Serwis chiller KKT

5/5 — (2 votes) 

Ser­wis chil­ler KKT cBoxX50 | SKiC Robert Apta­cy — Ser­wis i napra­wa agre­ga­tów wody lodowej

Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech i Chil­ler­Ser­wis pod­ję­li­śmy się napra­wy i peł­ne­go ser­wi­su agre­ga­tu wody lodo­wej KKT wyko­rzy­sty­wa­ne­go do chło­dze­nia lase­ra. Urzą­dze­nie ma wychło­dzić i wysta­bi­li­zo­wać ter­micz­nie medium tem­pe­ra­tu­ra 24 oC.  Ciśnie­nie bli­skie 6 bar przy prze­pły­wie 20 m3/h. 

Przegląd zerowy chiller KKT cBoxX50

 1. Agre­gat wody lodo­wej ma uszko­dzo­ny com­pre­sor. Na wsku­tek prak­tycz­nie cią­głej pra­cy na gorą­cej hali, z nie­wiel­kim bufo­rem, za małym skra­pla­czem sprę­żar­ka się zatarła. 
 2. Chil­ler wypo­sa­żo­ny jest w skra­placz alu­mi­nio­wy któ­ry wyma­ga czę­ste­go ser­wi­su, na zdję­ciu poni­żej widać że nie­daw­no pękł i doszło do uszko­dze­nia sprę­żar­ki / sądzę że nie dłu­żej jak 1 max 2 lata temu
 3. Układ wod­ny czy­sty lecz Naszym zda­niem pom­pa wody przewymiarowana
 4. Urzą­dze­nie naszpi­ko­wa­ne elek­tro­ni­ką — pro­du­cent zasto­so­wał elek­tro­nicz­ne prze­twor­ni­ki ciśnie­nia, para­me­try ste­ro­wa­nia i kon­tro­li war­to zmie­nić jed­nak hasło dostę­pu zmie­nio­ne więc bark moż­li­wo­ści korek­ty. Chil­ler star­tu­je wen­ty­la­to­ry skra­pla­cza w peł­nym bie­gu przy ciśnie­niu 43 BAR — to zde­cy­do­wa­nie za dużo

Naprawa chiller KKT cBoxX50

 1. Zde­mon­to­wa­li­śmy uszko­dzo­ną sprężarkę
 2. Przy pomo­cy Azo­tu tech­nicz­ne­go oczy­ści­li­śmy układ z bru­du znacz­ne pokła­dy gra­fi­tu, opił­ków, brud­ne­go oleju.
 3. Wymie­ni­li­śmy sprę­żar­kę i filtr — osuszacz 
 4. Pró­ba szczel­no­ści oko­ło 1 godzi­na, próż­nia ponad 2,5 godziny
 5. Wypeł­ni­li­śmy układ nowym i czy­stym freonem
 6. Uru­cho­mie­nie jed­nak brak moż­li­wo­ści korek­ty nastaw. 

KKT chillers cBoxX50

Naszym zda­niem to jeden z gor­szych chil­le­rów do chło­dze­nia lase­rów na Naszym ryn­ku, lecz to jest tyl­ko mój osąd. Być może inne mode­le spra­wu­ją się dobrze i ludzie są z nich zado­wo­le­ni.  W tym przypadku:Serwis chiller KKT

 • Nie moż­na zmie­niać nastaw chil­le­ra — hasło nie­zgod­ne. KKT ser­wis nie odpo­wia­da na zapy­ta­nie o hasło, sprze­dał pro­dukt więc powi­nien udo­stęp­nić do nie­go dostęp.
 • Do tej mocy chil­le­ra zasto­so­wa­no skra­placz za mały, alu­mi­nio­wy i jesz­cze ma pra­co­wać na hali pro­duk­cyj­nej — tak się nie da:)
 • Budo­wa urzą­dze­nia nie pozwa­la otwo­rzyć go na czas prób, pomia­rów i do uzu­peł­nie­nia czyn­ni­ka. Wle­wa­nie czyn­ni­ka na wagę nie zawsze skut­ku­je sukcesem.

Zalecenia serwisu

Naszym zda­niem użyt­kow­nik powi­nien wysta­wić chil­ler w miej­sce chłod­ne, czy­ste powie­trze w prze­ciw­nym razie wciąż i regu­lar­nie będzie wymie­niał sprę­żar­kę ewen­tu­al­nie spa­wał skraplacz.

Serwis chiller KKT cBoxX50 | SKiC Robert Aptacy — Serwis i naprawa agregatów wody lodowej