Serwis chiller Trane ECGAN400

4.8/5 — (74 votes) 

Ser­wis Chil­ler Tra­ne ECGAN400J72D1XDJXXB | SKiC Robert Apta­cyChłod­nic­two przemysłowe

Wraz z Naszym part­ne­rem fir­mą Chil­ler­Ser­wis oraz Chil­ler­Tech zosta­li­śmy wezwa­ni do nie­dzia­ła­ją­ce­go agre­ga­tu wody lodo­wej chil­ler Tra­ne ECGAN400J72D1XDJXXB. Po przy­jeź­dzie na miej­sce dosta­li­śmy infor­ma­cję od obsłu­gi że ste­row­nik urzą­dze­nia wska­zy­wał błąd niskie­go po stro­nie fre­ono­wej. Nasza wykwa­li­fi­ko­wa­na kadra ser­wi­so­wa od razu zabra­ła się do szcze­gó­ło­wej dia­gno­sty­ki agre­ga­tu wody lodo­wej mar­ki Trane.

.
Przegląd zerowy — ekspertyza chiller Trane ECGAN400J72D1XDJXXB

  • Ste­row­nik agre­ga­tu wody lodo­wej wska­zu­je błąd LP, wyko­na­ne pomia­ry ciśnie­nia potwier­dza­ją brak czyn­ni­ka. 
  • Chil­ler jest prak­tycz­nie cały w ole­ju — wycie­ki przy sprę­żar­ce, na insta­la­cji fre­ono­wej oraz na skraplaczu.
  • Skra­placz był prak­tycz­nie zapa­chy brudem

.
Naprawa chiller Trane ECGAN400J72D1XDJXXB

  1. W pierw­szej kolej­no­ści odzy­ska­li­śmy pozo­sta­łość czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go — ilość 0,70 kg. 
  2. Z pomo­cą Azo­tu Tech­nicz­ne­go odna­leź­li­śmy miej­sca wycie­ków czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go i je pospa­wa­li­śmy. 
  3. Następ­nie wyko­na­li­śmy pró­bę szczel­no­ści rów­nież z wyko­rzy­sta­niem Azo­tu Tech­nicz­ne­go [ciśnie­nie pró­by 15 Bar, czas pró­by 1 godzi­na]. 
  4. Nie­ste­ty musie­li­śmy uzu­peł­nić olej w sprę­żar­kach — czyn­nik uby­wał z urzą­dze­nia od kil­ku lat a dotych­cza­so­wy ser­wis tyl­ko dole­wał czynnik.Serwis Chiller Trane ECGAN400

.
Serwis chiller Trane ECGAN400J72D1XDJXXB

Jak zwy­kle nie­za­stą­pie­ni ser­wi­san­ci Chil­ler­Tech wyrę­czy­li Nas w wyko­na­niu peł­ne­go ser­wi­su chil­le­ra.

  • Bar­dzo dokład­nie umy­li urzą­dze­nie w szcze­gól­no­ści tłu­sty i brud­ny skra­placz. 
  • Skon­tro­lo­wa­li wszel­kie pod­ze­spo­ły kon­tro­l­no — pomia­ro­we. 
  • Samo­dziel­nie uru­cho­mi­li agre­gat wody lodo­wej i doko­na­li pomia­ry sprę­ża­rek i wentylatorów.

.
Podsumowanie

Po napra­wie chil­ler Tra­ne ECGAN400J72D1XDJXXB znów pra­cu­je popraw­nie, szyb­ko osią­ga żąda­ną tem­pe­ra­tu­rę, sprę­żar­ki pra­cu­ją rów­no. Nie­ste­ty urzą­dze­nie przed Naszą napra­wą nie było rze­tel­nie ser­wi­so­wa­ne w związ­ku z czym pod­ze­spo­ły agre­ga­tu wody lodo­wej ule­gły znacz­ne­mu zuży­ciu. Co w przy­szło­ści może ozna­czać bar­dzo kosz­tow­ną i cza­so­chłon­na napra­wę a w naj­gor­szym wypad­ku wymia­nę chil­le­ra na nowy. Prze­glą­dy okre­so­we two­ich urzą­dzeń są bar­dzo waż­ne i pozwo­lą zmi­ni­ma­li­zo­wać kosz­ty eks­plo­ata­cyj­ne, co prze­ło­ży się na ren­tow­ność i efek­tyw­ność Two­je­go przedsiębiorstwa.

.

Serwis i diagnostyka agregatów wody lodowej | SKiC Robert Aptacy — Lider w branży HVAC&R