Serwis czy przegląd klimatyzacji ?

Zostaw Opi­nię!

Wie­lu użyt­kow­ni­ków urzą­dzeń kli­ma­ty­za­cyj­nych sta­je co roku do wybo­ru PRZEGLĄD czy SERWIS urządzeń.

Nie­ste­ty więk­szość firm ser­wi­so­wych pod poję­ciem ser­wi­su ogra­ni­cza się tyl­ko do wyko­na­nia nastę­pu­ją­cych czyn­no­ści ser­wi­so­wych. Pamię­tać jed­nak nale­ży, że źle przy­go­to­wa­ny kli­ma­ty­za­tor roz­sie­wa zaraz­ki i grzy­by z lame­la parow­ni­ka, ma sła­bą wydaj­ność ciepl­ną oraz jest nara­żo­ny na awarie.

Czyn­no­ści, któ­re powi­nien wyko­nać ser­wis wyko­nu­jąc przegląd:

 1. Kon­tro­la zabru­dze­nia fil­tra powie­trza w jed­no­st­ce wewnętrz­nej / wymian lub mycie
 2. Mycie parow­ni­ka środ­kiem czysz­czą­cym i odgrzybiającym
 3. Czysz­cze­nie lame­la skra­pla­cza i kon­tro­la pra­cy wentylatora
 4. Kon­tro­la wizu­al­na urzą­dze­nia czy nie jest cza­sem coś poła­ma­ne wyła­ma­ne itp.

Dopie­ro po wyko­na­niu tych czynności

 1. Kon­tro­la ciśnie­nia gazu w urządzeniu
 2. Kon­tro­la prądów
 3. Kon­tro­la ukła­du skroplin

Na pod­sta­wie tych czyn­no­ści spo­rzą­dzo­ny zosta­je raport o ewen­tu­al­nych uszko­dze­niach i koniecz­nych naprawach.

Czyn­no­ści, któ­re powi­nien wyko­nać ser­wis wyko­nu­jąc serwis:

 1. Kon­tro­la zabru­dze­nia fil­tra powie­trza w jed­no­st­ce wewnętrz­nej / wymian lub mycie
 2. Mycie i pro­sto­wa­nie list­ków parownika
 3. Czysz­cze­nie i pro­sto­wa­nie list­ków lame­la skra­pla­cza i kon­tro­la pra­cy wen­ty­la­to­ra na róż­nych prędkościach
 4. Kon­tro­la wizu­al­na urzą­dze­nia czy nie jest cza­sem coś poła­ma­ne wyła­ma­ne itp.

Dopie­ro po wyko­na­niu tych czynności

 1. Kon­tro­la ciśnie­nia gazu w urzą­dze­niu, uzu­peł­nie­nie czyn­ni­ka do 10% obję­to­ści cał­ko­wi­tej wymaganej
 2. Kon­tro­la sta­ny i zakwa­sze­nia ole­ju tyl­ko duże układy
 3. Kon­tro­la prą­dów i insta­la­cji elek­trycz­nej zasi­la­ją­cej i sterowniczej
 4. Kon­tro­la ukła­du skro­plin mycie środ­kiem pene­tru­ją­cym, kon­tro­la pra­cy pomp­ki skro­plin, jeśli istnieje
 5. Kali­bra­cja urządzenia

Zakoń­cze­nie prac pro­to­ko­łem zawie­ra­ją­cym tabe­le pomiarowe.

Serwis czy przegląd klimatyzacji

OFERTA FIRMY SKIC ROBERT APTACY

przegląd klimatyzacji

naci­śnij by przeczytać

Zapo­znaj się z naszą ofertą

Kon­takt z biurem

+48 501 179 381 
 
info@skic.com.pl
 
lub
 ul Potoc­ka 14
War­sza­wa 01–652
 JAK NAS ZNALEŹĆ ? 

Zapraszamy na naszą stronę główną 

Odgrzy­bia­nie i mycie kli­ma­ty­za­cji War­sza­wa, Prze­gląd okre­so­wy i kli­ma­ty­za­cji War­sza­wa, Napra­wa kli­ma­ty­za­to­rów prze­no­śnych War­sza­wa, Napra­wa kli­ma­ty­za­cji War­sza­wa, Prze­gląd i odgrzy­bie­nie kli­ma­ty­za­cji War­sza­wa, Remont kli­ma­ty­za­cji War­sza­wa, Kli­ma­ty­za­cja napra­wa ser­wis War­sza­wa, Napra­wa kli­ma­ty­za­cji War­sza­wa, Uzu­peł­nie­nie gazu w kli­ma­ty­za­to­rze War­sza­wa, Ser­wis czy prze­gląd kli­ma­ty­za­cji War­sza­wa, Retro­fit do kli­ma­ty­za­cji Warszawa,