Serwis chiller oil HBO

4.7/5 — (29 votes) 

Napra­wa Ser­wis chil­ler Oil HBO | SKiC Robert Apta­cyChłod­nic­two przemysłowe

Dla urzą­dzeń typu Chil­ler Oil HBO 750 PSBM poświę­ca­my wie­le cza­su. Spe­cja­li­zu­je­my się zarów­no w  napra­wie, moder­ni­za­cji i ser­wi­sie wszel­kie­go typu urzą­dzeń do chło­dze­nia maszyn . Wie­my, jak waż­ną funk­cję peł­nią te urzą­dze­nia, zwłasz­cza w bran­ży CNC, dla­te­go nasza pra­ca prze­kła­da się na dłuż­sze i spraw­niej­sze funk­cjo­no­wa­nie każ­de­go ser­wi­so­wa­ne­go przez nas urządzenia.

Serwis chiller oil HBO 750PSBM – kiedy zawodzi elektryka

Serwis chiller Oil HBO SKiC Robert AptacyBez spraw­nej elek­tro­ni­ki i auto­ma­ty­ki urzą­dze­nie chil­ler oil HBO zwy­czaj­nie nie będzie dzia­łać. Co w takiej sytu­acji nale­ży wyko­nać? Przede wszyst­kim koniecz­na jest ana­li­za błę­dów i ich wła­ści­we zlo­ka­li­zo­wa­nie. Następ­nie nie­zbęd­na jest moder­ni­za­cja pły­ty elek­tro­nicz­nej, zwe­ry­fi­ko­wa­nie funk­cjo­no­wa­nia czuj­ni­ków, czy ele­men­tów ste­ro­wa­nia. Mamy świa­do­mość, że nie każ­dy warsz­tat podej­mu­je się takich napraw. Jeśli więc w innym ser­wi­sie pra­cow­ni­cy nie chcie­li pod­jąć się napra­wy elek­tro­ni­ki chil­le­ra oil HBO 750PSBM, to zapra­sza­my do nas.

Problemy z freonem – serwis chiller oil HBO 750PSBM

Układ fre­ono­wy jest bar­dzo waż­nym pod­ze­spo­łem w urzą­dze­niu chil­ler Oil HBO 750PSBM. Brak fre­onu w ukła­dzie pro­wa­dzi bowiem do wie­lu poważ­nych awa­rii urzą­dze­nia. Regu­lar­ne ser­wi­so­wa­nie chil­le­ra pozwa­la na bie­żą­co kon­tro­lo­wać poziom fre­onu w ukła­dzie i na czas wykry­wać uster­ki jak np. nie­szczel­ność ukła­du fre­ono­we­go. War­to się więc przed tym ustrze­gać – ser­wi­su­jąc u nas takie urzą­dze­nie. Nie­szczel­ność ukła­du fre­ono­we­go jest uster­ką, któ­rą rów­nież moż­na usu­nąć w naszym warsztacie.

Co nale­ży wyko­nać w przy­pad­ku nie­szczel­no­ści ukła­du freonowego?

Gwa­ran­cją spraw­no­ści urzą­dze­nia jest:

  • wyko­na­nie pró­by szczel­no­ści urządzenia,
  • prze­te­sto­wa­nie wydaj­no­ści i funk­cjo­nal­no­ści chil­le­ra,
  • wyko­na­nie próż­ni w ukła­dzie – co zapew­nia pra­wi­dło­we dzia­ła­nie urzą­dze­nia na przyszłość.

Jeśli zale­ży Ci na wydaj­nym i bez­pro­ble­mo­wym użyt­ko­wa­niu urzą­dze­nia Chil­ler Oil HBO 750 PSBM, to zdaj się na nas w jego ser­wi­so­wa­niu i napra­wie. Zapew­ni­my Ci wspar­cie przy każ­dej uster­ce i poważ­niej­szej awarii.

Serwis chiller oil HBO 750PSBM | SKiC Robert Aptacy — Chłodnictwo przemysłowe