RIEDEL PC 200.02-NE

5/5 — (4 votes) 

Napra­wa i ser­wis agre­ga­tów wody lodo­wej — chil­ler RIEDEL

Został dostar­czo­ny do Nasze­go ser­wi­su agre­gat wody lodo­wej — chil­ler RIEDEL PC 200.02-NE. Urzą­dze­nie nie­kom­plet­ne po zala­niu wodą na wsku­tek roz­sa­dze­nia wymien­ni­ka ciepła.

Wynik przeglądu zerowego chiller RIEDEL PC 200.02-NE

Uster­ki i bra­ki w wytwor­ni­cy wody lodowej

Brak zbior­ni­ka bufo­ro­we­go w struk­tu­rze urządzenia,

brak pom­py obie­go­wej i sys­te­my by-pas,

sprę­żar­ki chłod­ni­cze zala­ne wodą,

układ wyrów­na­nia ole­ju w sprę­żar­kach opar­ty na prze­wo­dzie gumo­wym ela­stycz­nym o zama­łej średnicy,

wymien­nik cie­pła za mały i nieszczelny,

rury wody lodo­wej prze­wę­żo­ne ze śred­ni­cy 1 1/4″ na 3/4″,

insta­la­cja ste­ro­wa­nia i kon­tro­li poroz­pi­na­na — zwo­ry na zabez­pie­cze­niach systemu.

Chil­ler po poprzed­niej awa­rii został nie­pra­wi­dło­wo napra­wio­ny, a mianowicie:

Podej­rze­wa­my że ory­gi­nal­nie w chil­le­rze pra­co­wał wymien­nik płasz­czo­wo ruro­wy bądź wężow­ni­ca zato­pio­na w zbior­ni­ku bufo­ro­wym. Poprzed­ni ser­wis zastą­pił ją wymien­ni­kiem pły­to­wym o wydaj­no­ści chłod­ni­czej oko­ło 11 kW gdzie chil­ler wypo­sa­żo­ny jest w dwa kom­pre­so­ry o mocy po 18 kW zbli­żo­na wydaj­ność chło­dze­nia  oko­ło 40 kW.  Ponad­to insta­la­cja wody lodo­wej zosta­ła znacz­nie prze­wę­żo­na a sam sys­tem nie został zabez­pie­czo­ny by-passem.Serwis chiller RIEDEL PC 200.02-NE

Czynności naprawcze chiller RIEDEL PC 200.02-NE

O ile zle­ce­nio­daw­ca zgo­dzi się na remont w usta­lo­nej cenie 🙂 

W pierw­szej kolej­no­ści nale­ży wylać ze sprę­ża­rek wodę i reszt­ki oleju,

musi­my przy pomo­cy Azo­tu Tech­nicz­ne­go prze­dmu­chać skra­placz — w nim rów­nież zale­ga woda

bez­względ­nie wymie­nić wymien­nik pły­to­wy na nowy o wydaj­no­ści oko­ło 40 kW,

odbu­do­wa sys­te­mu wyrów­na­nia ole­ju w sprężarkach,

umy­je­my wężow­ni­ce i sprę­żar­ki odpo­wied­nim środ­kiem che­micz­nym w celu usu­nię­cia dro­bi­nek wody i osa­dów sta­re­go mokre­go i kwa­śne­go oleju,

wymie­ni­my sta­ry wzier­nik i filtr osu­szacz z funk­cją odkwaszania,

pró­ba ciśnie­nio­wa z wyko­rzy­sta­niem Azo­tu Tech­nicz­ne­go na czas przy­naj­mniej 48 godzin wyka­że czy jasz­cze gdzie­kol­wiek może ulat­niać się czyn­nik chłod­ni­czy i odro­bi­nę pod­su­szy układ,

bar­dzo dłu­ga próż­na z wyko­rzy­sta­niem prze­my­sło­wej pom­py próż­nio­wej na czas nie mniej­szy niż 48 godzin.

w mię­dzy­cza­sie zro­bi­my porzą­dek z insta­la­cją ste­ro­wa­nia i kontroli.

Po zakoń­cze­niu wszel­kich wymie­nio­nych powy­żej czyn­no­ściach i po wymia­nie wymien­ni­ka może­my zalać układ nowym ole­jem i czyn­ni­kiem chłod­ni­czym a następ­nie uru­cho­mić chiller.

Jed­nak dopie­ro po akcep­ta­cji kosz­tu naprawy. 

Zapra­sza­my więc z powro­tem do  prze­czy­ta­nia tego arty­ku­łu z wnio­ska­mi i fil­mem po zakoń­cze­niu prac.

Serwis chiller RIEDEL PC 200.02-NE