Serwis chiller Thermocold GA1439

5/5 — (73 votes) 

Ser­wis chil­ler Ther­mo­cold GA-1439-D0 | SKiC Robert Apta­cyChłod­nic­two przemysłowe

Jak zwy­kle wraz z fir­mą Chil­ler­Tech zosta­li­śmy popro­sze­ni o napra­wę, uru­cho­mie­nie i ser­wis chil­ler Ther­mo­cold GA-1439-D0. Agre­gat wody lodo­wej wyłą­czył się pod­czas burzy, porwa­ło sieć elek­trycz­ną na wsi — po przy­wró­ce­niu zasi­la­nia chil­ler nie chce wystartować.

Przegląd zerowy chiller Thermocold GA-1439-D0

 1. Ste­row­nik zablo­ko­wa­ny, na wyświe­tla­czu widać tyl­ko krat­ki, praw­do­po­dob­nie uszko­dzo­ny układ ste­ro­wa­nia.
 2. Na insta­la­cji fre­ono­wej widać tłu­ste pla­my co świad­czy o wycie­kach fre­onu a z nim oleju.
 3. Insta­la­cja ste­ro­wa­nia w bar­dzo złym stanie.
 4. Roz­łącz­nik głów­ny agre­ga­tu wody lodo­wej niekompletny.

.
Serwis chiller Thermocold GA-1439-D0 | SKiC Robert Aptacy

Naprawa chillera Thermocold GA-1439-D0

 1. Czyn­no­ści napraw­cze roz­po­czę­li­śmy od  dokrę­ce­nia wszyst­kich połą­czeń mecha­nicz­nych insta­la­cji elek­trycz­nej i sterowania.
 2. Zre­se­to­wa­li­śmy elek­tro­ni­kę ste­row­ni­czą jed­nak to nie poskut­ko­wa­ło, chil­ler wciąż mil­czał a elek­tro­ni­ka zablokowana.
 3. W spo­sób mecha­nicz­ny odpię­li­śmy bate­rię pod­trzy­ma­nia, odcze­ka­li­śmy oko­ło minu­ty. Bate­ria brud­na do śnie­dzi, może nawet uszko­dzo­na — pod­mie­ni­li­śmy ją na nową i uru­cho­mi­li­śmy chiller.
 4. Remon­to­wa­ny chil­ler zaczął dzia­łać jed­nak nie do koń­ca poprawnie.
 5. W ukła­dzie bra­ku­je fre­onu ponad 20 wkła­du, jed­nak poprzed­ni ser­wi­san­ci zmie­ni­li nasta­wy pre­so­sta­tu na niskim ciśnie­niu — usta­li­li nasta­wę na 1 Bar ciśnie­nia na odpa­ro­wa­niu. Takim dzia­ła­niem może­my tyl­ko znisz­czyć sprę­żar­ki lub zamro­zić wymiennik.
 6. Zle­ce­nio­daw­ca nie wyra­ził zgo­dy na dola­nie fre­onu może ze wzglę­dów ekonomicznych. 
 7. Nie chciał też mycia urzą­dze­nia twier­dząc że chil­ler miał tyl­ko pro­blem ze ste­ro­wa­niem poza tym wszyst­ko jest ok.

.

Podsumowanie usługi serwisowej

Nie­ste­ty peł­ny ser­wis agre­ga­tu wody lodo­wej Ther­mo­cold GA-1439-D0 nie miał miejsca

  • Chil­ler i skra­pla­cze nie zosta­ły umyte
  • Nie mogli­śmy uzu­peł­nić insta­la­cji wody lodo­wej gazem 
  • Jedy­nie wyko­na­li­śmy Napra­wę ste­ro­wa­nia w chil­ler Ther­mo­cold GA-1439-D0
   .

Zle­ce­nio­daw­ca został poin­for­mo­wa­ny  że w takim sta­nie urzą­dze­nie nie może pra­co­wać i wyłą­czy­li­śmy chiller. 

Jeśli go sam włą­czy i będzie użyt­ko­wał uczy­ni to na wła­sną odpo­wie­dzial­ność a do Nasze­go ser­wi­su nie będzie mógł mieć naj­mniej­szych pre­ten­sji za kolej­ne awarie. 

Nie jeste­śmy zado­wo­le­ni z posta­wie­nia tak spra­wy i zazna­czy­li­śmy że to nasza pierw­sza i ostat­nia inter­wen­cja u niego. 

Napra­wia­my i ser­wi­su­je­my chil­le­ry dokład­nie i zgod­nie ze sztu­ką, takie napra­wy nas nie inte­re­su­ją. Nawet nie nakle­ili­śmy naszej wizy­tów­ki na chil­ler, nie chce­my być koja­rze­ni z tak wyko­na­ną usługą.

 

Serwis agregatów wody lodowej | SKiC Robert Aptacy — Chłodnictwo przemysłowe