Serwis chiller MTA CY051

4.7/5 — (48 votes) 

Ser­wis chil­ler MTA CY051 Cygnus Tech — SKiC Robert Aptacy

Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech zosta­li­śmy popro­sze­ni o usu­nię­cie awa­rii i pełen ser­wis agre­ga­tów wody lodo­wej MTA CY051 Cygnus Tech. Chil­le­ry te mają wychło­dzić wodę do form wtryskowych.

Przegląd zerowy chiller MTA CY051 Cygnus Tech — Ekspertyza

 1. Chil­le­ry co jakieś 15 minut wcho­dzą w awa­rię A07 błąd prze­pły­wu i A08 alarm prze­ciw za mrożeniowy.
 2. Sys­tem wody lodo­wej źle zapro­jek­to­wa­ny i wyko­na­ny. Nie zapew­nia swo­bod­ne­go prze­pły­wu medium a tak­że pom­py wody tłu­mią się wzajemnie.
 3. Wymien­ni­ki cie­pła zatka­ne osa­dem z rdzy — brak fil­trów w ukła­dzie wody.
 4. Prze­mra­ża­nie w oby­dwu chillerach.Serwis chiller MTA CY051

Naprawa Serwis chiller MTA CY051 Cygnus Tech

 1. Po doko­na­niu prze­glą­du zero­we­go na począ­tek umy­li­śmy bar­dzo dokład­nie skra­pla­cze w oby­dwu chil­le­rach a tak­że same urządzenia.
 2. W spo­sób mecha­nicz­ny przy uży­ciu sprę­żo­ne­go powie­trza usu­nę­li­śmy z wymien­ni­ków cie­pła chil­le­rów a tak­że z wymien­ni­ków odbior­ni­ków duże pokła­dy zale­ga­ją­cej rdzy.
 3. Do insta­la­cji wody lodo­wej wla­li­śmy odpo­wied­ni śro­dek che­micz­ny celem jak naj­szyb­sze­go i naj­bar­dziej sku­tecz­ne­go usu­nię­cia rdzy.
 4. Po dwóch godzi­nach pra­cy pomp zamie­ni­li­śmy che­mię na spe­cjal­ny roz­twór płukanka.
 5. W mię­dzy cza­sie skon­tro­lo­wa­li­śmy ilo­ści fre­onu w oby­dwu chil­le­rach, ponad to prze regu­lo­wa­li­śmy jeden z zawo­rów rozprężnych. 
 6. Skon­tro­lo­wa­li­śmy wszel­kie nasta­wy elek­tro­ni­ki ste­ru­ją­cej i kontrolnej
 7. Po kolej­nych dwóch godzi­nach uzu­peł­ni­li­śmy układ nową czy­stą wodą.

Rezultat naszych prac:

Chil­le­ry pra­cu­ją jak przed laty lecz:

 • Nale­ży prze­bu­do­wać układ wody lodowej
 • Uzu­peł­nić fil­try w insta­la­cji wody lodowej
 • Suge­ru­je­my wymia­nę wody na glikol
 • Mycie i ser­wis muszą być wyko­na­ne ponow­nie za kolej­ny kwartał
 • W związ­ku z bra­kiem czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go na jed­nym z chil­le­rów nale­ży wyko­nać pró­bę szczel­no­ści i odna­leźć wyciek.
 • Nale­ży wymie­nić wymien­ni­ki cie­pła w oby­dwu chil­le­rach — ich nigdy już nie domy­je­my do sta­nu pierwotnego.

SKiC Robert Apta­cy wraz z fir­mą Chil­ler­Tech zapra­sza Pań­stwa do korzy­sta­nia z usług Naszych Ser­wi­sów w zakresie

Serwisu Agregatów Wody Lodowej MTA 

a tak­że chil­le­rów Tra­ne, Len­nox, Fri­gel, Fast, Cli­ma­ve­ne­ta, GWK, Sin­gle, Moret­to, Dar­pin, Hyfra, York, Carier i wie­lu innych.