Serwis Chiller MTA TECH 802

5/5 — (2 votes) 

Ser­wis Chil­ler MTA TAEevo TECH 802 — SKiC Robert Aptacy

Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech zosta­li­śmy popro­sze­ni o napra­wę i pełen ser­wis agre­ga­tu wody lodo­wej MTA TAEevo TECH 802. Ponad­to zosta­li­śmy zapy­ta­ni o zapro­po­no­wa­nie roz­wią­zań któ­rych celem ma być polep­sze­nie ukła­du chło­dze­nia pro­ce­su pro­duk­cji piwa.

Przegląd zerowy chiller MTA TAEevo TECH 802 — EKSPERTYZA

 1. Poprzed­ni ser­wis uszko­dził wen­ty­la­tor sil­ni­ka pom­py obie­go­wej w ukła­dzie wody lodo­wej. Pom­pa nie­kom­plet­na urzyt­kow­nik pró­bu­je ją chło­dzić z wyko­rzy­sta­niem wen­ty­la­to­ra podłogowego.
 2. Sam sys­tem wody lodo­wej nie posia­da bay pas­sa więc pom­pa któ­ra pra­cu­je wciąż peł­ną mocą jest dła­wio­na przez zawo­ry spu­sto­we umiesz­czo­ne na odbiornikach.
 3. Brak czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go w sek­cji C01 — zlo­ka­li­zo­wa­li­śmy wyciek na skra­pla­czu w jego dol­nej części.
 4. Użyt­kow­nik dosta­wiał nowe odbior­ni­ki i moc chil­le­ra już pra­wie nie wystarcza.Serwis Chiller MTA TAEevo TECH 802 SKiC Robert Aptacy

Naprawa Serwis Chiller MTA TAEevo TECH 802

 1. Zle­ce­nio­daw­ca we wła­snym zakre­sie zaku­pił nową pom­pę obie­go­wą, ocze­ku­je na jej przy­by­cie i we wła­snym zakre­sie chce ją wymienić.
 2. Odzy­ska­li­śmy reszt­ki czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go i prze­zna­czy­li­śmy go do uty­li­za­cji ponie­waż bra­ku­je w sys­te­mie ponad 30% wkładu.
 3. Przy pomo­cy Azo­tu Tech­nicz­ne­go pró­ba ciśnie­nia bli­ska 20 Bar zlo­ka­li­zo­wa­li­śmy nie­szczel­ność na jed­nej z rurek skraplacza.
 4. Zamknę­li­śmy rur­kę poprzez wycię­cie jej i zaspa­wa­nie jej wej­ścia i wyj­ścia — nie chcie­li­śmy kale­czyć lame­li chłodnicy.
 5. Kolej­na pró­ba szczel­no­ści nie wyka­za­ła wycieku.
 6. Po wypusz­cze­niu Azo­tu wyko­na­li­śmy bar­dzo dłu­gą próż­nię — Azot bar­dzo cięż­ko wycią­gnąć z układu.
 7.  Następ­nie napeł­ni­li­śmy sek­cję nowym i czy­stym freonem.
 8. Przed uru­cho­mie­niem chil­le­ra bar­dzo dokład­nie umy­li­śmy skra­pla­cze na oby­dwóch sek­cjach a tak­że umy­li­śmy cały chil­ler i posadz­kę w jego oto­cze­niu. Wen­ty­la­to­ry wcią­ga­ją przez chłod­ni­ce powie­trze więc zacią­gną brud tak­że i z ziemi.
 9. Uru­cho­mi­li­śmy chil­ler i doko­na­li­śmy pomia­ry ciśnie­nia gazu na linii wyso­kie­go i niskie­go ciśnienia.
 10. Pomie­rzy­li­śmy prą­dy wen­ty­la­to­rów i sprę­ża­rek — wynik pomia­ru zgod­ny z para­me­tra­mi wska­za­ny­mi przez producenta.

Uwagi i sugestie celem zapewnienia poprawnej pracy Chiller MTA

 1. Nale­ży prze­bu­do­wać układ wody lodo­wej. Dopo­sa­żyć go w zbior­nik w zbior­czy BUFOR
 2. Insta­la­cja wody lodo­wej nie posia­da bay pass więc należ­ny zasto­so­wać czuj­nik ciśnie­nia i falow­nik któ­ry dobie­rze pręd­kość pra­cy pom­py tak by sys­tem był wydaj­ny. Dru­gi wariant to zasto­so­wa­nie zawo­ru wyrów­naw­cze­go któ­ry nie pozwo­li na znacz­ne lub cał­ko­wi­te przy­tka­nie pompy.
 3. Suge­ru­je­my nie zwle­kać z ser­wi­sem chil­ler MTA — brak ser­wi­su przy­czy­nił się do pęk­nię­cia chłodnicy.

Zapra­sza­my wszyst­kich Pań­stwa do korzy­sta­nia z naszych usług 

Serwis MTA wszystkich typów i o dowolnej wydajności chłodniczej