Trane ECGAN400J.…

5/5 — (1 vote) 

Ser­wis Chil­ler Tra­ne ECGAN400J72D1XDJXXB

Wraz z Naszym part­ne­rem fir­mą Chil­ler Ser­wis oraz Chil­ler Tech zosta­li­śmy wezwa­ni do nie­dzia­ła­ją­ce­go agre­ga­tu wody lodo­wej chil­ler Tra­ne ECGAN400J72D1XDJXXB

Przegląd zerowy — ekspertyza chiller Trane ECGAN400J72D1XDJXXB

Agre­gat wódy lodo­wej stoi w awa­rii LP, pomiar ciśnie­nia rze­czy­wi­ści potwier­dza brak czynnika.

Chil­ler prak­tycz­nie cały w ole­ju — wycie­ki przy sprę­żar­ce, na insta­la­cji fre­ono­wej oraz na skraplaczu.

Naprawa chiller Trane ECGAN400J72D1XDJXXB

W pierw­szej kolej­no­ści odzy­ska­li­śmy pozo­sta­łość czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go — ilość 0,70 kg.

Z pomo­cą Azo­tu Tech­nicz­ne­go odna­leź­li­śmy miej­sca wycie­ków czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go i je pospawaliśmy.

Następ­nie wyko­na­li­śmy pró­bę szczel­no­ści do tego celu rów­nież z wyko­rzy­sta­niem Azot Tech­nicz­ny [ciśnie­nie pró­by 15 Bar, czas pró­by 1 godzina].

Nie­ste­ty musie­li­śmy uzu­peł­nić olej w sprę­żar­kach — czyn­nik uby­wał z urzą­dze­nia od kil­ku lat a dotych­cza­so­wy ser­wis tyl­ko dole­wał czyn­nik. /to straszne/Serwis Chiller Trane ECGAN400

Serwis chiller Trane ECGAN400J72D1XDJXXB

Jak zwy­kle nie­za­stą­pie­ni ser­wi­san­ci Chil­ler­Tech wyrę­czy­li Nas w wyko­na­niu peł­ne­go ser­wi­su chillera.

Bar­dzo dokład­nie umy­li urzą­dze­nie w szcze­gól­no­ści tłu­sty o brud­ny skraplacz.

Skon­tro­lo­wa­li wszel­kie pod­ze­spo­ły kon­tro­l­no — pomiarowe.

Samo­dziel­nie uru­cho­mi­li agre­gat wody lodo­wej i doko­na­li pomia­ry sprę­ża­rek i wentylatorów.

Po napra­wie chil­ler Tra­ne ECGAN400J72D1XDJXXB znów pra­cu­je popraw­nie, szyb­ko osią­ga żąda­ną tem­pe­ra­tu­rę, sprę­żar­ki pra­cu­ją równo.

 

 

 

5/5 (1 Review)