Chiller YORK 253 kW

4.8/5 — (20 votes) 

Ser­wis Chil­ler YORK 253 kW — urzą­dze­nie SPRZEDANE

Sza­now­ni Pań­stwo SKiC Robert Apta­cy ofe­ru­je agre­gat wody lodo­wej YORK YCAL0253SB50XA z 2001 roku. Chil­ler zbu­do­wa­ny na wymien­ni­ku płasz­czo­wo ruro­wym naj­bar­dziej odpor­nym na zanie­czysz­cze­nia wystę­pu­ją­ce w sta­rych insta­la­cjach. Nasz chil­ler wypo­sa­żo­ny jest w sześć sprę­ża­rek 015–02874-002 w bar­dzo dobrym sta­nie, układ fre­ono­wy czy­sty i szczelny.Serwis chiller York | SKiC Robert Aptacy

Wyko­na­ne czyn­no­ści ser­wis chil­ler York przed sprzedażą

 1. Mycie całe­go urzą­dze­nia w szcze­gól­no­ści chłod­nic skra­pla­cza – gorą­cą wodą o tem­pe­ra­tu­rze bli­skiej 70 oC
 2. Wymia­na łożysk w jed­nym z czte­rech wen­ty­la­to­rów skraplacza
 3. Odzysk i prze­wa­że­nie czyn­ni­ka chłodniczego
 4. Kon­tro­la zabru­dze­nia i droż­no­ści fil­tra osuszacza
 5. Pomia­ry i peł­na kon­tro­la elek­tro­ni­ki ste­ru­ją­cej oraz auto­ma­ty­ki chillera
 6. Roz­ruch chil­le­ra wraz z peł­ną kon­tro­lą jego pracy

Po doko­na­niu wszyst­kich wyżej wymie­nio­nych czyn­no­ści chil­ler jest goto­wy do natych­mia­sto­wej pra­cy. Zapra­sza­my do zaku­pu wynajmu

Serwis chiller York | SKiC Robert Aptacy

Dane chil­le­ra

 • Wydaj­ność chłod­ni­cza 253 kW
 • Czyn­nik chłod­ni­czy R 407 – dostęp­ny na naszym rynku
 • Wymia­ry 3010 mm x 2310 mm x 2450 mm
 • Waga 3053 kg

Za dodat­ko­wą opła­tą może­my dopo­sa­żyć chil­ler w

 • zawo­ry odcinające
 • pom­pę obiegową
 • mano­me­try kontrolne

Cena 48 000 zł + VAT 23%

Uwa­ga:

Na wszyst­kie sprze­da­wa­ne przez Nas urzą­dze­nia udzie­la­my rocz­ną gwa­ran­cję jed­nak pod kil­ko­ma warunkami:

1. Urzą­dze­nie musi zostać zain­sta­lo­wa­ne i włą­czo­ne w układ wody lodo­wej przez Nasz serwis

2. Roz­ruch urzą­dza­nia prze­pro­wa­dza fir­ma SKiC Robert Apta­cy bądź fir­ma Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy – Ser­wis Agre­ga­tów Wody Lodowej

3. Urzą­dze­nie zosta­nie zaplom­bo­wa­ne – zerwa­nie któ­rej­kol­wiek z plomb jest rów­no­znacz­ne z utra­tą gwarancji

4. Gwa­ran­cja nie obejmuje:

 • Szczel­no­ści ukła­du freonowego.
 • Uszko­dzeń spo­wo­do­wa­nych spad­kiem lub sko­ków napięcia.
 • Uszko­dzeń mecha­nicz­nych urządzenia.
 • Uszko­dzeń wyni­ka­ją­cych z nie­wła­ści­wie sto­so­wa­nych – wyko­rzy­sty­wa­nych urządzeń

5. Gwa­ran­cja tra­ci waż­ność w przypadku:

 • Inge­ren­cji osób trze­cich w pra­cę ukła­du Nasze­go urządzenia.
 • Zerwa­nia któ­rej­kol­wiek plom­by fir­my SKiC Robert Apta­cy lub fir­ma Chil­ler­Tech Wik­tor Aptacy.
 • Bra­ku wyko­na­nia co pół­rocz­nych lub rocz­ne­go odpłat­ne­go prze­glą­du ser­wi­so­we­go. /zależy od umowy/
 • Zmia­na nastaw ste­row­ni­ka, pre­so­sta­tów itd…