Serwis chiller MTA EVO 602

4.3/5 — (67 votes) 

Ser­wis i napra­wa chil­ler MTA TAE EVO 602 | SKiC Robert Apta­cySer­wis i napra­wa agre­ga­tów wody lodowej

Doraź­ne prze­glą­dy tech­nicz­ne i okre­so­we agre­ga­tów wody lodo­wej reno­mo­wa­nych pro­du­cen­tów, w tym mar­ki MTA. Kom­plek­so­we usłu­gi w zakre­sie ser­wi­su, napra­wy, jak rów­nież moder­ni­za­cji chil­le­rów dowol­nej wydaj­no­ści chłod­ni­czej na tere­nie całej Pol­ski. Ory­gi­nal­ne pod­ze­spo­ły oraz wykwa­li­fi­ko­wa­na kadra pra­cow­ni­cza pozwa­la Nam zagwa­ran­to­wać naj­wyż­szą jakość. Sprawdź już dziś!

W ostat­nim cza­sie głów­nym zada­niem Naszej Fir­my był kom­plek­so­wy ser­wis i napra­wa chil­ler MTA TAE EVO 602. Zle­ce­nio­daw­ca, jed­nak­że już na wstę­pie poin­for­mo­wał Nas, o tym iż jeste­śmy już kolej­ną fir­mą ser­wi­so­wą. Chil­ler według obsłu­gi tech­nicz­nej po poprzed­niej napra­wie w znacz­nym stop­niu utra­cił swo­ją wydaj­ność, a sam pro­ces chło­dze­nia jest nie­moż­li­wy pro­wa­dząc tym samym do przerw tech­no­lo­gicz­nych. Jed­no­cze­śnie pro­ble­mem był uszko­dzo­ny ste­row­nik, któ­ry unie­moż­li­wiał jakie­kol­wiek zmia­ny para­me­trów pracy. 

 

Przegląd techniczny chiller MTA TAE EVO 602

W przy­pad­ku jakich­kol­wiek awa­rii, bądź też nie­pra­wi­dło­wo­ści w pra­cy urzą­dze­nia naj­lep­szym roz­wią­za­niem jest jego kom­plek­so­wy ser­wis. Patrząc choć­by na to, iż regu­lar­na eks­plo­ata­cja słu­ży, jak rów­nież pozwa­la Nam na zacho­wa­nie sta­łej wydaj­no­ści oraz bez­pie­czeń­stwa nie­za­leż­nie od warun­ków zewnętrz­nych. Każ­dy z Nas wie jak waż­nym ele­men­tem jest sta­ła tem­pe­ra­tu­ra. To wła­śnie ona pozwa­la Nam na pra­cę na naj­wyż­szych obro­tach oraz wyso­ką jakość pro­duk­tu koń­co­we­go Nasze­go Klienta.

Postaw na Pro­fe­sjo­na­lizm! Głów­nym zada­niem prze­glą­du tech­nicz­ne­go jest kon­tro­la oraz wery­fi­ka­cja pra­cy urzą­dze­nia umoż­li­wia­jąc Nam tym samym jego oce­nę. Jed­no­cze­śnie pozwa­la on Nam na przed­sta­wie­nie Klien­to­wi wszel­kie­go rodza­ju infor­ma­cji na temat uszko­dzeń czy też nie­bez­pie­czeństw znaj­du­ją­cych się w urządzeniu/sprzęcie. Prze­ko­naj się Sam i sprawdź jakie to proste.

Poprzed­ni Ser­wis “kli­ma­ty­za­cji” nie­ste­ty źle zdia­gno­zo­wał uster­kę pier­wot­ną znaj­du­ją­cą się urzą­dze­niu. Co waż­ne z nie­wia­do­mych do dziś Nam przy­czyn zain­ge­ro­wał w auto­ma­ty­kę kon­tro­l­no-pomia­ro­wą oraz usta­wie­nia ste­row­ni­ka zmie­nia­jąc jego głów­ne para­me­try. Na doda­tek cał­ko­wi­cie zablo­ko­wał dostęp do ste­row­ni­ka — dzia­ła­nie nie potrzeb­ne

 

W skład przeglądu technicznego wchodziło m.in.:

  1. Uru­cho­mie­nie i pra­wi­dło­wa kali­bra­cja ste­row­ni­ka znaj­du­ją­ce­go się w urzą­dze­niu. Po pra­wi­dło­wym uru­cho­mie­niu ste­row­ni­ka przy­stą­pi­li­śmy do ana­li­zy błę­dów jakie wska­zał w ostat­nim cza­sie. Chil­ler MTA TAE EVO 602 w ostat­nim cza­sie wska­zał błąd kry­tycz­ny jakim jest LP czy­li niskie ciśnie­nie znaj­du­ją­ce się po stro­nie fre­ono­wej ukła­du 2.
  2. Pra­wi­dło­we pod­łą­cze­nie kabli elek­trycz­nych znaj­du­ją­cych się po stro­nie ste­ro­wa­nia. Nie­któ­re z zabez­pie­czeń pomi­nię­te po stro­nie elek­trycz­nej. Jed­no­cze­śnie kable pouci­na­ne i nie zaizolowane!
  3. Dokład­ne i dłu­go­trwa­łe mycie kon­struk­cji, a tym samym skra­pla­cza urzą­dze­nia. Agre­gat wody lodo­wej pra­cu­je nie­ste­ty w dość nie­ty­po­wych warun­kach. Brak dostę­pu do odpo­wied­niej ilo­ści powie­trza, jak rów­nież fil­try przy­czy­ni­ły się do zbyt wyso­kie­go ciśnie­nia pro­wa­dząc jed­no­cze­śnie do powsta­nia drgań. To nato­miast przy­czy­ni­ło się do roz­sz­czel­nie­nia insta­la­cji fre­ono­wej, wsku­tek cze­go doszło do ubyt­ku czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go.  

Serwis chiller MTA TAE EVO 602 Naprawa chiller MTA TAE EVO 602 

Już na eta­pie prze­glą­du tech­nicz­ne­go uru­cho­mi­li­śmy ste­row­nik, jak rów­nież wyka­so­wa­li­śmy bie­żą­ce alar­my. Nie­ste­ty alar­my wra­ca­ły zwłasz­cza alarm niskie­go ciśnienia.

  • Pomiar ciśnie­nia czyn­ni­ka potwier­dził znacz­ny uby­tek fre­onu zwłasz­cza w sek­cji nr. 2 Przy­rów­na­li­śmy wska­za­nie prze­twor­ni­ka ciśnie­nia do pomia­ru rze­czy­wi­ste­go — pod­ze­spół chil­le­ra pra­cu­je i wska­zu­je poprawnie.
  • Odzy­ska­li­śmy czyn­nik chłod­ni­czy i prze­wa­ży­li­śmy go — brak ponad 40% fre­onu. 

Nie­ste­ty na dzień wyko­ny­wa­nia napra­wy nie mogli­śmy wyko­nać prac zwią­za­nych ze spa­wa­niem z dwóch powodów:

  1. Inten­syw­nie padał bar­dzo mokry śnieg, wil­got­ność bar­dzo wyso­ka i nie zale­ca­my otwie­ra­nia ukła­du w takich warunkach.
  2. Zle­ce­nio­daw­ca od kil­ku dni ma uszko­dzo­ne urzą­dze­nie, a pro­dukt chło­dzo­ny chil­le­rem wyma­ga natych­mia­sto­we­go wychło­dze­nia. Zle­ce­nio­daw­ca nie może sobie pozwo­lić na kolej­ne kil­ka godzin prze­sto­ju. Na jego odpo­wie­dzial­ność uzu­peł­ni­li­śmy czyn­nik i uru­cho­mi­li­śmy układ.
  3. W mię­dzy cza­sie gdy pra­co­wa­li­śmy z gazem ser­wi­san­ci Chil­ler­Tech i Chil­ler­Ser­wis zro­bi­li odbu­do­wa­li insta­la­cję kon­tro­li i ste­ro­wa­nia zgod­nie ze sche­ma­tem urządzenia.
  4. Nie­ste­ty warun­ki pogo­do­we unie­moż­li­wi­ły rów­nież mycie chil­le­ra — zamar­z­ła insta­la­cja wody  

Serwis chiller MTA TAE EVO 602 

Nie­ste­ty ser­wis prak­tycz­nie się nie odbył i wszel­kie pra­ce zosta­ły prze­nie­sio­ne na póź­niej. Po uzu­peł­nie­niu czyn­ni­ka, kon­tro­li całej elek­tro­ni­ki ste­ru­ją­cej uru­cho­mi­li­śmy agre­gat wody lodowej. 

 

Podsumowanie

Wynik napra­wy - urzą­dze­nie pra­cu­je popraw­nie, lecz koniecz­nie wyma­ga mycia skra­pla­czy i całe­go chil­le­ra, spa­wa­nia insta­la­cji fre­ono­wej. Ponad­to układ pom­po­wy wody lodo­wej nigdy nie otwie­ra­ny /wiemy że w sys­te­mie pra­cu­je gli­kol ale jaki i jaką ma tem­pe­ra­tu­rę zamarzania?. 

Umó­wi­li­śmy się wstęp­nie ze Zle­ce­nio­daw­cą że wezwie Nasz Ser­wis ponow­nie jeśli urzą­dze­nie w naj­gor­szym przy­pad­ku znów odmó­wi posłu­szeń­stwa lub zaraz jak zacznie się robić na dwo­rze cieplej.

Serwis chiller MTA TAE EVO 602 | SKiC Robert Aptacy — Serwis i naprawa agregatów wody lodowej