OPK ICE230

4/5 — (4 votes) 

Ser­wis chil­ler OPK ICE 230 — SKiC Robert Apta­cy. Tak jak już Pań­stwo zauwa­ży­li Nasz Ser­wis napra­wia i moder­ni­zu­je agre­ga­ty wody lodo­wej dowol­ne­go pro­du­cen­ta. Jesz­cze nie publi­ko­wa­li­śmy arty­ku­łu z chil­le­rem OPK mimo że napra­wi­li­śmy już nie pierw­szy ten chiller. 

Agregaty wody lodowej OPK

Chil­ler pro­duk­cji NIEMCY został wyko­na­ny sta­ran­nie, nie oszczę­dza­no na mate­ria­le jed­nak Naszym zda­niem ma kil­ka nie­do­cią­gnięć a mianowicie:

 • ma zwy­kły czuj­nik pły­wa­ko­wy do kon­tro­li ilo­ści medium w zbior­ni­ku bufo­ro­wym /kłopot z wymia­ną a jeśli chil­ler będzie pra­co­wał na wodzie pły­wak bar­dzo szyb­ko się uszkodzi
 • brak czuj­ni­ka prze­pły­wu wody lodo­wej — w momen­cie symu­la­cji pra­cy /na testach wypię­li­śmy pom­pę obie­go­wą i chil­ler pra­co­wał, to gro­zi zamro­że­niem wymien­ni­ka a potem potęż­ne kosz­ty naprawy
 • brak kon­tro­li popraw­no­ści i zani­ku faz — bar­dzo waż­ny pod­ze­spół któ­ry posta­no­wi­li­śmy we wła­snym zakre­sie wstawić

Ponad­to chil­ler solid­nie wykonany:

 • insta­la­cja fre­ono­wa wyko­na­na z gru­bo­ścien­nych rur co już rzad­kość na rynku 
 • pom­pa wody wio­dą­cej mar­ki chodź lepiej by było zasto­so­wać pom­pę o wyż­szym ciśnie­ni ale to tyl­ko szczególik
 • skra­pla­cze prze­wy­mia­ro­wa­ne i solid­nie osadzone
 • bar­dzo łatwy dostęp prak­tycz­nie do każ­de­go z ele­men­tów chil­le­ra więc pra­ca przy nim nie sta­no­wi żad­ne­go problemu.

Naprawa chiller OPK ICE230

Urzą­dze­nie odku­pi­li­śmy uszko­dzo­ne a mia­no­wi­cie bra­ko­wa­ło w nim fre­onu oraz była uszko­dzo­na elek­tro­ni­ka sterująca. 

 1. Odzy­ska­li­śmy i zuty­li­zo­wa­li­śmy resz­tę fre­onu, napeł­ni­li­śmy układ Azo­tem tech­nicz­nym pró­ba 18 Bar czas pró­by 24 godzi­ny, nie­szczel­ność wyszła na połą­cze­niu luto­wa­nym przed zawo­rem rozprężnym.
 2. Wymie­ni­li­śmy filtr / osu­szacz a następ­nie wyko­na­li­śmy bar­dzo dłu­gą próżnię.
 3. Napeł­ni­li­śmy układ nowym czy­stym fre­onem zgod­nie z ilo­ścią dekla­ro­wa­ną w DTR urządzenia. 
 4. Elek­tro­ni­ka ste­row­ni­cza mia­ła uszko­dzo­ną pły­tę ste­ru­ją­cą i tym razem pomógł nam elek­tro­nik, po zale­d­wie trzech dniach oddał nam naszą pły­tę spraw­ną. Ponad­to wymie­nił ele­men­ty któ­re za kil­ka­na­ście może kil­ka­dzie­siąt godzin pra­cy z pew­no­ścią by się uszkodziły.

Serwis chiller OPK ICE230

  1. Na wstę­pie bar­dzo dokład­nie umy­li­śmy całe urzą­dze­nie w szcze­gól­no­ści skraplacze
  2. Usu­nę­li­śmy nie­wiel­kie pla­my rdzy na bel­kach nośnych pod­sta­wy i zabez­pie­czy­li­śmy je far­bą chlorokauczukową,
  3. Roz­ruch i pró­ba chillera/ Urzą­dze­nie po napra­wie, naszym myciu zapra­co­wa­ło natychmiast
  4. Doko­na­li­śmy pomia­ry prą­dów wszyst­kich sprę­ża­rek, wen­ty­la­to­rów skra­pla­cza i pom­py wody lodo­wej. Pomia­ry zgod­ne z war­to­ścia­mi wska­za­ny­mi w DTR

 1. Czas pró­by chil­le­ra 2 godzi­ny, układ sta­bil­ny dość szyb­ko osią­ga żąda­ną temperaturę.

Chiller gotowy do wynajęcia bądź sprzedaży 

Zapra­sza­my Wszyst­kich Państwa

do korzy­sta­nia z usług nasze­go ser­wi­su w zakre­sie napra­wy i ser­wi­su agre­ga­tów wody lodowej