Serwis chiller Daikin EWAD560D

Zostaw Opi­nię!

Jak zwy­kle wraz z fir­mą Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy zosta­li­śmy popro­sze­ni o wyko­na­niu prze­glą­du zero­we­go agre­ga­tu wody lodo­wej CHILLER a tak­że pró­bę uru­cho­mie­nia sys­te­mu chło­dze­nia na dużym obiek­cie Hotelowym.

Ekspertyza — spostrzeżenia w wyniku przeglądu zerowego chiller Daikin

 1. Agre­gat wody lodo­wej stoi zablo­ko­wa­ny sys­te­mo­wo, a mia­no­wi­cie ste­row­nik na wsku­tek czę­sto powta­rza­ją­cych się po sobie błę­dów zablo­ko­wał wytwor­ni­cę wody lodowej.
 2. Ter­mik jed­ne­go z wen­ty­la­to­rów skra­pla­cza rozłączony.
 3. Roz­łą­czo­ny rów­nież ter­mik pom­py obiegowej.
 4. Brak czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go w sek­cji A1
 5. Skra­pla­cze chil­le­ra brud­ne śmiem twier­dzić od kil­ku lat nie myte.Serwis chiller Daikin EWAD560D

Serwis chiller Daikin HSA192QS11YA

 1. Zde­mon­to­wa­li­śmy przy­cie­ra­ją­cy się na łoży­skach wen­ty­la­tor skra­pla­cza, wymie­ni­li­śmy łoży­ska i ponow­nie zain­sta­lo­wa­li­śmy go w urzą­dze­niu. Wynik — wen­ty­la­tor pra­cu­je płyn­nie, cicho nato­miast pobór prą­du w normie.
 2. Włą­cze­nie ter­mi­ka pom­py obie­go­wej — z pomia­ru prą­du wyni­ka że pom­pa nie ule­gła awa­rii, pra­cu­je nor­mal­nie nic nie świad­czy o tym że łoży­ska nale­ży wymie­nić. Pom­pa jest szczel­na z pomia­ru na mano­me­trze wody widać że osią­ga żąda­ne ciśnie­nie i z pew­no­ścią żąda­ny przepływ.
 3. Jak zwy­kle bar­dzo dokład­nie umy­li­śmy skra­pla­cze chil­le­ra a ponad­to oko­li­ce sprę­żar­ki i całą obu­do­wę chillera.
 4. Z zasto­so­wa­niem czuj­ni­ka fre­onu odna­leź­li­śmy miej­sce wycie­ku — roz­sz­czel­nił się skra­placz więc urzą­dze­nie nale­ży remontować.
 5. Na wyraź­ną proś­bę zle­ce­nio­daw­cy uzu­peł­ni­li­śmy czyn­nik chłod­ni­czy i uru­cho­mi­li­śmy chil­ler. Jed­nak nale­ży nie­zwłocz­nie doko­nać naprawy.

Nale­ży pamię­tać ze gaz Fre­on nie może wydo­sta­wać się w spo­sób nie­kon­tro­lo­wa­ny do atmos­fe­ry Usta­wa o F‑Gazach, ponad­to brak czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go nie dość że ma wpływ na wydaj­ność urzą­dze­nia to:

 • nie­od­po­wied­nie sma­ro­wa­nie sprę­żar­ki — zagro­że­nie zatarcia.
 • ucie­ka­ją­cy gaz wyplu­wa rów­nież olej tak bar­dzo waż­ny przy pra­cy sprężarek.
 • dłu­go­trwa­ła pra­ca chil­le­ra w celu uzy­ska­nia żąda­nej tem­pe­ra­tu­ry — duża stra­ta prą­du elektrycznego. 
 • nie­szczel­ność w ukła­dach chło­dze­nia z cza­sem się tyl­ko powięk­sza w tym przy­pad­ku nie ma mowy że układ się za kamie­ni i zatka układ.
 • pew­ne frak­cje fre­onu wydo­sta­ją się szyb­ciej przez nie­wiel­ką dziu­rę a w tym przy­pad­ku mamy doty­cze­nia z mie­sza­ni­ną gazu.

Zapra­sza­my Wszyst­kich Pań­stwa do korzy­sta­nia z naszych usług w zakre­sie napra­wy i serwisu

chiller DAIKIN 

Napra­wia­my też chi­le­ry: Tra­ne, Len­nox, Fri­gel, Fast, Cli­ma­ve­ne­ta, GWK, Sin­gle, Moret­to, Dar­pin, Hyfra, York, Car­rier i wie­le innych marek.