Serwis Chiller Parker

4.7/5 — (53 votes) 

Ser­wis Chil­ler Par­ker | SKiC Robert Apta­cy napra­wia i ser­wi­su­je agre­ga­ty wody lodo­wej w tym rów­nież chil­ler Par­ker ICEP024.

Remon­tu­je­my i moder­ni­zu­je­my wytwor­ni­ce wody lodo­wej dowol­ne­go pro­du­cen­ta w tym rów­nież wszyst­kie chil­le­ry wypro­du­ko­wa­ne przez fir­mę HIROSS.

Naprawa serwis chiller Parker ICEP024 HIROSS

Urzą­dze­nie to już po raz dru­gi na prze­strze­ni dwóch lat tra­fi­ło do Nasze­go serwisu

1. Pierw­szy raz wytwor­ni­ca wody lodo­wej utra­ci­ła szczel­ność przez co nie chło­dzi­ła a ste­row­nik uzbro­jo­ny w czuj­nik ciśnie­nia roz­łą­czał ser­wis-owo urzą­dze­nie. Deli­kat­ne rur­ki insta­la­cji fre­ono­wej pękły w oko­li­cy skra­pla­cza w miej­scu spa­wu. Układ został umy­ty, uszczel­nio­ny i uzu­peł­nio­ny nowym czyn­ni­kiem freonowym.

2. Po pra­wie dwóch latach chil­ler wró­cił tym razem uszko­dze­niu uległ wymien­nik pły­to­wy. Przy­czy­ną uszko­dze­nia wymien­ni­ka oka­zał się kamień kotło­wy któ­ry zatkał odpo­wied­ni prze­pływ medium a w kon­se­kwen­cji doszło do zamar­z­nię­cia i roz­sa­dze­nia przez lód.

Doko­na­ne czyn­no­ści naprawcze:

  • Wymia­na parow­ni­ka – wymien­ni­ka płytowego
  • Mycie i od kamie­nie­nie całej insta­la­cji wody lodo­wej wraz ze zbior­ni­kiem bufo­ru, pom­pę a tak­że insta­la­cje kon­tro­lo pomia­ro­wej wody /czujnik róż­ni­cy ciśnień/
  • Osu­sze­nie insta­la­cji freonowej
  • Uzu­peł­nie­nie insta­la­cji agre­ga­tu w nowy i suchy freon
  • Uru­cho­mie­nie i kali­bra­cja urządzenia
  • Kaso­wa­nie logów błędów

Po zakoń­cze­niu prac urzą­dze­nie ponow­nie dzia­ła popraw­nie, dość szyb­ko uzy­sku­je żąda­ną tem­pe­ra­tu­rę. Sprę­żar­ka pra­cu­je rów­no, cicho a pobór prą­du jest zgod­ny z DTR urządzenia.

Chil­ler Par­ker ICEP024 jest dość dobrym urzą­dze­niem, roz­bu­do­wa­ny ste­row­nik zapew­nia peł­ne zabez­pie­cze­nie jed­nak nale­żał by wypo­sa­żyć chil­ler w dodat­ko­wy czuj­nik prze­pły­wu flow swich. Jeden może zawieść tak jak w tym przy­pad­ku. Pom­pa wody nie posia­da wła­sne­go zabez­pie­cze­nia ter­micz­ne­go któ­ry chro­nił­by ją w przy­pad­ku nad­mier­ne­go nagrzania.
Jed­nak i tak pole­ca­my ten pro­dukt z całą pew­no­ścią jest Naszym zda­niem lep­szy od chil­le­rów włoskich.