie prze­twor­ni­ki i czuj­ni­ki — zasy­mu­lo­wał ich zadzia­ła­nia i obser­wo­wał czy elek­tro­ni­ka wła­ści­wie odczy­ta­ła infor­ma­cje o błę­dach. Wszyst­ko OK 🙂 

W chwi­li obec­nej chil­ler pra­cu­je popraw­nie i znów chło­dzi jed­na z firm w któ­rych chło­dzi­my wtry­skar­ki i wytłaczarki. 

Zapra­sza­my bar­dzo ser­decz­nie do korzy­sta­nia z naszych usłg w zakre­sie napra­wy i ser­wi­su chil­ler Car­rier, Tra­ne, Cli­ma­ve­ne­ta, Daikin, itd.

Napra­wia­my i ser­wi­su­je­my wszel­kie prze­my­sło­we agre­ga­ty chłod­ni­cze i mroź­ni­cze na tere­nie całej POLSKI.