Serwis czy przegląd klimatyzacji ?

Zostaw Opi­nię!

Serwis czy Przegląd Klimatyzacji? Kompleksowa Oferta od SKIC Robert Aptacy

Kie­dy nad­cho­dzi czas na kon­ser­wa­cję kli­ma­ty­za­cji, wie­lu użyt­kow­ni­ków zasta­na­wia się, czy wybrać ser­wis czy prze­gląd urzą­dzeń. Fir­ma SKIC Robert Apta­cy ofe­ru­je kom­plek­so­we usłu­gi w zakre­sie zarów­no ser­wi­su, jak i prze­glą­du kli­ma­ty­za­cji, aby zapew­nić mak­sy­mal­ną wydaj­ność i higie­nę urzą­dzeń. Wybór mię­dzy ser­wi­sem a prze­glą­dem zale­ży od kil­ku klu­czo­wych czyn­ni­ków, któ­re omó­wi­my poniżej.

Przegląd Klimatyzacji – Co Obejmuje?

Prze­gląd kli­ma­ty­za­cji to regu­lar­ne spraw­dze­nie sta­nu tech­nicz­ne­go urzą­dze­nia. SKIC Robert Apta­cy dba o każ­dy detal, aby kli­ma­ty­za­tor dzia­łał bez zarzu­tu. Pod­czas prze­glą­du wyko­nu­je­my nastę­pu­ją­ce czynności:

 1. Kon­tro­la zabru­dze­nia fil­tra powie­trza — wymia­na lub mycie.
 2. Mycie parow­ni­ka — uży­cie środ­ków czysz­czą­cych i odgrzybiających.
 3. Czysz­cze­nie lame­la skra­pla­cza — kon­tro­la pra­cy wentylatora.
 4. Kon­tro­la wizu­al­na urzą­dze­nia — spraw­dza­nie, czy nie ma uszko­dzeń mechanicznych.

Po wyko­na­niu tych pod­sta­wo­wych czyn­no­ści, przy­stę­pu­je­my do bar­dziej zaawan­so­wa­nych eta­pów, takich jak:

 1. Kon­tro­la ciśnie­nia gazu w urządzeniu.
 2. Kon­tro­la prą­dów.
 3. Kon­tro­la ukła­du skro­plin.

Na pod­sta­wie prze­glą­du spo­rzą­dza­my szcze­gó­ło­wy raport o ewen­tu­al­nych uszko­dze­niach i koniecz­nych naprawach.

Serwis Klimatyzacji – Kompleksowe Podejście

Ser­wis kli­ma­ty­za­cji to bar­dziej szcze­gó­ło­wa usłu­ga, któ­ra obej­mu­je wszyst­kie czyn­no­ści z prze­glą­du, a dodatkowo:

 1. Mycie i pro­sto­wa­nie list­ków parow­ni­ka.
 2. Czysz­cze­nie i pro­sto­wa­nie list­ków lame­la skra­pla­cza — kon­tro­la pra­cy wen­ty­la­to­ra na róż­nych prędkościach.
 3. Kon­tro­la sta­nu i zakwa­sze­nia ole­ju — tyl­ko dla dużych układów.
 4. Kon­tro­la insta­la­cji elek­trycz­nej — zasi­la­ją­cej i sterowniczej.
 5. Mycie ukła­du skro­plin środ­kiem pene­tru­ją­cym — kon­tro­la pra­cy pomp­ki skro­plin, jeśli istnieje.
 6. Kali­bra­cja urzą­dze­nia.

Po zakoń­cze­niu ser­wi­su spo­rzą­dza­my pro­to­kół zawie­ra­ją­cy tabe­le pomia­ro­we, co pozwa­la na dokład­ne moni­to­ro­wa­nie sta­nu tech­nicz­ne­go klimatyzacji.

Dlaczego Warto Wybrać SKIC Robert Aptacy?

Fir­ma SKIC Robert Apta­cy to lider na ryn­ku war­szaw­skim w zakre­sie ser­wi­su i prze­glą­dów kli­ma­ty­za­cji. Dzię­ki nasze­mu doświad­cze­niu i pro­fe­sjo­na­li­zmo­wi, zapew­nia­my naj­wyż­szą jakość usług oraz peł­ne zado­wo­le­nie klien­tów. Nasza ofer­ta obejmuje:

 • Odgrzy­bia­nie i mycie kli­ma­ty­za­cji.
 • Prze­gląd okre­so­wy kli­ma­ty­za­cji.
 • Napra­wa kli­ma­ty­za­to­rów prze­no­śnych i sta­cjo­nar­nych.
 • Uzu­peł­nie­nie gazu w kli­ma­ty­za­to­rze.
 • Retro­fit do kli­ma­ty­za­cji.

Zapo­znaj się z naszą ofertą

Kon­takt z biurem

+48 501 179 381 
 
info@skic.com.pl

Zapraszamy na naszą stronę główną 

Odgrzy­bia­nie i mycie kli­ma­ty­za­cji War­sza­wa, Prze­gląd okre­so­wy i kli­ma­ty­za­cji War­sza­wa, Napra­wa kli­ma­ty­za­to­rów prze­no­śnych War­sza­wa, Napra­wa kli­ma­ty­za­cji War­sza­wa, Prze­gląd i odgrzy­bie­nie kli­ma­ty­za­cji War­sza­wa, Remont kli­ma­ty­za­cji War­sza­wa, Kli­ma­ty­za­cja napra­wa ser­wis War­sza­wa, Napra­wa kli­ma­ty­za­cji War­sza­wa, Uzu­peł­nie­nie gazu w kli­ma­ty­za­to­rze War­sza­wa, Ser­wis czy prze­gląd kli­ma­ty­za­cji War­sza­wa, Retro­fit do kli­ma­ty­za­cji Warszawa,