HYFRA SVK540‑1–2‑5

5/5 — (2 votes) 

Naprawa i serwis chiller HYFRA SVK540‑1–2‑5

Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech zosta­li­śmy popro­sze­ni o napra­wę i pełen ser­wis prze­my­sło­wej wytwor­ni­cy wody lodo­wej HYFRA. Urzą­dze­nie nie pra­cu­je a obsłu­ga nie ma poję­cia o przy­czy­nie awa­rii, nie umie okre­ślić jakie błę­dy gene­ru­je panel sterowniczy.

Przegląd zerowy — ekspertyza chiller HYFRA SVK540‑1–2‑5

Chil­ler stoi w błę­dzie “za niskie ciśnie­nie gazu LP”. Jed­nak w ukła­dzie mamy pra­wie 7,8 bara ciśnie­nia, przy sto­ją­cej maszynie.

Nie­wła­ści­wie pod­łą­czo­na insta­la­cja ele­men­tów zabez­pie­cza­ją­cych gene­ru­je złe kody i wpro­wa­dza obsłu­gę i ser­wi­san­ta w błąd.

Chil­ler ma uszko­dzo­ną sprę­żar­kę w sek­cji 2.

Brud­ne cał­ko­wi­cie nie­droż­ne fil­try powie­trza na skra­pla­czu chillera.

Poprzed­ni ser­wis wymie­nił sprę­żar­kę jed­nak nie wymie­nił już przy­tka­ne­go fil­tra osuszacza.

Przy­czy­ną uszko­dze­nia sprę­żar­ki było:

    • nie­wła­ści­wie dzia­ła­ją­ca elek­tro­ni­ka ste­ro­wa­nia i zabezpieczeń.
    • przy­tka­ny filtr fre­onu i cał­ko­wi­cie zatka­ny skraplacz.

Naprawa chiller HYFRA SVK540‑1–2‑5

Po zaak­cep­to­wa­niu kosz­tu napra­wy i wyra­że­niu zgo­dy na dal­sze czyn­no­ści napraw­cze przy­stą­pi­li­śmy do napra­wy wytwor­ni­cy wody lodowej.

Odzy­ska­li­śmy i przy oka­zji osu­szy­li­śmy pozo­sta­ły czyn­nik chłodniczy.

Zde­mon­to­wa­li­śmy i wymie­ni­li­śmy filtr/osuszacz oraz sprężarkę.

Wyko­na­li­śmy test szczel­no­ści z wyko­rzy­sta­niem Azo­tu Tech­nicz­ne­go, ze wzglę­du na fakt iż w sys­te­mie było zale­d­wie  60% wkła­du. Ciśnie­nie pró­by 6,3 Bara, czas pró­by 3 doby — wynik testu układ ma wyciek.

Ponie­waż nie odna­leź­li­śmy wycie­ku ani przy pomo­cy pian­ki i detek­to­ra gazu wla­li­śmy w układ barw­nik / kon­trast. Zle­ce­nio­daw­ca został poin­for­mo­wa­ny że ist­nie­je real­ne ryzy­ko kon­ty­nu­owa­nia prac celem odna­le­zie­nia i usu­nię­cia nieszczelności.

Wyko­na­li­śmy próż­nię — do war­to­ści ‑1,03 bara, czas próż­ni 6 godzin.

Uzu­peł­nie­nie czyn­ni­ka chłodniczego.Serwis chiller HYFRA SVK540-1-2-5

Serwis chiller HYFRA SVK540‑1–2‑5

Jak zwy­kle Nasze pra­ce napraw­cze wspie­ra­ła fir­ma Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy któ­ra prze­ana­li­zo­wa­ła cały układ kon­tro­li i ste­ro­wa­nia, popra­wi­ła nie­wła­ści­wie wpię­te kabel­ki i zasy­mu­lo­wa­ła wszel­kie awa­rie bacz­nie śle­dząc zacho­wa­nie ste­row­ni­ka. Ser­wi­san­ci pomie­rzy­li wszel­kie prą­dy ele­men­tów wyko­naw­czych takich jak sprę­żar­ki, wen­ty­la­to­ry a tak­że pom­pę obie­go­wą wody — wynik pomia­rów w nor­mie zgod­ny z DTR produktu.

Nie­ste­ty nie mie­li­śmy moż­li­wo­ści umy­cia chil­le­ra z dwóch powo­dów. Chil­ler stoi w miej­scu w któ­rym nie moż­na zasto­so­wać jakich­kol­wiek myjek a ponad­to zima zro­bi­ła swo­je /zagroziło insta­la­cję wody przy hali pro­duk­cyj­nej. Skra­placz oczy­ści­li­śmy z wyko­rzy­sta­niem sprę­żo­ne­go powie­trza a fil­try wymie­ni­li­śmy na nowe.

Wynik naprawy chiller HYFRA SVK540‑1–2‑5

Urzą­dze­nie dzia­ła popraw­nie szyb­ko osią­ga żąda­ną tem­pe­ra­tu­rę jed­nak ist­nie­je real­ne ryzy­ko powro­tu nasze­go ser­wi­su ze wzglę­du na moż­li­wy wyciek czyn­ni­ka. Puki co wszyst­ko jest OK.

Chłodnictwo Przemysłowe SKiC Robert Aptacy

5/5 (2 Reviews)