Climaveneta NX/K

5/5 — (1 vote) 

Ser­wis chil­ler Cli­ma­ve­ne­ta NX/K 0152P | SKiC Robert Aptacy

Jak zwy­kle z fir­mą Chil­ler­Tech i Chil­ler Ser­wis zosta­li­śmy popro­sze­ni o napra­wę i pełen ser­wis agre­ga­tu wody lodo­wej “chil­ler Cli­ma­ve­ne­ta NX/K 0152P”. Urzą­dze­nie stoi w błę­dzie za wyso­kie­go ciśnie­nia w ukła­dzie fre­ono­wym HP.

Przegląd zerowy — ekspertyza chiller Climaveneta NX/K 0152P

Chil­ler rze­czy­wi­ście ma aktyw­ny alarm HP — po jego wyka­so­wa­niu po chwi­li ponow­nie wra­ca w stan awa­rii. Pomiar ciśnie­nia fre­onu w ukła­dzie wska­zu­je nawet na brak czyn­ni­ka, po sztucz­nym zamknię­ciu wejść pre­so­sta­tu HP, błąd wra­ca jak bumerang.

Chil­ler ma uszko­dzo­ną elek­tro­ni­kę sterowania. 

Agre­gat wody lodo­wej wyma­ga peł­ne­go serwisu.

Naprawa agregatu wody lodowej Climaveneta NX/K 0152P

Po zakoń­cze­niu prac zwią­za­nych z prze­glą­dem zero­wym chil­le­ra i po akcep­ta­cji kosz­tu naprawy:

Zde­mon­to­wa­li­śmy pły­tę ste­ro­wa­nia i kon­tro­li chil­le­ra celem odda­nia jej do napra­wy przez Nasze­go elektronika.

Odzy­ska­li­śmy czyn­nik chłod­ni­czy, prze­wa­ży­li­śmy jego ilość — wynik czyn­nik kwa­śny ilość 70% wkła­du zgod­ne­go z DTR chillera.

Prze­spa­wa­li­śmy rurę tłocz­ną na jed­nej ze sprę­ża­rek / miej­sce tłu­ste a i lut dziw­nie wyglądał.

Pró­ba szczel­no­ści z wyko­rzy­sta­niem Azo­tu Tech­nicz­ne­go [test ciśnie­niem 16 Bar, czas pró­by 1 godzina].Serwis chiller Climaveneta NX K 0152P

Serwis chiller Climaveneta NX0152P

W mię­dzy cza­sie gdy pra­cow­ni­cy Chil­ler­Tech wyko­ny­wa­li napra­wę chil­le­ra ser­wis Nasi ser­wi­san­ci przy­stą­pi­li do ser­wi­su wytwor­ni­cy wody lodowej.

Bar­dzo wni­kli­wie umy­li­śmy skra­placz a następ­nie całe urządzenie.

Skon­tro­lo­wa­li­śmy i oczy­ści­li­śmy filtr w ukła­dzie gli­ko­lu — wody lodo­wej.

Doko­na­li­śmy pró­by popraw­nej pra­cy oraz pomia­ry elek­trycz­ne wszyst­kich pod­ze­spo­łów wyko­naw­czych takich jak; pom­pa obie­go­wa, sprę­żar­ki, wentylatory.

Skon­tro­lo­wa­li­śmy wszel­kie ele­men­ty zabez­pie­cza­ją­ce chil­le­ra oraz prze­twor­ni­ki ciśnienia.

Zakończenie prac i rozruch wytwornicy wody lodowej Climaveneta NX/K 0152P

Już przy kolej­nej wizy­cie przy­wieź­li­śmy ze sobą wcze­śniej uszko­dzo­ną elek­tro­ni­kę oczy­wi­ście Nasz elek­tro­nik pora­dził sobie z uszko­dze­niem elek­tro­ni­ka spraw­na

Pod­łą­czy­li­śmy elek­tro­ni­kę i ponow­nie spraw­dzi­li­śmy wszel­kie zabez­pie­cze­nia chillera.

Spraw­dzi­li­śmy wszel­kie prze­twor­ni­ki ciśnie­nia i z czy­ta­li­śmy ich wska­za­nia w sys­te­mie — wszyst­ko ok.

Napeł­ni­li­śmy układ sta­rym fre­onem i uzu­peł­ni­li­śmy brak do ilo­ści wska­za­nej w DTR chillera.

Roz­ruch chil­le­ra — urzą­dze­nie zapra­co­wa­ło popraw­nie szyb­ko osią­ga żąda­ną tem­pe­ra­tu­rę, pomia­ry prą­dów i ciśnień w normie.

Zapra­sza­my wszyst­kich Pań­stwa do korzy­sta­nia z Naszych usług w zakre­sie napra­wy i ser­wi­su agre­ga­tów wody lodo­wej Cli­ma­ve­ne­ta dowol­ne­go typu i o dowol­nej wydaj­no­ści chłodniczej.

Napra­wia­my i ser­wi­su­je­my chil­le­ry wszyst­kich marek, pro­jek­tu­je­my, budu­je­my i ser­wi­su­je­my sys­te­my i insta­la­cje chło­dze­nia maszyn, urzą­dzeń. Dzia­ła­my na tere­nie całej POLSKI.

5/5 (1 Review)