Serwis chiller Green Box TWIN 61

4.8/5 — (64 votes) 

Ser­wis chil­ler Gre­en Box TWIN 61 | SKiC Robert Apta­cyChłod­nic­two przemysłowe

Wraz z Naszym part­ne­rem fir­mą Chil­ler­Tech zosta­li­śmy popro­sze­ni o napra­wę i pełen ser­wis agre­ga­tu wody lodo­wej Gre­en Box TWIN 61. Po dotar­ciu na miej­sce i omó­wie­niu szcze­gó­łów doty­czą­cych usłu­gi, zabra­li­śmy się za ser­wis urządzenia.

Przegląd zerowy chillera Green Box TWIN 61

  1. Agre­gat wody lodo­wej nie osią­ga żąda­nej tem­pe­ra­tu­ry 14 oC
  2. Prze­ma­rza­nie do sprę­ża­rek suge­ru­je nad­miar czyn­ni­ka chłodniczego
  3. Prze­pływ medium w nor­mie bez zakłóceń
    .

Serwis chiller Green Box TWIN 61

Czynności które wykonaliśmy:

  • Dokład­nie umy­li­śmy całe urządzenie
  • Skon­tro­lo­wa­li­śmy ciśnie­nia na ukła­dzie freonowym
  • Skon­tro­lo­wa­li­śmy ciśnie­nie przed i za fil­trem wody a tak­że spraw­dzi­li­śmy prze­pły­wu medium
  • Roz­sz­czel­ni­li­śmy układ wod­ny na wymien­ni­ku pły­to­wym — układ bar­dzo zardze­wia­ły, zaka­mie­nia­ły z dużą ilo­ścią zale­ga­ją­ce­go szlamu

.
Serwis Chiller Green Box TWIN 61 SKiC Robert Aptacy

Posumowanie usługi serwisowej

Przy uży­ciu odpo­wied­nie­go środ­ka che­micz­ne­go prze­płu­ka­li­śmy całą insta­la­cje wody lodo­wej nie tyl­ko wymien­nik pły­to­wy. Nie­ste­ty klient nie mógł sobie pozwo­lić na płu­ka­nie insta­la­cji przez kil­ka godzin więc po godzi­nie zmu­sze­ni byli­śmy do zakoń­cze­nia prac. Jed­nak sku­tek naszych prac jest zauwa­żal­ny chil­ler uzy­sku­je żąda­ną tem­pe­ra­tu­rę i nie docho­dzi do pod­le­wa­nia sprę­ża­rek. Ze wzglę­du na ogra­ni­czo­ny czas umó­wi­li­śmy się na grun­tow­ny ser­wis całej insta­la­cji wody lodo­wej za kil­ka tygodni.

 

Doraź­ne i okre­so­we prze­glą­dy tech­nicz­ne Two­ich urzą­dzeń chłod­ni­czych pozwo­lą zmniej­szyć ewen­tu­al­ne kosz­ty awa­rii, co pozy­tyw­nie wpły­nie na ren­tow­ność Two­je­go przed­się­bior­stwa. Naszym klien­tom dora­dza­my rów­nież wymia­nę sub­stan­cji chło­dzą­cej na gli­kol któ­ry zabez­pie­czy układ przed zabru­dze­nia­mi, bak­te­ria­mi  i jego zamar­z­nię­ciem. Doradz­two i wspar­cie poprze­dzo­ne wie­lo­let­nim doświad­cze­niem w bran­ży HVAC&R. Zaufaj Nam!

 

Serwis agregatów wody lodowej | SKiC Robert Aptacy — Chłodnictwo przemysłowe