Serwis Chiller Nova Frigo RE-09

4.5/5 — (2 votes) 

Ser­wis Chil­ler Nova Fri­go RE-09

Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy zosta­li­śmy popro­sze­ni o remont agre­ga­tu wody lodo­wej Nova Fri­go.

Awaria chiller Nova Frigo

W urzą­dze­niu został roz­sz­czel­nio­ny wymien­nik pły­to­wy z całą pew­no­ścią z powo­du utra­ty prze­pły­wu wody, lecz nie jeste­śmy pew­ni. Zle­ce­nio­daw­ca we wła­snym zakre­sie zde­cy­do­wał się na napra­wę chil­le­ra. Zaku­pił wymien­nik o podob­nej wydaj­no­ści i zle­cił lokal­nej fir­mie mon­taż i napeł­nie­nie lub uzu­peł­nie­nie urzą­dze­nia czyn­ni­kiem chłod­ni­czym. Jed­nak po napra­wie chil­ler doko­nał żywo­ta w zale­d­wie kil­ku­na­stu minutach.

Lokal­ny chło­dzisz nie­ste­ty nie­wie­le potra­fił, zain­sta­lo­wał wymien­nik + wlał nowy czyn­nik chłod­ni­czy jed­nak popeł­nił kil­ka błędów.

1.     Rze­ko­my „lokal­ny chłod­niarz” nie wylał wody ze sprę­żar­ki, skra­pla­cza i insta­la­cji freonowej.

2.     Nie wymie­nił fil­tra fre­ono­we­go – osuszacza

3.     Jak na to patrzy­my to i pew­nie nie wyko­nał próżni

4.     We wzier­ni­ku insta­la­cji fre­ono­wej samej wody było 1,3 sta­nu – zapew­niam to nie był gaz for­mie ciekłej.

Naprawa agregatu wody lodowej Nova Frigo

Po doko­na­niu eks­per­ty­zy i poin­for­mo­wa­niu zle­ce­nio­daw­cy o sta­nie fak­tycz­nym urzą­dze­nia przy­stą­pi­li­śmy do usu­nię­cia awarii.

1.     Zde­mon­to­wa­li­śmy sta­rą i uszko­dzo­ną sprężarkę

2.     Roz­pię­li­śmy insta­la­cję fre­ono­wą we wszyst­kich moż­li­wych miej­scach i z pomo­cą Azo­tu tech­nicz­ne­go wypchnę­li­śmy z ukła­du wodę.

3.     Przy uży­ciu odpo­wied­nie­go środ­ka che­micz­ne­go prze­my­li­śmy skra­placz, parow­nik, zawór roz­pręż­ny i rur­ki insta­la­cji freonowej.

4.     Zain­sta­lo­wa­li­śmy nową sprę­żar­kę chłodniczą

5.     Zamon­to­wa­li­śmy nowy filtr osuszacz

6.     Z uży­ciem Azo­tu Tech­nicz­ne­go prze­pro­wa­dzi­li­śmy pró­bę szczel­no­ści układu

7.     Wyko­na­li­śmy bar­dzo dłu­gą próżnię

8.     Napeł­ni­li­śmy układ nowym i czy­stym freonem

9.     Ponad­to wymie­ni­li­śmy uszko­dzo­ny Flow Swich i czuj­nik pozio­mu cieczy

Serwis Chiller Nova Frigo

Po doko­na­niu napra­wy umy­li­śmy urzą­dze­nie i do wyko­na­li­śmy wszel­kie pomia­ry prą­dów sprę­żar­ki i wen­ty­la­to­ra skra­pla­cza. Dla pew­no­ści od — kamie­nio­wa­li­śmy pojem­nik w‑zbiorczy, pom­pę wod­ną i insta­la­cje wody lodo­wej. Testy wyka­za­ły że urzą­dze­nie jest spraw­ne i wydajne.

Zapra­sza­my Wszyst­kich Pań­stwa do korzy­sta­nia z Naszych usług w zakre­sie napra­wy i ser­wi­su chil­ler NOVA FRIGO o dowol­nej wydaj­no­ści chłod­ni­czej. Naszym ser­wi­sem obej­mu­je­my całą Polskę.