Chiller Carrier 30RB0602

4.8/5 — (83 votes) 

Chil­le­ry Sprzedane

Ser­wis chil­ler Car­rier M2013016421 30RB0602 SKiC Robert Aptacy

Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech kupi­li­śmy do sprze­da­ży uży­wa­ny agre­ga­ty wody lodo­wej Car­rier M2013016421 30RB0602.

Przed samy demon­ta­żem urzą­dze­nia zosta­ły uru­cho­mio­ne i grun­tow­nie sprawdzone.

Serwis chiller Carrier M2013016421 30RB0602 SKiC Robert Aptacy

Przegląd wytwornicy wody lodowej Carrier M2013016421 30RB0602

 1. Urzą­dze­nia chło­dzi­ły jeden z biu­row­ców, do koń­ca pra­co­wa­ły. W histo­rii alar­mów nie widzi­my żad­nych nie­po­ko­ją­cych wpisów.
 2. W insta­la­cji wody lodo­wej był gli­kol dzię­ki cze­mu wymien­ni­ki płasz­co­wo — ruro­we są w ide­al­nym stanie.
 3. Sprę­żar­ki spraw­ne nie ma na nich naj­mniej­szych oznak oznak przegrzania.
 4. Chil­le­ry szczel­ne mają odpo­wied­nie ilo­ści fre­onu w każ­dej z sekcji.
 5. Wen­ty­la­to­ry skra­pla­czy spraw­ne nie grze­ją się.

Serwis Chiller Carrier M2013016421 30RB0602

 1. Zde­mon­to­wa­ne urzą­dze­nie zwieź­li­śmy do nasze­go ser­wi­su gdzie bar­dzo dokład­nie umy­li­śmy wszyst­kie skraplacze.
 2. Pomie­rzy­li­śmy opor­no­ści sil­ni­ków skra­pla­czy i sprę­ża­rek rów­nież prze­bi­cie do masy. Wszyst­ko w nale­ży­tym porządku.

Sprzedaż chiller Carrier M2013016421 30RB0602

Chil­ler chło­dzo­ny: powie­trzem

Wydaj­ność chłod­ni­cza: 602 kW

Rok pro­duk­cji: 2013

Czyn­nik chłod­ni­czy: R410A

Sprę­żar­ka: 9 szt  Dan­foss Scroll Com­pres­sor SH300B4ACC 

Obwód czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go: 3 szt.

Licz­ba wen­ty­la­to­rów: 9 szt.

Wymia­ry: 6,0 х 2,24 х 2,1 m.

Waga: 4704 kg

Dodat­ko­we infor­ma­cje: stan bar­dzo dobry

SPRZEDANE

W razie eks­por­tu pro­si­my o kon­takt info@skic.com.pl

Uwa­ga:

Na wszyst­kie sprze­da­wa­ne przez Nas urzą­dze­nia udzie­la­my rocz­ną gwa­ran­cję jed­nak pod kil­ko­ma warunkami:

1. Urzą­dze­nie musi zostać zain­sta­lo­wa­ne i włą­czo­ne w układ wody lodo­wej przez Nasz serwis

2. Roz­ruch urzą­dza­nia prze­pro­wa­dza fir­ma SKiC Robert Apta­cy bądź fir­ma Chil­ler­Tech – Ser­wis Agre­ga­tów Wody Lodowej

3. Urzą­dze­nie zosta­nie zaplom­bo­wa­ne – zerwa­nie któ­rej­kol­wiek z plomb jest rów­no­znacz­ne z utra­tą gwarancji

4. Gwa­ran­cja nie obejmuje:

 • Szczel­no­ści ukła­du freonowego.
 • Uszko­dzeń spo­wo­do­wa­nych spad­kiem lub sko­ków napięcia.
 • Uszko­dzeń mecha­nicz­nych urządzenia.
 • Uszko­dzeń wyni­ka­ją­cych z nie­wła­ści­wie sto­so­wa­nych – wyko­rzy­sty­wa­nych urządzeń

5. Gwa­ran­cja tra­ci waż­ność w przypadku:

 • Inge­ren­cji osób trze­cich w pra­cę ukła­du Nasze­go urządzenia.
 • Zerwa­nia któ­rej­kol­wiek plom­by fir­my SKiC Robert Apta­cy lub fir­ma Chil­ler­Tech Wik­tor Aptacy.
 • Bra­ku wyko­na­nia co pół­rocz­nych lub rocz­ne­go odpłat­ne­go prze­glą­du ser­wi­so­we­go. /zależy od umowy/
 • Zmia­na nastaw ste­row­ni­ka, pre­so­sta­tów itd…

Chiller Carrier 30RB0602 | SKiC Robert Aptacy