Chiller WEISS FREE COOLING

4.7/5 — (34 votes) 

Napra­wa ser­wis chil­ler WEISS FREE COOLING — przed sprze­da­żą / wynajmem

Chil­ler odku­pio­ny z fir­my prze­twa­rza­ją­cej gumę, sys­tem pra­co­wał na gli­ko­lu dzię­ki cze­mu nasz wymien­nik jest czy­sty i pra­cu­je z peł­ną mocą wydaj­no­ścią. Nie­ste­ty poprzed­ni wła­ści­ciel zde­mon­to­wał i zabrał sys­tem ste­ro­wa­nia któ­ry odbu­do­wa­li­śmy na ste­row­ni­ku μC2 CAREL oraz ter­mo­sta­cie miesz­ko­wym  odpo­wie­dzial­nym za prze­łą­cza­nie sys­te­mu Chil­ler / Dry cooler.serwis chiller WEISS SKiC Robert Aptacy

Czyn­no­ści ser­wi­so­we Chil­ler WEISS doko­na­ne przed sprzedażą: 

 • Mycie całe­go urządzenia 
 • Odzysk i prze­wa­że­nie czyn­ni­ka chłodniczego
 • Kon­tro­la wkła­dów fil­trów freonu
 • Kon­tro­la wil­got­no­ści i zakwa­sze­nia ole­ju i ukła­du freonowego
 • Mon­taż sys­te­mu ste­ro­wa­nia na μC2 + ter­mo­stat mieszkowy
 • Wymia­na łożysk w jed­nym z sze­ściu wen­ty­la­to­rów skraplacza
 • Płu­ka­nie insta­la­cji wody lodowej
 • Roz­ruch i kon­tro­la urządzenia 

Po doko­na­niu wyżej wymie­nio­nych czyn­no­ści nasz chil­ler pra­cu­je popraw­nie i jest gotów do natych­mia­sto­wej pra­cy. Szyb­ko osią­ga żąda­ną tem­pe­ra­tu­rę 12 — 19 stop­ni Cel­siu­sza.  Sprę­żar­ki pra­cu­ją rów­no i stabilnie.

Zapraszamy do zakupu / wynajmu Chiller WEISS 320 kW FREE COOLING

Ofe­ro­wa­ny tu agre­gat wody lodo­wej jest dość rzad­ko spo­ty­ka­nym chil­le­rem w POLSCE jed­nak na zacho­dzie jest cenio­ny i czę­sto sto­so­wa­ny. Jego nie­po­wta­rzal­na budo­wa oraz zasto­so­wa­nie dry coole­ra czy­ni go liderem.

Dane techniczne Chiller WEISS:

Moc chłod­ni­cza  oko­ło 320 kW w para­me­trze 12 stop­ni Celcjusza

Czyn­nik chłod­ni­czy R 407 — dostęp­ny na rynku

Dwa ukła­dy chłod­ni­cze ( czte­ry sprę­żar­ki Cope­land Scroll ZR 380 )

Waga cał­ko­wi­ta urzą­dze­nia ok 3600 KG

Wymia­ry:

dłu­gość: 470 cm

sze­ro­kość: 220 cm

wyso­kość: 230 cm

Rok pro­duk­cji szczyt­ny z pod­ze­spo­łów 2007 r.

Cena 50 000 zł + VAT 23%

Uwa­ga:

Na wszyst­kie sprze­da­wa­ne przez Nas urzą­dze­nia udzie­la­my rocz­ną gwa­ran­cję jed­nak pod kil­ko­ma warunkami:

1. Urzą­dze­nie musi zostać zain­sta­lo­wa­ne i włą­czo­ne w układ wody lodo­wej przez Nasz serwis

2. Roz­ruch urzą­dza­nia prze­pro­wa­dza fir­ma SKiC Robert Apta­cy bądź fir­ma Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy – Ser­wis Agre­ga­tów Wody Lodowej

3. Urzą­dze­nie zosta­nie zaplom­bo­wa­ne – zerwa­nie któ­rej­kol­wiek z plomb jest rów­no­znacz­ne z utra­tą gwarancji

4. Gwa­ran­cja nie obejmuje:

 • Szczel­no­ści ukła­du freonowego.
 • Uszko­dzeń spo­wo­do­wa­nych spad­kiem lub sko­ków napięcia.
 • Uszko­dzeń mecha­nicz­nych urządzenia.
 • Uszko­dzeń wyni­ka­ją­cych z nie­wła­ści­wie sto­so­wa­nych – wyko­rzy­sty­wa­nych urządzeń

5. Gwa­ran­cja tra­ci waż­ność w przypadku:

 • Inge­ren­cji osób trze­cich w pra­cę ukła­du Nasze­go urządzenia.
 • Zerwa­nia któ­rej­kol­wiek plom­by fir­my SKiC Robert Apta­cy lub fir­ma Chil­ler­Tech Wik­tor Aptacy.
 • Bra­ku wyko­na­nia co pół­rocz­nych lub rocz­ne­go odpłat­ne­go prze­glą­du ser­wi­so­we­go. /zależy od umowy/
 • Zmia­na nastaw ste­row­ni­ka, pre­so­sta­tów itd…

Serwis chiller WEISS — SKiC Robert Aptacy