Serwis chiller Oil HBO

5/5 — (1 vote) 

Napra­wa Ser­wis chil­ler Oil HBO — SKiC Robert Aptacy

Dla urzą­dzeń typu Chil­ler Oil HBO 750 PSBM poświę­ca­my wie­le cza­su. Spe­cja­li­zu­je­my się zarów­no w  napra­wie, moder­ni­za­cji i ser­wi­sie wszel­kie­go typu urzą­dzeń do chło­dze­nia maszyn i urzą­dzeń. Wie­my, jak waż­ną funk­cję peł­nią te urzą­dze­nia, zwłasz­cza w bran­ży CNC, dla­te­go nasza pra­ca prze­kła­da się na dłuż­sze i spraw­niej­sze funk­cjo­no­wa­nie każ­de­go ser­wi­so­wa­ne­go przez nas urządzenia.

Ser­wis Chil­ler Oil HBO 750PSBM – kie­dy zawo­dzi elektryka

Serwis chiller Oil HBO SKiC Robert AptacyBez spraw­nej elek­tro­ni­ki i auto­ma­ty­ki urzą­dze­nie chil­ler oil HBO zwy­czaj­nie nie będzie dzia­łać. Co w takiej sytu­acji nale­ży wyko­nać? Przede wszyst­kim koniecz­na jest ana­li­za błę­dów i ich wła­ści­we zlo­ka­li­zo­wa­nie. Następ­nie nie­zbęd­na jest moder­ni­za­cja pły­ty elek­tro­nicz­nej, zwe­ry­fi­ko­wa­nie funk­cjo­no­wa­nia czuj­ni­ków, czy ele­men­tów ste­ro­wa­nia. Mamy świa­do­mość, że nie każ­dy warsz­tat podej­mu­je się takich napraw. Jeśli więc w innym ser­wi­sie pra­cow­ni­cy nie chcie­li pod­jąć się napra­wy elek­tro­ni­ki chil­le­ra oil HBO 750PSBM, to zapra­sza­my do nas.

Pro­ble­my z fre­onem – ser­wis Chil­ler Oil HBO 750PSBM

Układ fre­ono­wy jest bar­dzo waż­nym pod­ze­spo­łem w urzą­dze­niu chil­ler Oil HBO 750PSBM. Brak fre­onu w ukła­dzie pro­wa­dzi bowiem do wie­lu poważ­nych awa­rii urzą­dze­nia. Regu­lar­ne ser­wi­so­wa­nie chil­le­ra pozwa­la na bie­żą­co kon­tro­lo­wać poziom fre­onu w ukła­dzie i na czas wykry­wać uster­ki jak np. nie­szczel­ność ukła­du fre­ono­we­go. War­to się więc przed tym ustrze­gać – ser­wi­su­jąc u nas takie urzą­dze­nie. Nie­szczel­ność ukła­du fre­ono­we­go jest uster­ką, któ­rą rów­nież moż­na usu­nąć w naszym warsztacie.

Co nale­ży wyko­nać w przy­pad­ku nie­szczel­no­ści ukła­du freonowego?

  • wykryć miej­sca, w któ­rych docho­dzi do wycie­ku freonu,
  • osu­szy układ,
  • wymie­nić filtr,
  • uszczel­nić układ,
  • wypeł­nić układ czyn­ni­kiem chłodzącym.

Gwa­ran­cją spraw­no­ści urzą­dze­nia jest:

  • wyko­na­nie pró­by szczel­no­ści urządzenia,
  • prze­te­sto­wa­nie wydaj­no­ści i funk­cjo­nal­no­ści chillera,
  • wyko­na­nie próż­ni w ukła­dzie – co zapew­nia pra­wi­dło­we dzia­ła­nie urzą­dze­nia na przyszłość.

Jeśli zale­ży Ci na wydaj­nym i bez­pro­ble­mo­wym użyt­ko­wa­niu urzą­dze­nia Chil­ler Oil HBO 750 PSBM, to zdaj się na nas w jego ser­wi­so­wa­niu i napra­wie. Zapew­ni­my Ci wspar­cie przy każ­dej uster­ce i poważ­niej­szej awarii.

SKiC Robert Apta­cy Ser­wis Chil­ler Oil HBO 750 | ser­wis agre­ga­tów wody lodo­wej | sprze­daż mon­taż agre­ga­ty wody lodo­wej | budo­wa insta­la­cji wody lodo­wej
5/5 (1 Review)