Serwis chłodziarek oleju

4.9/5 — (46 votes) 

Ser­wis chło­dzia­rek ole­ju i chło­dzia­rek pły­nów wiert­ni­czych | SKiC Robert Apta­cyChłod­nic­two przemysłowe

Nasz ser­wis już od roku 2005 napra­wia i ser­wi­su­je agre­ga­ty chłod­ni­cze sto­so­wa­ne w prze­my­śle jako wytwor­ni­ce wody lodo­wej ina­czej chil­le­ry. Agre­ga­ty wody lodo­wej zna­la­zły zasto­so­wa­nie w prze­my­śle nie tyl­ko jako schła­dza­cze wody na potrze­by kli­ma­ty­za­cji, wen­ty­la­cji a nawet chłod­nic­twa. Dzię­ki zasto­so­wa­niu innych wymien­ni­ków cie­pła chil­le­ry te moż­na wyko­rzy­stać do wychło­dze­nia róż­nych cie­czy na przy­kład pły­nów wiert­ni­czych lub oleju.

SKiC Robert Aptacy oferuje:

  • Napra­wę urzą­dzeń do schła­dza­nia nagrza­ne­go chło­dzi­wa, pły­nów wiert­ni­czych itd…
   .
  • Ser­wis urzą­dzeń do wychło­dze­nia chło­dzi­wa do obrób­ki skrawaniem
   .
  • Prze­gląd i ser­wis chło­dzia­rek cyr­ku­la­cyj­nych, prze­pły­wo­wych i zanurzeniowych
   .
  • Reje­stra­cję urzą­dzeń chłod­ni­czych w tym schła­dza­czy przemysłowych
   .
  • Napra­wę i moder­ni­za­cję agre­ga­tów wody lodo­wej na tere­nie całe­go kraju
   .

Przegląd serwisowy chłodziarek oleju, chłodziwa itd..

1. Kon­tro­la wizu­al­na urzą­dze­nia i ele­men­tów bez­po­śred­nio z nim współpracujących.

2. Kon­tro­la szczel­no­ści urzą­dze­nia pod wzglę­dem chło­dzo­ne­go medium.

3. Kon­tro­la droż­no­ści fil­trów w insta­la­cji chło­dzo­ne­go medium.

4. Kon­tro­la wydaj­no­ści pomp wymuszających.

5. Kon­tro­la prą­do­wa tych pomp.

6. Kon­tro­la obec­no­ści czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go w agre­ga­cie chłodniczym.

7. Kon­tro­la sta­nu zakwa­sze­nia czyn­ni­ka i ole­ju chłodniczego.

8. Kon­tro­la droż­no­ści fil­tra / osu­sza­cza freonowego.

9. Kon­tro­la prze­grza­nia czyn­ni­ka chłodniczego.

10. Kon­tro­la wydaj­no­ści chłod­ni­czej sprę­żar­ki lub sprężarek.

11. Kon­tro­la zabru­dze­nia skra­pla­cza i parow­ni­ka insta­la­cji freonowej.

12. Pomia­ry elek­trycz­ne sprę­żar­ki, wen­ty­la­to­rów skra­pla­cza i parow­ni­ka oraz ich pobór prądu.

13. Kon­tro­la nastaw sys­te­mu sterowania.
.

Serwis chłodziarek oleju

1. Prze­gląd urzą­dze­nia wszyst­kie wyżej wymie­nio­ne czynności.

2. Mycie skraplacza.

3. Mycie parownika.

4. Mycie fil­trów sys­te­mu chło­dzo­ne­go medium.

5. Uzu­peł­nie­nie czyn­ni­ka do 1 kg gazu /w przy­pad­ku znacz­ne­go ubyt­ku czyn­ni­ka usłu­ga kwa­li­fi­ko­wa­na jest jako naprawa.

6. Kon­tro­la zawo­rów bezpieczeństwa.

7. Kali­bra­cja ste­row­ni­ka i ele­men­tów auto­ma­ty­ki ste­row­ni­czej chillera.
.

Naprawa przemysłowych chłodziarek płynów wiertniczych, oleju itp.

Naj­częst­sze awa­rie chło­dzia­rek spe­cja­li­stycz­nych w tym chil­ler oil oraz krót­ki wywód na temat usu­wa­nia awa­rii przez nasz ser­wis chłodniczy.

Urzą­dze­nia tra­cą moc chłod­ni­czą bądź w ogó­le prze­sta­ją chłodzić
Przy­czy­ny tej dole­gli­wo­ści ser­wis chłod­ni­czy będzie doszu­ki­wał się w ewen­tu­al­nym ubyt­ku fre­onu, utra­cie wydaj­no­ści sprę­żar­ki. O ile wydaj­ność sprę­żar­ki może­my mniej wię­cej osza­co­wać na pod­sta­wie wska­zań mano­me­trów to z gazem jest tak że musi­my odcią­gnąć, prze­fil­tro­wać i prze­wa­żyć zawar­tość insta­la­cji przy­rów­nać war­tość do ilo­ści okre­ślo­nej na tablicz­ce zna­mio­no­wej urzą­dze­nia ewen­tu­al­nie jaki­kol­wiek innych infor­ma­cji takich jak DTR.Serwis chłodziarek płynów wiertniczych

Przy­czy­ną nie­szczel­no­ści prze­waż­nie jest roz­sz­czel­nie­nie chłod­nic wymien­ni­ków lub uby­tek w miej­scach spa­wu insta­la­cji freonowej.
Nasz ser­wis rege­ne­ru­je chłod­ni­ce, parow­ni­ki skra­pla­cze meto­dą luto­wa­nia spa­wa­nia. Potra­fi­my spa­wać ele­men­ty sta­lo­we, mosięż­ne, mie­dzia­ne i alu­mi­nio­we. Wszyst­kie spa­wa­ne luto­wa­ne chłod­ni­ce i nagrzew­ni­ce po napra­wie spraw­dza­ne ś meto­dą pró­by szczel­no­ści z wyko­rzy­sta­niem gazu tech­nicz­ne­go AZOT do war­to­ści kry­tycz­nej wska­za­nej na urządzeniu.

Co do sprę­żar­ki dłu­gi czas pra­cy lub pra­ca w bar­dzo cięż­kich warun­kach skut­ku­ję spa­le­niem agre­ga­tu lub utra­tą wydaj­no­ści. W oby­dwu przy­pad­kach wymie­nia­my sprę­żar­ki lub sprę­żar­kę na nową, doszu­ku­je­my się przy­czy­ny awa­rii i oczy­wi­ście ją usuwamy.
Rege­ne­ra­cję sprę­ża­rek sto­su­je­my w urzą­dze­niach powy­żej 50kW mocy chłodniczej.
Czę­sto chło­dziar­ki pra­cu­ją w złych warun­kach nara­żo­ne na kurz, wodę i róż­ne tem­pe­ra­tu­ry.
.

Nowe zagrożenia i awarie

Koro­zja a co za tym idzie roz­sz­czel­nie­nie ukła­du wod­ne­go, urwa­nie pod­ze­spo­łów, sil­ni­ków, uła­ma­nie insta­la­cji chłod­ni­czej itd…
Brud na skra­pla­czach — RUTYNA. Brak chło­dze­nia skra­pla­cza powo­du­je nad­mier­ny wzrost ciśnie­nia w insta­la­cji co skut­ku­je przede wszyst­kim złą wydaj­no­ścią chłod­ni­czą , nara­że­niem insta­la­cji na kry­tycz­ne ciśnie­nie, nara­że­nie sprę­żar­ki na spa­le­nie lub utra­tę wydaj­no­ści. Zawsze myje­my urzą­dze­nia powie­rzo­ne nam do napra­wy czy ser­wi­su FOTO
Awa­ria auto­ma­ty­ki chłod­ni­czej i auto­ma­ty­ki ste­row­ni­czej urzą­dze­nia. Chil­ler pra­cu­je bez koń­ca co spo­wo­du­je uszko­dze­nie wymien­ni­ka poprzez zamar­z­nię­cie i roz­sa­dze­nie ewen­tu­al­nie sprę­żar­ka tak się zagrze­je że się spa­li. Brak kon­tro­li tem­pe­ra­tur, brak kon­tro­li prze­pły­wu medium a nawet brak same­go medium.

.

Moder­ni­za­cja insta­la­cji chłodniczych

1. Prze­bu­do­wa urządzenia.
2. Wymia­na pod­ze­spo­łów któ­rych nie moż­na osią­gnąć na naszym ryn­ku lub ich koszt jest bar­dzo duży.
3. Dosto­so­wa­nie urzą­dze­nia do wyma­gań sys­te­mu.
.

Wymiana czynnika chłodniczego na retrofit

Utylizacja urządzeń chłodniczych

1. Odzysk i uty­li­za­cja czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go
2. Odzysk i uty­li­za­cja ole­ju sprężarkowego.
3. Odpię­cie ukła­du z systemu.
4. Ode­bra­nie urzą­dze­nia do utylizacji.
5. Spo­rzą­dze­nie pro­to­ko­łu z wyko­na­nia usłu­gi uty­li­za­cji urzą­dze­nia.
.

 

Serwis urządzeń i systemów chłodniczych | SKiC Robert Aptacy — Chłodnictwo przemysłowe

 

Ser­wis chło­dzia­rek ole­ju, napra­wa i ser­wis chil­ler HBO, Napra­wa i ser­wis chło­dzia­rek ole­ju, Napra­wę urzą­dzeń do schła­dza­nia pły­nów wiert­ni­czych, Prze­gląd i ser­wis chło­dzia­rek cyr­ku­la­cyj­nych, Prze­gląd i ser­wis chło­dzia­rek prze­pły­wo­wych, Prze­gląd i ser­wis chło­dzia­rek zanu­rze­nio­wych, Napra­wa Ser­wis Moder­ni­za­cja schła­dza­czy cie­czy, Ser­wis schła­dza­czy cie­czy do obrób­ki meta­li Robert Aptacy