Serwis chiller CIAT LGN 200

4.9/5 — (75 votes) 

Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy zosta­li­śmy popro­sze­ni o napra­wę, moder­ni­za­cję pełen ser­wis agre­ga­tu wody lodo­wej CIAT LGN 200 R22.

Przegląd zerowy chiller CIAT LGN 200 R22EKSPERTYZA

  1. Agre­gat wody lodo­wej nie ma odpo­wied­niej ilo­ści czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go FREONU — uwa­ga czyn­nik R22
  2. Chil­ler jest chło­dzo­ny wodą w obie­gu zamknię­tym Chil­ler + chłod­ni­ce gli­ko­lo­we. W upal­ne dni chil­ler nie ma odpo­wied­nie­go chłodzenia.
  3. Brak gli­ko­lu w ukła­dzie chło­dze­nia kli­ma­ty­za­cji, filtr w insta­la­cji droż­ny. Obsłu­ga twier­dzi że gli­kol wycie­ka na chłod­ni­cach powie­trza / fac coil

Naprawa i modernizacja chiller CIAT LGN 200

  1. Na począ­tek odzy­ska­li­śmy i prze­zna­czy­li­śmy do uty­li­za­cji sta­ry czyn­nik chłod­ni­czy R22.
  2. Wymie­ni­li­śmy w insta­la­cji fre­ono­wej filtr / osuszacz.
  3. Wyko­na­li­śmy pró­bę szczel­no­ści w poszu­ki­wa­niu nie­szczel­no­ści — mikro wycie­ki na połą­cze­niach gwintowanych.
  4. Wypu­ści­li­śmy Azot i wyko­na­li­śmy bar­dzo dłu­gą próżnie.
  5. Do agre­ga­tu został wpusz­czo­ny czyn­nik chłod­ni­czy R422, ponadto